• Všeobecné informácie

     • Do 30. septembra žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil.
     • Žiak, ktorý dobrovoľne koná MS oznámi predmet, ktorý si zvolil.
     • Žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky na základe žiadosti podľa § 16 ods. 7 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. 
     • Do 15. októbra žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie
     • Najneskôr do 31. januára môže povoliť riaditeľ školy zmeny v osobitných prípadoch, najmä zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje