• Novinky

    • Literárny Kežmarok očami ocenenej Emky
     • Literárny Kežmarok očami ocenenej Emky

                  V dňoch 29.9. a 30.9. 2021 som sa zúčastnila vyhlásenia výsledkov autorskej súťaže Literárny Kežmarok. V deň príchodu sa pred lýceom v Kežmarku uskutočnilo slávnostné otvorenie trojdňového programu,  neskôr v Drevenom artikulárnom kostole prebehlo odovzdávanie cien, získala som  čestné uznanie v III.  kategórii (próza). Večer priniesol bohatý kultúrny zážitok v podobe koncertu jazzovej kapely, dramatickej scénky a interview s hosťami v artikulárnom kostole (medzi nimi bola aj ambasádorka LK Tamara Šimončíková Heribanová). Vo štvrtok 30.9. som sa zúčastnila seminárov o P. O. Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi, ktorým bol tento ročník Literárneho Kežmarku venovaný. Mala som možnosť stretnúť sa aj s predsedníčkou  poroty v našej kategórii Monikou Kompaníkovou, ktorá trefne vystihla, čo bolo v mojom súťažnom texte dobré a čo, naopak, je potrebné vylepšiť.  Počas oboch dní som stretla mnoho skvelých a najmä inšpiratívnych ľudí, ktorí so mnou zdieľajú lásku k literatúre. Zapojiť sa do súťaže určite odporúčam všetkým mladším spolužiakom, môžu získať nezabudnuteľný zážitok,  nové kamarátstva, ale hlavne veľa, veľa inšpirácie.

                                                                                                    Ema Hudáková (4. A)

     • Voľby do rady školy

      Dňa 7. 10. 2021 (štvrtok) sa uskutoční voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri Gymnáziu v Sobranciach, v areáli školy, v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod. Ak počet zúčastnených voličov nepresiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených voličov, voľby budú opakované v ten istý deň v čase od 15.30 hod. do 17.00 hod. Volebny_poriadok.pdf    

     • Biela pastelka

      Dňa 28. 9. 2021 (utorok) sa v škole uskutoční národná zbierka Biela pastelka, ktorej výnos je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Každý žiak môže do zbierky prispieť dobrovoľnou sumou. Žiaci školy, poverní vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo. 

     • Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: hospodárka - ekonómka školy

      Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:                            hospodárka – ekonómka školy

      Miesto výkonu práce: Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01  Sobrance

      Druh pracovného pomeru: plný úväzok

      Predpokladaný termín nástupu 1. 10. 2021

      Informácie o pracovnom mieste: 

      • riadiaca a koordinačná činnosť ekonomiky školy
      • komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
      • zostavenie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu
      • zabezpečovanie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku /napr. správy budov/
      • objednávanie tovarov, prác a služieb organizácie
      • zabezpečenie agendy verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou)

      Kvalifikačné predpoklady: 

      • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva

      Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

      • znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe
      • prax v príslušnom odbore
      • práca v programe IVES (štátna pokladňa, WinIBEU),
      • práca s PC (Office, Internet, Word, Excel)
      • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
      • schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie
      • zdravotná spôsobilosť
      • bezúhonnosť

      Platové podmienky:

      Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme, t. j. minimálne 692,- eur a v závislosti od praxe.

      Požadované doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania
      • Profesijný životopis
      • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

      Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu gsobrance@gsobrance.sk   do 24. 9. 2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

     • Začíname poľsko-česko-slovenský projekt eTwinning

       

                  Od septembra 2021 trieda kvarta začína s prípravnými aktivitami v rámci medzinárodného projektu eTwinning s názvom 9. slovanský sborník protiválečný – LIDICE 80. Projektovými partnermi kvartánov budú žiaci zo  Základnej školy Václava Havla, Poděbrady (Česko), Súkromnej  základnej  školy Didacticus, Košice a  Szkoły Podstawowej im. Márii Konopnickiej w Żeleźnikowej Wielkiej (Poľsko). Žiaci budú komunikovať v medzinárodných tímoch, zdieľať výstupy so spolužiakmi zo susedných slovanských európskych krajín, študovať odbornú protivojnovú literatúru, rozvíjať komunikačné kompetencie a tvorivé schopnosti. Projektové aktivity budú realizované  v rámci predmetov SJL, DEJ a ČG.

     • Online hodina so žiakmi z Indie

      Dnes sme sa v rámci hodiny angličtiny v oktáve znovu presunuli na ďaleko na východ. Na online hodine sme tentokrát prezentovali našu tradičnú kuchyňu a zvyky žiakom indickej školy FORT INTERNATIONAL ACADEMY, Nagala. Tí nám predstavili svoje stravovacie zvyky a tradičné jedlá, ktoré nám predviedli formou vlastných video prezentácií. Tešilo nás hlavne ich nadšenie zo spolupráce a zistenie, že napriek takej veľkej diaľke a kultúrnej odlišnosti  sú niektoré tradičné jedlá dosť podobné.  

     • O tradičnom netradične - hodina angličtiny s japonskými študentmi

      O tom, že online vyučovanie nemusí byť len nariadené, ale dokonca dobrovoľné, svedčí aj naša skúsenosť z dnešnej hodiny angličtiny v oktáve. Ako sa najlepšie pripraviť na maturitnú otázku o stravovaní v iných krajinách, ako využiť online priestor a zistiť to z prvej ruky priamo  od žiakov z inej krajiny? Pre nás bola dnes obohacujúca hodina so študentkami z japonskej strednej školy a ich učiteľkou. My sme im predstavili tradičnú slovenskú kuchyňu a od nich sme sa dozvedeli zaujímavosti o ich stravovaní a stolovacích zvykov. Čo dodať? Spokojnosť na oboch stranách a kompliment od japonskej učiteľky : „ I was amazded by your students´ English.“ Ešte nás čaká jedna takáto skúsenosť, v utorok sa stretneme s indickými študentmi. Už teraz sa tešíme.

    • Literárny Kežmarok 2021
     • Literárny Kežmarok 2021

       

      V dňoch 29.9. – 1. 10. 2021 sa v Kežmarku uskutoční vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl v písaní poézie a prózy.  V tejto súvislosti veľmi potešil mail, ktorý sme dostali:

        „Dobrý deň. Dovoľte mi, aby som Vám s potešením oznámil, že Ema Hudáková (4. A)  bude na vyhodnotení Literárneho Kežmarku, ktoré sa uskutoční 29. 9. – 1. 10. 2021, medzi ocenenými mladými autormi. Gratulujeme a zároveň srdečne pozývame na slávnostné vyhodnotenie i celé podujatie LK,  ktorého súčasťou budú aj tento rok tvorivé dielne so spisovateľmi. 

      Ďakujem vopred za odpoveď a tešíme sa na stretnutie.  

       S pozdravom

       Mgr. Boris Švirloch

      Literárny Kežmarok“

      Emka, srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Link na domovskú stránku súťaže https://literarnykezmarok.sk/

     • Zmena podmienok vyučovania od 13.09.2021 podľa Covid automatu

      Z dôvodu zmeny opatrení v okrese Sobrance  Vás upozorňujeme na podmienky vyučovania  od 13.9.2021.

      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.
      • Možnosti predloženia žiadosti:  v papierovej podobe -  Príloha č.1  alebo  elektronicky na Edupage v zložke Žiadosti/vyhlásenia.
      • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

               Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

              1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,

              2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

              3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
      • Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na rodiča, sa rovnako vzťahujú na plnoletého žiaka.
      • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

       

      Príloha č.1     https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

      Škola - je síce dlhá, no  krásna a zaujímavá cesta k poznaniu seba i sveta, je to cesta, na ktorú sme vykročili, aby sme na nej okrem nadobudnutého poznania zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Sme plní očakávaní a predsavzatí a veríme, že aj tento školský rok bude pre nás úspešný, že v ňom bude menej neočakávaného, dištančného a pribudne viac spoločných školských i mimoškolských stretnutí. Predošlý rok preveril naše schopnosti reagovať na zložitú, rýchlo sa meniacu situáciu. Ten, čo práve začíname, pravdepodobne tiež nebude ľahký. Želajme si na jeho začiatku veľa chuti, elánu do práce, pohodu a porozumenie nielen v školských laviciach, ale i za katedrou. 

     • Letná dielňa eTwinning

      Deti trávia prázdninový čas v letných táboroch a učitelia, aby sa nenudili, trávia svoj „prázdninový čas“ na rôznych školeniach, seminároch, ... a letných dielňach. My sme sa k ním toto leto pridali a absolvovali sme veľmi zaujímavý,  intenzívny „výcvik“ v rámci Letnej dielne eTwinning v malebnom českom mestečku Poděbrady. Čo sme získali? Neoceniteľné informácie, ako tvoriť eTwinning projekty, ako ich realizovať a ako si nájsť vhodných projektových partnerov. A... popri tom sme spoznali úžasných ľudí, ktorí nás motivovali k projektovej práci, videli sme krásy susednej krajiny a prežili nezabudnuteľné chvíle s kolegami z Čiech i Slovenska. Bolo super a tešíme sa na prvé úspešné projekty.

       

     • Erasmus+ Potulky za ľudovou kultúrou

      To, čo nám obmedzenia a nariadenia počas školského roka nedovolili, sme si vynahradili cez prázdniny. Projektový tím programu Erasmus+ sa vydal v netradičnom čase spoznávať tradičnú ľudovú kultúru a architektúru. Cieľom nášho spoznávania bol Skanzen ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch a historická mestská zóna Radničného námestia v Bardejove zapísaného v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Preniesli sme sa do spôsobu života našich predkov, vypočuli sme si zaujímavý výklad sprievodcu a vychutnali atmosféru dávnych dôb. V historickom centre mesta sme obdivovali architektúru Baziliky minor Sv.Egídia a  budovu radnice. Zaujala najmä plastika, ktorá predstavuje svojskú pomstu stavebných majstrov za to, že im mesto napriek dobre odvedenej práci odmietlo vyplatiť sumu, na ktorej boli vopred dohodnutí. Preskúmali (a vyskúšali) sme rôzne sochy na námestí, potrápili sa v lukostreľbe a napokon obdivovali krásu starých mešťanských domov pri vychutnávaní chladnej zmrzliny. Čo k tomu dodať? Skvelý deň so skvelým programom a hlavne skvelými ľuďmi. 

     • Už je to tu!!!

       

      Daniela Vasiľová, študentka budúcej oktávy nášho gymnázia, včera pricestovala s národným  tímom  do Gruzínska, kde bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom Turnaji mladých fyzikov. Informácie a aktuality zo súťaže nájdete na https://www.iypt.org/ 

                  34. ročník International Young Physicists' Tournament sa uskutočňuje na pôde  Kutaisi International University, Georgia  od 7. do 14. júla.  Zloženie slovenskej výpravy je nasledovné:

      Veronika Ucekajová     Kapitánka,  Gymnázium Šrobárova

      Daniela Vasiľová      Gymnázium Sobrance

      Michal Varšányi          Gymnázium Juraja Hronca

      Nina Nevláčilová         1. Slovenské gymnázium

      Karolína Jediná           Gymnázium Juraja Hronca

      Bohdan Gliševič         Vedúci družstva

      Doc. Marián Kíreš     Vedúci výpravy, porotca

      Doc. Krantišek Kundracik     Člen medzinárodného výboru, porotca

      Doc. Martin Plesch     Prezident medzinárodnej súťaže, Predseda komisie porotcov

       

      Do reprezentácie Slovenska postúpila Danielka z výberového sústredenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4.5. až 7.5.2021. Výberovú komisiu tvorili Doc. Fratišek Kundracik, Doc. Martin Plesch, Doc. Marián Kíreš, Dr. Daniel Nagaj, Bc. Natália Ružičková, Mgr. Martin Gažo a Bohdan Gliševič. Na sústredení študenti odprezentovali svoje prezentácie, každý z nich musel zvládnuť oponentúru,   recenziu prác a dva fyzikálne testy.

                  Príprava Daniely Vasiľovej na celosvetovú súťaž YIPT pozostávala z práce na riešení  pridelených súťažných úloh  v spolupráci s Doc. Mariánom Kírešom v laboratóriách katedry didaktiky fyziky PF UPJŠ v Košiciach. Okrem toho s reprezentačným družstvom absolvovala prípravné sústredenie v Bratislave na pôde Slovenskej akadémie vied v dňoch 21. a 22. 6. 2021.

                  V rámci aktivít uskutočnených v súvislosti s prípravou na celosvetovú súťaž TMF sa Danielka  zúčastnila dňa 3. 6. 2021  živého vysielania v Rádiu Regina  RTVS Košice  na besede venovanej Turnaju mladých fyzikov spolu s kapitánkou tímu Veronikou Ucekajovou  a propagátorom fyziky a vedúcim  reprezentačnej  výpravy Doc. Mariánom Kírešom.

       

      Turnaj mladých fyzikov -  International Young Physicists'  Tournament (IYPT) je jedna zo  svetovo uznávaných a prestížnych  súťaží, v  rámci ktorej sa rieši 17 otvorených  fyzikálnych úloh.

       V priebehu turnaja sa  úlohy rozoberajú v  diskusii nazývanej "fyzikálny súboj“ alebo  fyzboj -  Physics Fight, kde jeden tím prezentuje svoje riešenie, druhý oponuje a tretí  nakoniec  recenzuje referenciu a oponentúru.  Všetky  tímy sa niekoľkokrát vystriedajú v pozícii Reporter, Oponent a Reviewer. Prevedenie týchto častí po každom fyzboji je ohodnotené  porotou. Tá je zložená  z fyzikov  - profesionálov, napr. vysokoškolských profesorov. Na Slovensku súťaž zastrešuje Jednota Slovenských matematikov a fyzikov.

      Viac o TMF na Slovensku nájdete na http://tmfsr.sk/sk/

      Nášmu reprezentačnému tímu držíme palce a Danielke prajeme úspešné zvládnutie úlohy  reportéra, oponenta a recenzenta v tejto náročnej celosvetovej súťaži.

                                                                                                   

                                                                                                    Ľ. Mižáková

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje