• Novinky

     • Mladý Európan

      19. novembra 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan". Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa finále po prvýkrát uskutočnilo netradične - v online priestore.  

      Celoslovenského kola súťaže sa zúčastnilo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

      Jeden  z víťazných tímov regionálneho kola bol  aj finálový tím našich študentov: Juliána Tomčová (septima), Samuel Šabak (3. A) a Richard Šeleman (3. A). Hoci sa im nepodarilo umiestniť na prvých troch priečkach, patrí im vďaka za úspešnú reprezentáciu školy a chuť vzdelávať sa vo svojom voľnom čase.

       „Tento ročník súťaže Mladý Európan je veľmi netradičný. Tí, čo sa zúčastnili súťaže v predchádzajúcich rokoch, vedia, že v tejto forme sme finále ešte nerobili, keďže je to súťaž, kde sa zvykneme osobne stretávať. Všetci súťažiaci i pedagógovia však investovali veľmi veľa svojho času a úsilia do prípravy, a preto by bola veľká škoda, keby si svoje široké znalosti nemohli navzájom zmerať a súťaž by sa nekonala. Preto som veľmi rád, že sme našli vhodnú online platformu, ktorá nám umožnila finále súťaže uskutočniť. Súťažiaci boli opäť výborne pripravení, sústredení a šikovní. Navyše preukázali aj veľmi dobré digitálne zručnosti, vďaka čomu mohli  preukázať svoje znalosti o Európe, čo porota patrične ocenila. Pre mňa sú víťazmi všetci súťažiaci, ktorí sa do národného kola prebojovali, a to nielen na základe ich úspechov v regionálnych kolách, ale aj na základe toho, že sa do súťaže zapojili a prejavili záujem prehĺbiť si svoje znalosti o Európe. Aj napriek tomu, že sme s EÚ prepojení už veľa rokov, pri našej práci vidíme, že znalosti o Európe sú v spoločnosti stále nižšie než by mohli byť. No vidíme, že práve mladé generácie sa o Európu zaujímajú a snažia sa o nej čo najviac dozvedieť. To nás veľmi teší a veríme, že to budú môcť aj v praxi čo najviac využiť a šíriť povedomie aj u ostatných. Moje poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, pedagógom i partnerom súťaže, vďaka ktorým sa nám podarilo uskutočniť ďalšie úspešné kolo Mladého Európana,“ povedal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

                                                                                                                                    Mgr. Dedinová

     • Hodina deťom

      Ďakujeme, že ste sa tento rok rozhodli zapojiť do zbierky v uliciach.

      Ako iste viete, Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá podporuje projekty na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a krízových situáciách. Tento rok nás zasiahli pandemické opatrenia, ktoré ovplyvnia realizáciu našej zbierky. Veľmi vás preto prosíme o kooperáciu a pomoc.

      Zbierka v uliciach sa uskutoční v pôvodnom termíne 19.11., avšak bude len ONLINE.
      Prispieť sa bude dať prostredníctvom online darov alebo cez SMS.

      Teraz vás potrebujeme viac, ako kedykoľvek predtým.

      Prosíme vás, pomôžte nám zdieľať túto informáciu, aby sa dostala k čo najviac ľuďom vo Vašom okolí. Informujte na svojich sociálnych sieťach, na webstránke, a podobne.
      Ak ste škola, pošlite túto informáciu rodičom Vašich žiakov cez EduPage. Stačí, keď skopírujete tento text:

      "Dobrý deň, 19.11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. Ďakujeme!"

      Ak máte akékoľvek otázky pošlite nám ich emailom alebo nám zavolajte na číslo 0940 512 448 a radi Vám na ne spolu s kolegyňou Daškou Popelkovou odpovieme.

      Ešte raz ďakujem, že nám pomáhate pomáhať!

      S pozdravom,

      Veronika Horníková,

      manažérka zbierky Hodina deťom


      ĎAKUJEME VÁM ❤
      A prajeme v týchto ťažkých časoch hlavne veľa zdravia.

       

     • Nenávisť na sieťach – to vôbec nejde

      Gymnáziu v Sobranciach bol opäť udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Hate speech online  - it doesn't work/ Hass im Netz -  Geht gar nicht" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca, práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

      V projekte spolupracovali školy z Poľska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Grécka, Rumunska a Slovenska od septembra 2019 do júna 2020. V rôznych aktivitách projektu sme sa zaoberali témou bezpečnosti na internete, diskutovali sme o spôsobe zaobchádzania s osobnými údajmi na sociálnych sieťach, o predchádzaní šikane na sieťach. Vyjadrovali sme svoj protest voči nenávisti na internete. Vytvárali sme logá projektu a hlasovali za najvýstižnejšie logo, vytvorili sme elektronický kalendár s toto témou, vytvorili sme elektronickú knihu s pravidlami netikety. Zostavili sme elektronický slovník v nemeckom a anglickom jazyku, nakoľko tieto jazyky boli komunikačnými jazykmi.

      Aj tento projekt je ukážkou toho, ako sa dá veľmi zaujímavým spôsobom a v spoločnej európskej triede rozpracovať  závažná téma, ktorá je pre mladých ľudí potrebná. ETwinning  spoluprácu chceme naďalej rozvíjať v nových projektoch.

     • Oznam - dištančné vzdelávanie

      1/ Od pondelka 26. 10. 2020 všetky triedy prechádzajú na dištančnú výučbu. 

      2/ Pravidlá dištančného vzdelávania:

      • Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie učiteľov so žiakmi školy nasledujúcimi formami: 
      • prostredníctvom EduPage,                                                                                             
      • prostredníctvom  aplikácií  Zoom, Webex, Messenger a iné.  
      • Dištančné vzdelávanie sa uskutočňuje buď ako online vyučovanie, alebo sa realizuje zasielaním učebných textov, pracovných listov, videí, testov, prezentácií a pod.  
      • Online hodiny sa uskutočňujú v čase podľa  rozvrhu  triedy. O konaní  online hodiny budú žiaci vopred informovaní vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Triedny učiteľ   je v kontakte so žiakmi triedy a dozerá,  aby bola dodržaná zásada primeranosti (nie viac ako 5 hodín online denne, okrem končiacich ročníkov) .
      • Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy podľa  rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie, vypracovanie, odovzdanie. 
      • Počas každej hodiny v rozvrhu je učiteľ k dispozícii žiakom na prípadné konzultácie.
      • Učiteľ zadáva domáce úlohy tak, aby termín odovzdania nebol nasledujúci deň.
      • Žiaci sú povinní pripraviť sa na vyučovanie rovnako ako pri prezenčnom vyučovaní. 
      • Žiaci pracujú podľa pokynov vyučujúcich, správajú sa v súlade so školským poriadkom.
      • Počas online hodín si žiaci zabezpečia nerušivé prostredie,  aktívne sa zúčastňujú na hodinách a ak to vyučujúci vyžaduje, majú zapnutú   kameru a mikrofón.
      • V prípade neočakávaných problémov týkajúcich sa dištančného vzdelávania žiak kontaktuje  svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
      • Účasť na online vyučovaní je povinná.  Prítomnosť žiaka na  online vyučovaní  sa zapisuje do triednej knihy.
      • Svoju neúčasť na dištančnom vzdelávaní žiak   ospravedlní u triedneho učiteľa alebo  u príslušného vyučujúceho.
      • V prípade, že vyučujúci nevie o dôvodoch opakovanej neúčasti žiaka na hodine, kontaktuje triedneho učiteľa, ktorý preverí dôvody neúčasti. V prípadoch opakovanej neodôvodnenej neúčasti žiaka na dištančnom vzdelávaní informuje jeho zákonných zástupcov.
      • Hodnotenie práce žiakov a klasifikácia:       
      • ak žiak neodovzdá úlohu v riadnom termíne môže požiadať vyučujúceho o náhradný termín. Ak tak neurobí, prípadne náhradný termín nedodrží, bude hodnotený známkou nedostatočný, 
      • vyučujúci na konci dištančného vzdelávania môže ohodnotiť prístup žiakov k práci počas dištančného vzdelávania známkou, 
      • odovzdanie cudzej práce sa bude hodnotiť známkou nedostatočný a bude považované za podvádzanie,
      • za nevhodné správanie alebo vyrušovanie počas online vzdelávania môže učiteľ takéhoto žiaka z vyučovania „odpojiť“. Takéto správanie vyučujúci zaznačí ako poznámku do elektronickej triednej knihy a bude prerokované v pedagogickej rade.

      3/ Dištančné vzdelávanie neprebieha  počas  jesenných prázdnin, ktoré budú v termínoch 30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok), 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).

       

       

       

       

     • Ďakovný list Gymnáziu v Sobranciach od MŠVVaŠ SR

      Sme školou spolupracujúcou už viac ako desať rokov  s európskymi školami. Spoluprácu rozvíjame  formou eTwinningových projektov, ktoré sú výborným príkladom inovatívnych postupov vo vyučovaní a popritom sa rozvíja európske občianstvo. Každý jeden z  uskutočnených projektov bol ocenený Národným a Európskym certifikátom kvality.

       Nielen tieto projekty, ale aj vzdelávania učiteľov nemeckého jazyka v Európskej škole internetu a prezentácie práce projektových skupín v posledných rokoch sa zaslúžili o získanie ocenenia Škola eTwinning pre roky 2020 – 2021. Je to už druhé obdobie, kedy sme nositeľmi tejto značky ako jedna z mála škôl na Slovensku. Samozrejme, k tomuto oceneniu prispeli aj dobré politiky školy, ako je ochrana osobných údajov, boj proti kyberšikane a ďalšie.

      Ministerstvo školstva nám udelilo Ďakovný list za aktívny prístup, snahu a tvrdú prácu, ktorú sme vynaložili, aby sme ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia  inštitúcia certifikát Škola eTwinning  2020 – 2021 získali.

      Ďakujeme za ocenenie našej práce.

     • Prerušenie vyučovania

      V dňoch 23. 9. 2020 (streda)  16. 10. 2020 (piatok vrátane) bude pre všetkých žiakov školy prebiehať vyučovanie dištančnou formou podľa riadneho rozvrhu.

      Žiaci, ktorí boli testovaní na COVID-19 sa riadia pokynmi RÚVZ. Zároveň žiakov školy dôrazne žiadame o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí.

      V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Bližšie informácie podajú triedni učitelia. 

     • Začíname víťazstvom v súťaži Mladý Európan!

      15. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ vyhlasuje  Zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave,  pôvodný termín bol stanovený na marec 2020. Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan vyhlásenej centrom Europe Direct Košice sa napokon uskutočnilo 17. septembra 2020   vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

      Trojici študentov našej školy sa podarilo vybojovať prvé miesto na regionálnej úrovni a  získať postup na národnú úroveň.  Víťazmi regionálneho kola sa pod vedením vyučujúcej Mgr. Dedinovej stali:  Juliána Tomčová (septima), Samuel Šabák (III. A) a Richard Šeleman  (III. A).

                                                                                                                     Srdečne blahoželáme!

      Pred samotnou súťažou trojica študentov vytvorila projekt o Nemecku - krajine aktuálne predsedajúcej Rade EÚ vo forme prezentácie.

      Ako prebiehali jednotlivé kolá súťaže Mladý európan:

      Prvých dvoch kôl sa zúčastnilo každé zo súťažiacich družstiev. Do tretieho kola postúpili iba tri najlepšie družstvá z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže.

      Prvé kolo súťaže  písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených pre každé súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút.

      Druhé kolo je jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvoria jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Hodnotiacim kritériom je počet správne umiestnených jazykových výrazov alebo ich spojení vybraných z disponibilnej jazykovej pomôcky a vložených do jazykovej krížovky s tajničkou v čo najkratšom časovom limite.

      Tretie kolo súťaže je finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a sú z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

     • Naša pýcha – majstri Slovenska!

      V dňoch 4.- 6.9.2020 prebiehali Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v kajutových plachetniciach. V troch triedach súperilo 26 posádok, cca 80 jachtárov. V triede Micro Class sa stali majstrami SR naši pedagógovia Mgr. Juraj Potucký a Mgr. Michal Bodnár.

      K dosiahnutému výsledku našich pedagógov srdečne blahoželáme.

     • OZNAM pre žiakov školy

      V čase školského vyučovania vchádzajú do budovy školy:

      • predným vchodom do 7.30 hod. všetci žiaci (zadný vchod je do 7.30 hod. zamknutý); od 7.30 hod. žiaci tried: príma, sekunda, tercia, kvinta, sexta, septima
      • zadným vchodom od 7.30 hod. žiaci tried: kvarta, oktáva, I.A, II.A, III.A, IV.A.
     • Otvorenie školského roku 2020/2021

      Oznam pre žiakov/ rodičov/ zákonných zástupcov

       

      Otvorenie  školského roku 2020/2021 sa uskutoční  2. septembra 2020 o 8.00 hod. v triedach.

       Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie Vás žiadame o dodržiavanie týchto opatrení:

      1. Do budovy školy vstupujú len žiaci, nevstupujú rodičia a iné osoby.
      2. Do budovy školy vstupujú žiaci takto:  P, S, T, Q, Sx, Sp predným vchodom,

                                                                     K, O, I.A, II.A, III.A, IV.A zadným vchodom.

      1. Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      2. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
      3. Každý žiak 2. septembra 2020 odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo   Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy. 

      (Dokument  si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť, prípadne vyzdvihnúť tlačivo v kancelárii  školy v čase od 8.00 do 13.00 hod.)

      Ďalšie informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania budeme zverejňovať postupne na stránke školy.

      V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte školu, resp. triednych učiteľov.

      Dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ.docx

      Dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ.pdf

       

     • Ďalší schválený projekt Erasmus+ pre našich žiakov

      V rámci programu Erasmus+ sme spolu s našimi partnermi podali prihlášku projektu pod názvom ′′ Act 4 Non Toxic Lifestyle ′′. Prihlášku do projektu podávala naša partnerská škola, s ktorou spolupracujeme už na  jednom projekte, Collegium Leonium in Sierpc. Okrem nich  budeme spolupracovať so školami zo Španielska, Turecka a Talianska. Takže naši študenti opäť získali šancu pracovať na medzinárodnom projekte, zlepšovať  svoje zručnosti a naučiť sa viesť zdravší  životný štýl. Všetky náklady na priebeh projektu ako aj náklady na vycestovanie našich žiakov budú plne hradené Európskou úniou z prostriedkov programu Erasmus+.  Tešíme sa na ďalšiu dvojročnú spoluprácu. 

     • Príhovor riaditeľa školy k ukončeniu školského roka 2019/2020

      Vážení kolegovia, milí naši žiaci.

      Prišiel posledný júnový deň. Deň, na ktorý sa všetci vždy tešíme.

      Dnešný deň prišiel, ale úplne ináč ako všetky predošlé. Prišiel po štyroch mesiacoch bez dochádzky do školy. Po štyroch mesiacoch, keď sme sa nestretávali na chodbách či v triedach našej školy, po týždňoch, počas ktorých sme všetci museli zmeniť veľa aktivít.

      Milí žiaci, možno by ste si pred polrokom nemysleli, že vám bude   škola chýbať, že sa do školy naozaj budete všetci tešiť. Som si istý, že väčšina z vás   tu dnes prichádza s radosťou nielen preto, že dostane vysvedčenie, ale aj preto, že to bude po dlhšom čase taký „normálny deň“, keď stretnete ľudí, ktorí vám už tak trochu aj chýbajú, svojich kamarátov a  učiteľov.

      Uplynulé štyri mesiace zmenili chod celého sveta, všetkých krajín, rodín, ale aj škôl. Museli sme si zvyknúť na isté obmedzenia v každodennom živote, ale aj na nové formy vzdelávania. Chcem sa touto cestou poďakovať svojim kolegom, ktorí zareagovali veľmi tvorivo a pokúsili sa vytvoriť čo najprijateľnejší formát nového vyučovania.

      Vám, milí naši žiaci,   ďakujem a teším sa, že ste aktívne pracovali nie iba počas normálneho vyučovania, ale aj počas „učenia sa na diaľku“. Mnohí ste bravúrne zvládali zadania, zdokonaľovali sa pri nových aktivitách a poctivo ste na sebe pracovali. Tí najlepší z vás budú dnes odmenení za reprezentáciu či prospech. Blahoželám vám a teším sa, že máme množstvo veľmi šikovných,  usilovných a tvorivých žiakov. Ak malý vírus zmenil chod spoločnosti, verím , že aj študent  z malého gymnázia môže v budúcnosti urobiť veľké veci.

      Prajem vám príjemné prázdniny a verím, že v septembri sa všetci v zdraví stretneme a rozbehneme nový školský rok.

     • Úspešné umiestnenie našich žiakov v súťaži EXPERT

      Študenti  nášho gymnázia z tried príma (5 súťažiacich), sekunda (4 súťažiaci), tercia (2. súťažiaci), kvinta (11 súťažiacich) , sexta (9 súťažiacich)  a II. A (6 súťažiacich)  sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT.  Súťaž prebehla   28. novembra 2019. Súťažiaci riešili 60 minút pripravené úlohy v testoch,  pričom žiaci  prímy mali jednotné  témy – Ako funguje svet a P(ť jazykov kultúry  a starší žiaci si mohli vybrať dve témy zo šiestich.             

      V konkurencii 13 828  žiakov zo 662 škôl z celého Slovenska  získali titul TOP EXPERT títo študenti:

      Tereza Stašková z prímy – v téme Päť jazykov kultúry

      Adam Jaško z prímy – v téme Päť jazykov kultúry

      Matej Soták zo sekundy – v téme SVETOBEŽNÍIK

      Vilma Oklamčáková  z kvinty v téme  DO YOU SPEAK ENGLISH

      Eduard Hvižďák z kvinty v téme  DO YOU SPEAK ENGLISH

      Lívia Hrešová z kvinty v téme  OD DUNAJA K TATRÁM

      Samuel Kovaľ zo sexty v téme DO YOU SPEAK ENGLISH

      Emma Hrunková zo sexty v téme MOZGOLAMY

      Alekszander Petruny zo sexty – v témach MOZGOLAMY a GÓLY, BODY, SEKUNDY.

      Najlepší výkon podala EMA SKLÁROVÁ z kvinty, ktorá sa umiestnila v téme SVETOBEŽNÍK NA  2. MIESTE NA SLOVENSKU  a v téme  TAJOMSTVÁ PRÍRODY  NA 47.  MIESTE NA SLOVENSKU . Za tieto umiestnenia získala diplomy a vecné ceny.

      Všetci  súťažiaci získali od organizátora súťaže  –  TALENTÍDY  -  diplom a pero „Súťažím s Talentídou“.

       

     • Ocenenie študentov v školskom roku 2019/2020

      Napriek tomu, že školský rok 2019/2020 sa v našich spomienkach nezaradí k tým obyčajným, naši žiaci dokázali aj v „skrátenom režime“ odviesť kvalitnú prácu a zviesť vedomostné súboje so svojimi rovesníkmi. A nebolo ich málo. Každá trieda má svojho reprezentanta, ktorý to na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni dotiahol na pekné, často medailové umiestnenie. Keďže každý úspech treba náležite oceniť, ani títo žiaci, ktorí sa postarali o to, že meno našej školy sa ocitlo na horných priečkach hodnotenia predmetových olympiád, recitačných  i talentových súťaží, neodídu bez uznania i zaslúženej  odmeny.

      PRÍMA

      Soňa Vaľková - študentka prímy, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach  a v recitačnej súťaži Šaliansky  Maťko.  

      SEKUNDA

      Emma Mihalčová – študentka sekundy, reprezentovala našu školu  v jazykových súťažiach, získala   2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo    v kategórii skupinový spev.

      Katarína Simčiková - študentka sekundy, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach a získala   3.miesto  v celoslovenskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Matej Soták - študent  sekundy, reprezentoval našu školu v  jazykových súťažiach, získal     3. miesto    v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Branislav Kica - študent  sekundy, reprezentoval našu školu   vo vedomostných  súťažiach, získal 1.miesto      v okresnom kole súťaže  Dejepisná olympiáda a v súťaží Ruské slovo.

      Tomáš Vaľko - študent  sekundy, reprezentoval našu školu   vo vedomostných  súťažiach, obsadil     1.miesto     v okresnom kole súťaže  Geografickej olympiády.

      TERCIA

      Karin Juhaščiková – študentka tercie, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach, umiestnila sa na 3.mieste v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku a reprezentovala školu v regionálnej dejepisnej súťaži  STOPY.

      Janka Fečíková - študentka tercie, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach, obsadila   2. miesto   v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      KVARTA

      Kristína Janusiková - študentka kvarty, reprezentovala našu školu v speváckych  súťažiach, umiestnila sa na   2. mieste v celoslovenskom kole v skupinovom speve  Ruské slovo.

      Kristína Podoľaková - študentka kvarty, reprezentovala našu školu v okresnom kole Geografickej olympiády, ktorú vyhrala a postúpila do  krajské kola.

       KVINTA

      Patrik Handra – študent kvinty, obsadil 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Ladislav Maxim - študent kvinty,  sprevádzal na akordeóne súťažiacich  v celoslovenskom kole Ruské slovo a  aktívne sa podieľal na akciách organizovaných školou.

      SEXTA

      Daniela Vasiľová -  študentka sexty, reprezentovala našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

      Juliána Tomčová -  študentka sexty, reprezentovala našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

      Emma Hrunková - študentka sexty, reprezentovala našu školu v prírodovedných a  jazykových súťažiach, získala  3. miesto za prednes prózy v krajskom kole.

      SEPTIMA

      Adrián Habušta – študent septimy, reprezentoval našu školu v jazykových súťažiach, získal    3. miesto v krajskom  kole Olympiády v anglickom jazyku.

      I.A

      Jozef Fabišik - študent I.A, reprezentoval našu školu v speváckych  súťažiach, obsadil  3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo   v skupinovom speve.

      Lukáš Pasteľák - študent I.A, reprezentoval našu školu v speváckych  súťažiach, obsadil  3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo   v skupinovom speve.

      II.A

      Richard Šeleman - študent II.A, reprezentoval našu školu v  jazykových súťažiach, získal   2.miesto   v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Ema Hudáková - študentka II.A, reprezentovala našu školu v jazykových  súťažiach, získala   1. miesto v regionálnom kole vlastnej tvorby Zemplínske pero.  

      Natália Nemcová - študentka II.A, reprezentovala našu školu v jazykových  súťažiach, získala   3. miesto v regionálnom kole vlastnej tvorby Zemplínske pero.  

      Kristína Kicová – študentka II.A, reprezentovala našu školu v speváckych súťažiach, získala  3.miesto v kategórii sólový spev SŠ v krajskom kole Ruské slovo.

      Stana Daniel  -  študent  II.A, reprezentoval  našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

        III.A

      Mária Nebesníková - študentka III.A, reprezentovala našu školu v recitačnej jazykovej   súťaži. V celoslovenskom kole súťaže  Ruské slovo v kategórii próza získala 3. miesto.

      Študenti septimy a III.A 

      Katarína Kicová, Štefan Koreň, Valéria Rošková, Simona  Ivanišová, patrili k organizátorom tohtoročného Plesu gymnazistov, ako najaktívnejším členom organizačného tímu im patrí poďakovanie.

      Študenti sexty a III.A 

      V tomto školskom roku sa naša škola stala hosťujúcou školou medzinárodného projektu Erasmus+. Poďakovanie patrí všetkým študentom, nielen z tried sexta a III.A, ktorí aktívnou účasťou na projektových aktivitách a aj svojou pohostinnosťou prispeli k šíreniu dobrého mena nášho gymnázia i regiónu.

     • Ukončenie školského roka 2019/2020

      Oznamujeme žiakom, že ukončenie školského roka 2019/2020 a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční 30.06.2020 o 8:00 v jednotlivých triedach. 

      Prosíme žiakov, aby pri vstupe do budovy školy  dodržiavali hygienické predpisy a riadili sa pokynmi dozorkonajúcich pedagógov a triednych učiteľov. Každý žiak je povinný chrániť sa rúškom. 

     • OZNAM

      V zmysle pokynu Odboru školstva KSK zo dňa 12. 6. 2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa školy bude výchovno-vzdelávací proces pokračovať od 22. 6. 2020 do 29. 6. 2020 dištančnou formou.

      Do školy prídu žiaci až 30. 6. 2020, kde si preberú vysvedčenia za školský rok 2019/2020. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

     • Výsledky celoslovenského kola Jazykového kvetu 2020

      Celoslovenské kolo súťaže má svojich víťazov. Medzi nimi sú aj nemčinári z našej školy. Na peknom 2.  mieste sa v kategórii III. NJ P-P PT umiestnil Patrik Handra z kvinty s prozaickým textom a v kategórii II. NJ P-P PT 3. miesto obsadila Katka Simčíková zo sekundy s poéziou.

      Aj keď sa súťažiaci nemohli zúčastniť súťaže prezenčnou formou, výsledky vyhlásené porotou ich isto potešia. Sú napokon ocenením ich práce, vytrvalosti a záujmu o nemecký jazyk.

      Srdečne gratulujeme!

     • Rozlúčka s maturantmi 2020

      Ukončenie strednej školy, maturita, symbol prechodu z detstva do dospelosti. Nastal čas a ďalší maturanti Gymnázia v  Sobranciach opustili brány  svojej školy.  
      5. jún 2020 bude pre nich predstavovať medzník medzi tým, keď prvýkrát prekročili brány nášho gymnázia ako primáni alebo klasickí prváci a úspešným ukončením stredoškolského štúdia.  Bol čas štyroch alebo ôsmich rokov pridlhý alebo  prikrátky? Ťažko povedať, no bol veľmi dôležitý. Plný zážitkov, skúseností, vedomostí,  nových vzťahov, zakopnutí, ponaučení......
      Tohto roku sa konečne naplnilo študentské heslo: „Maturita – formalita“,  ale skutočné skúšky dospelosti našich tohtoročných maturantov  ešte len čakajú. Prajeme im do ďalšieho života, nielen toho študentského, veľa šťastia, zdravia a síl prekonávať prekážky každodenného života a plniť si svoje sny.

     • Matematický klokan online

                                                                             Naostro online súťažíme

      8. – 12. júna

      pripoj sa v svoj súťažný deň v čase medzi 8:00 – 19:00

      Harmonogram pripojenia do ONLINE SÚŤAŽE

      Deň súťaže                                                                        Ročník                                                                    

      pondelok 8. 6.                                                                        6. ročník ZŠ, príma OG

      streda 10. 6.                                                                           7. ročník ZŠ, sekunda OG

      streda 10. 6.                                                                           8. ročník ZŠ, tercia OG

      štvrtok 11. 6.                                                                          9. ročník ZŠ, kvarta OG

      štvrtok 11. 6.                                                                          1. a 2. ročník SŠ, kvinta a sexta OG

      pondelok 8. 6.                                                                        3. a 4. ročník SŠ, septima a oktáva OG

       

       

     • Matematický klokan – online  nové !!!

       

      Milí študenti,  pracuje sa na tom, aby sa v júni mohla súťaž konať online. Predstava o súťaži
      je taká, že každá kategória bude súťažiť v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie.
      V dňoch 8. – 12. júna budú sprístupnené na stránke na vymedzený čas súťažné úlohy. Dostanete sa k nim cez jednoduché vstupné údaje, ktoré vám budú zaslané do správy na edupage .    V čase od 25. do 31. mája sa skúšobne pripojíte na stránku, aby sa zistilo, koľkým sa to podarilo, prípadne, aké problémy ste mali s pripojením.  Všetky potrebné informácie pre vás  budú zverejnené na stránke školy. V prípade nejasností mi napíšte správu na edupage.
                                                         Ďakujem  za spoluprácu, spolu to určite zvládneme. Vargová

      Zoznam prihlásených žiakov:

      Príma (kategória Školák 6): Jaško, Cipa, Kavková, Gavula
      Sekunda ( kategória Benjamín 7): Mižák, Kostičák
      Tercia ( kategória Benjamín 8): Fečíková, Hamadejová, Poľák, Oreský, Ištók
      Kvarta (kategória Kadet 9): Podoľáková, Ivanišová, Medešiová, Kašaj, Ďačok, Konya
      Kvinta ( kategória Kadet G12): Karatník, Maxim, Schmidt, Hrešová, Oklamčáková, Petrušková, Handra, Sklárová, Hvižďák, Kelemen
      1.A  (kategória Kadet G12): Tabišová
      3.A, Septima (kategória Junior G34): Ďačková, Hajnusová,Timočko, Poľakovský,Mitrová, Rožko, Mitro Matúš, Mitro Martin, Habušta, Pavelka

     • Informácie pre uchádzačov o štúdium

      Informacie_pre_piatakov.pdf

      Na základe rozhodnutia ministra školstva boli určené tieto termíny týkajúce sa prijímacieho konania  na stredné školy (4-ročné štúdium a 8-ročné štúdium):

      * prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi základnej          školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

      * prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva     týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     • Postup do celoslovenského kola súťaže Jazykový kvet 2020

      Výsledky krajského kola súťaže Jazykový kvet 2020 boli pre recitátorov z našej školy viac než potešujúce. Naši nemčinári vybojovali prvenstvá v oboch kategóriách (II. a III.) v prednese prevzatej tvorby a úspešní boli aj ostatní súťažiaci. Do celoslovenského kola tak postupuje Katka Simčíková zo sekundy a Paťo Handra z kvinty.

      Umiestnenia našich žiakov v KK súťaže sú nasledovné:

      II. NJ P-P PT

      1. miesto: Simčíková Katarína - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

      2. miesto: Fečiková Janka - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

      3. miesto: Soták Matej - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

      III. NJ P-P PT

      1. miesto: Handra Patrik - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

      2. miesto: Šeleman Richard - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

      Ďakujeme všetkým žiakom za dôstojnú reprezentáciu školy a postupujúcim víťazom želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

     • Jazykový kvet 2020, semifinálové kolo

      Po minuloročnej „movie“ verzii súťaže Jazykový kvet sa v tomto školskom roku mala konať jej „klasik“ verzia. Semifinálového kola v Košiciach sa malo zúčastniť 6 žiakov našej školy, ktorí nás mali reprezentovať v prednese prevzatej tvorby v nemeckom jazyku. Žiaľ, kvôli dnes už známym opatreniam, sa prezenčná forma konať nemohla, a tak sa pre viaceré kraje aj v tomto školskom roku konala opäť „movie“ verzia. Zaslané nahrávky s prednesom žiakov hodnotila porota a výsledky potešili takmer všetkých žiakov našej školy, ktorí sa na súťaž pripravovali. Do krajského kola súťaže postúpili všetci zúčastnení v kategórii II. NJ P-P PT - Katarína Simčíková s Matejom Sotákom zo sekundy a Janka Fečiková z tercie; v kategórii III. NJ P-P PT sa z postupu tešia Patrik Handra z kvinty a Richard Šeleman z II.A. Krajské kolo sa zrealizuje v priebehu apríla podľa pokynov organizátorov.

      Veríme, že naši žiaci budú mať dôvod na to, aby sa potešili z výsledkov svojej práce aj  v tomto pohnutom období. Z postupu svojich zverencov majú radosť aj vyučujúce PaedDr. Radmila Beľanová a Mgr. Anna Lesičková, ktoré žiakov na súťaž pripravovali.

      MILÍ POSTUPUJÚCI, SRDEČNE GRATULUJEME A DRŽÍME VÁM PALCE!

     • Dobrovoľníci z nášho gymnázia

      Slovensko a svet kvôli pandémii koronavírusu prechádzajú ťažkými časmi. Pre zastavenie šírenia nákazy je dôležité, aby sme boli chránení. Keďže najohrozenejšou skupinou sú seniori, mesto Sobrance v spolupráci so Slovenským červeným krížom pre nich zabezpečilo distribúciu rúšok. Ako dobrovoľníci sa prihlásili naši študenti, ktorí posledné dni usilovne dodávali ochranné prostriedky pre tých, ktorí ich potrebujú. Nie je to prvýkrát, čo naši študenti prejavili spolupatričnosť a boli nápomocní vtedy, keď sa to najviac žiada. Preto si zaslúžia vďačnosť nielen od tých, ktorým svojím skutkom pomohli, ale aj od nás, učiteľov, rodičov a svojich spolužiakov.
      Vďaka patrí týmto študentom:  Daniel Stana, Ema Hudáková (2.A), Katarína Kicová, Lýdia Bojačková, Daniela Kirilová (septima), Adam Dinič (oktáva) a absolventka Zuzana Diničová. 

     • Milí žiaci,

      z dôvodu hrozby nebezpečného infekčného ochorenia sa vaša pravidelná dochádzka do školy prerušila, ale to neznamená, že máte prázdniny. Máte domácu karanténu, preto vás žiadame, aby ste ju dôsledne dodržiavali. V najbližších dňoch vás budú kontaktovať učitelia jednotlivých predmetov so zadaniami a domácimi úlohami. Preto sledujte školskú stránku  a informácie na edupage.

      Prajeme vám a vašim blízkym pevné zdravie a tešíme sa na stretnutie v škole 30. marca 2020.

      Vedenie školy

     • Zmena termínu EČ, PFIČ a IČ MS 2020

      V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

      Riadny termín EČ a PFIČ MS 

      31. marec 2020 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

      1. apríl 2020 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

      2. apríl 2020 (štvrtok) - matematika 

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15.4.2020 až 20.4.2020.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1.6.2020 do 19.6.2020.

      Podrobnejšie informácie na:  

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2019-2020?componentId=1571

      Študentom odporúčame pri príprave na maturitnú skúšku využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na webovej stránke NUCEMu v časti Maturita ► Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

     • Ruské slovo

      Dňa 19.2.2020 prebehlo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov,  v kategóriách prednes poézie, prózy, sólový, skupinový spev pre základné a stredné  školy.

      Výsledky súťaže:

      Emma Hrunková – Sexta – 3. miesto prednes prózy SŠ

      Mária Nebesníková – 3.A – 1. miesto prednes poézie SŠ

      Kristína Janusiková, Emma Mihalčová – kvarta, sekunda –1.miesto skupinový spev ZŠ

      Kristína Kicová – 2.A –  3.miesto sólový spev SŠ

      Jozef Fabišík, Lukáš Pasteľák – 1.A – 3.miesto skupinový spev SŠ

      Žiaci, ktorí mali umiestnenia na prvom mieste,  postúpili na celoslovenské kolo, ktoré

      sa uskutočnilo 28.2.2020 v Košiciach. Žiačky K. Janusiková a E. Mihalčová obsadili druhé

      miesto a M.Nebesníková získala tretie miesto vo svojich kategóriách. 

      Srdečne im blahoželáme.

     • PLES GYMNAZISTOV

      Mesiac február nám každoročne pripomína, že je nielen zimným mesiacom, ale aj mesiacom, v ktorom oslavujeme jeden z krásnych a príjemných sviatkov. Je to sviatok svätého Valentína, deň zamilovaných.

      O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

      Odvtedy starí Rimania oslavovali tento deň a dávali všetkým ženám v rodine kvety a malé darčeky. Chýry o tomto sviatku sa neskôr rozšírili aj do ďalších  krajín sveta. Dodnes mnohé mladé dámy veria, že muž, o ktorom sa žene sníva počas valentínskej noci, sa stane jej manželom.

      A keďže sa táto tradícia udomácnila aj u nás, každý rok si ju v našej škole pripomíname formou študentského plesu. Ten tohtoročný sa konal 22.2.2020.  Magický dátum s magickou atmosférou.

      Veríme, že všetci zúčastnení si odniesli krásne zážitky a prežili nádherný slávnostný večer.

     • 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

                  Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už dvadsať rokov 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete. V rámci hodín čitateľskej gramotnosti si aj naši kvartáni rôznymi aktivitami pripomenuli „SVIATOK SLOVENČINY“. Diskutovali o tom, či poznajú históriu tohto sviatku, uvádzali zaujímavé informácie spojené s týmto dňom, o ktorých sa na hodine dozvedeli, argumentovali, prečo je dôležité propagovať a dostávať do povedomia nielen tento deň, ale ja pestovanie a rozvíjanie kultúry materinského jazyka.  V ďalšej fáze kvartánov  potrápili „írečité“ nárečové slová. A nakoniec sa pokúsili rozlúštiť ľubozvučné slová ukryté v prešmyčkách. Mimochodom, viete, čo je tuľajka, lôchať či žviakať ?

     • Sladká hodina slovenčiny alebo ako si osladiť obyčajný školský deň

      Sladká hodina, kto by takej odolal? My teda nie! Zažili sme ju spolu s našou slovenčinárkou vo štvrtok, 20.02.2020. Ale to nie je všetko. Sliny nám začali tiecť už na predchádzajúcej hodine. A to sme ešte len začali písať opis pracovného postupu obľúbenej maškrty. Úloha na tento deň znela: „ Zrealizovať svoj recept a, samozrejme, priniesť dôkaz.“  Jasné, že sme potrebovali aj malú, celkom maličkú pomoc rodičov a do školy sme doniesli fantastické domáce úlohy: šaláty, bábovky, perník, jablká v karameli, muffiny a ďalšie dobroty. Svoje výtvory sme dovolili ochutnať nielen profesorom (teraz už tiekli sliny všetkým, čo vstúpili do našej triedy), ale aj svojim kamarátom z gymnázia. Na ochutnanie sme niekoľko dobrôt priniesli aj pánovi riaditeľovi, ktorý sa veľmi potešil a pochválil nás. Nám všetkým sa takéto vyučovanie páčilo a dúfame, že takéto skvelé hodiny budeme mať častejšie. Ďakujeme našej slovenčinárke za super nápad a za pomoc pri aranžovaní dobrôt našej triednej profesorke.

      Soňa  a jej spolužiaci z prímy

     • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020

      V dňoch 18. a 20. 2.  2020  naša škola opäť privítala deviatakov, nádejných  budúcoročných prvákov, na  Dňoch otvorených dverí Gymnázia v Sobranciach. Vo vestibule ich čakali naši druháci s pripravenými aktivitami, ktoré prezentovali naše tradície.  Ďalšou zastávkou pri spoznávaní gymnázia bol uvítacia miestnosť plná informácií, a to nielen o možnostiach štúdia v našom gymnáziu, ale aj o zaujímavých školských a mimoškolských aktivitách. 

      Najdôležitejšou časťou DOD  2020 bolo spoznávanie toho NAJ z našej školy prostredníctvom interaktívnej hry Gymnázium na DOTYKJednotlivé tímy sprevádzané žiakmi 1.A  a kvarty  putovali – spoznávali – objavovali. Nádejným uchádzačom bolo umožnené nielen nakuknúť do jednotlivých tried a odborných učební, ale aj aktívne sa zapojiť do pripravených aktivít, pokusov a  súťažných úloh. Sme veľmi radi, že tento rok  DOD navštívili žiaci zo sobranských ZŠ, ale aj zo ZŠ v Bežovciach,  Porúbke, Úbreži i Jovse.

      Veríme, že sa s niektorými deviatakmi stretneme v septembri  2020 po úspešnom zvládnutí Testovania 9 a prijímacích skúšok. Tešíme sa na VÁS,  budúci prváci!

      Veľké ĎAKUJEME patrí žiakom a pedagógom nášho gymnázia, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii DOD 2020.

      Zaujímavé momenty boli zvečnené aj fotoobjektívom a môžete si ich pozrieť vo fotoalbume (vďaka žiakom 2. A).

     • Okresné kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády

       

      Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo okresné  kolo Dejepisnej olympiády a našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách C, D, E,  pričom v  kategórii E sa nášmu žiakovi podarilo vybojovať prvenstvo vo svojej kategórii. Najúspešnejší boli žiaci – Branislav Kica (1. miesto v kategórii E) a Zuzka Birošová (2. miesto v kategórii E).

      Branko Kica postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 24. 3. 2020 v Košiciach. Držíme palce !

      Srdečne blahoželáme a pevne dúfame, že takýchto záujemcov o štúdium dejepisu v budúcnosti neubudne!

      Umiestnenia ostatných žiakov:

      Mirka Tkáčová  (kategória D) – 3. miesto

      Alenka  Timková (kategória C) –  3. miesto

     • Lyžiarsky zájazd - Lopušná dolina

      10.2.2020...deň, kedy sa začal náš dlhoočakávaný lyžiarsky výcvik. V pondelok ráno nás autobus odviezol do Lopušnej doliny.  Hneď po príchode a ubytovaní sa v izbách hotela Spolcentrum sme mali namierené rovno na svah, kde nás rozdelili do skupín podľa našich skúsenosti s lyžovaním. Až tu sa začala sranda. Mnohí sa v ten týždeň naučili lyžovať a niektorí si len vylepšili svoje skúsenosti na svahu. Obávali sme sa najmä počasia, ktoré nemalo byť priaznivé. No, našťastie, sme lyžovali každý deň, hoci vždy v iných podmienkach. Asi tretí deň na svahu nám vyšlo výborné počasie a my sme boli veľmi šťastní, že sa môžeme slniť v našom obľúbenom bufete. Niektorí tam strávili viac času ako na lyžiach. V hoteli sme sa určite nenudili, keďže sa všetci výborne poznáme. Mohli sme sa zabaviť na bowlingu, hraním kariet alebo biliardu. Niektorí ukázali svoje spevácke skúsenosti aj na izbách. Nuda to určite nebola. Občas nám nepostačovala hotelová strava, no hneď vedľa hotela bol náš obľúbený Lidl, ktorý nás zachránil, keď na nás prišiel hlad. Na konci týždňa sme si mohli preveriť svoje skúsenosti na svahu v pretekoch, ktorých sa väčšina z nás s radosťou zúčastnila. Prišiel čas vrátiť sa domov, do reality, hoci sa nám niektorým vôbec nechcelo. Sme šťastní, že máme nové zážitky.  Aj za ne ďakujeme našim skvelým učiteľom.  Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.  Kvinta

     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Pred mesiacom sme úspešne absolvovali obvodové kolo Olympiády v anglickom jazyku, z ktorého do krajského kola postúpili piati naši študenti. Tí našu školu znovu reprezentovali v krajskom kole a znovu úspešne. Okrem Jasmínky Sopkovej zo sekundy, ktorá sa na tejto súťaži zúčastnila po prvýkrát, ostatní súťažiaci  už mali prvé skúsenosti, a veru úspešné, za sebou. Ani tentokrát nesklamali, a tak sme sa domov vrátili s dvoma medailovými umiestneniami, tretími miestami v kat. 1B a  2B, vďaka Karin Juhaščíkovej z tercie a Adriánovi Habuštovi zo septimy. Samozrejme, poďakovanie za úspešnú reprezentáciu patrí všetkým, vrátane Samuela Babiča z 2.A a Samuela Kovaľa zo sexty aj najmladšej Jasmínky zo sekundy. Ovládať dnes cudzí jazyk je úplná samozrejmosť, ale zvládať ho na súťažnej úrovni je "machrina", takže ste machri, mládež!

     • Geografická olympiáda

      Vo štvrtok, 6.februára 2020,  sa uskutočnilo obvodné kolo Geografickej olympiády kat. E a F. V kat. F našu školu reprezentovali Tomáš Vaľko  zo sekundy, Soňa Vaľková a Tomáš Gallik z prímy a v kat. E to boli Liana Podoľáková z tercie, Veronika Ivanišová a Kristína Podoľáková z kvarty. Do krajského kola Geografickej olympiády postúpili Tomáš Vaľko, ktorý získal v svojej kategórii 1. miestoKristína Podoľáková, ktorá obsadila 2. miesto v svojej kategórii. Ostatní žiaci boli úspešní riešitelia, takže všetkým srdečne gratulujeme. 

     • Zrušenie DOD

      Z dôvodu chrípkových prázdnin sa rušia Dni otvorených dverí na Gymnáziu v Sobranciach, ktoré sa mali konať v dňoch 5. a 6. februára 2020. Náhradný termín bude upresnený.

     • Chrípkové prázdniny

      Z dôvodu výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení bude prerušené školské vyučovanie v dňoch od 5. februára 2020 do 9. februára 2020. Vyučovanie sa začne v pondelok 10. 2. 2020.

      Vyučovanie dňa 4. 2. 2020 sa končí 4. vyučovacou hodinou.

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Každoročne sa z okresného kola Olympiády v anglickom jazyku vraciame s diplomami. Ani tento rok nebol výnimkou. Všetci, ktorí naše gymnázium reprezentovali vo svojich kategóriách, obsadili postupové miesta a  onedlho, 12. februára 2020, budú za našu školu, ale i okres, bojovať v krajskom kole. Preto Jasmínke Sopkovej (sekunda), Karin Juhaščíkovej (tercia), Samuelovi Kovaľovi (sexta), Samuelovi Babičovi (2.A) a "last but not least" Adriánovi Habuštovi (septima) budeme fandiť a držať prsty, aby im to medzi najlepšími jazykármi kraja dobre pálilo. "We are proud of you, guys."

     • Best in English / Angličtinár roka

      Ako  každý rok, tak aj v roku 2019 sme sa zúčastnili celoeurópskej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Výsledky nás opäť potešili, blahoželáme všetkým účastníkom, vrátane Samka Babiča z 2.A, ktorý spadá do inej kategórie a tiež usilovne zabojoval. Alexandra potvrdila svoje kvality, pretože aj vlani sa ocitla na top mieste v škole a medzi najlepšími zo Slovenska i z ostatných krajín. 

     • ŠTUDENTSKÉ  VIANOCE 2019

      V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta aj tak vždy príde čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Prichádza k nám  so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. A u  nás, v našom gymnáziu, sú vianočné sviatky už tradične spojené so  ŠTUDENTSKÝMI VIANOCAMI.  Ako to zaznelo  v piesni v podaní kvarty : „Nechajme starosti, trápenia,  hádky, poďme sa spoločne prejsť do rozprávky. Všetci  sa  náhlime, zastavme čas, najkrajšie Vianoce sú iba v nás!“

      A tak sme aj urobili. V piatok 20. 12. 2019 sme v Dome kultúry v Sobranciach prežili krásny predvianočný deň plný nielen vianočných piesní, tancov a videí. Milým spestrením vianočného programu bolo aj blahoželanie nášmu pánovi riaditeľovi, ktorý práve v tomto čase oslavuje svoje životné jubileum. A keďže našu gymnaziálnu rodinu na jeden projektový týždeň v septembri rozšírili učitelia a žiaci partnerských  projektových škôl z Poľska a Talianska,  vznikli nové priateľstvá, netradične strávené krásne  chvíle, napríklad roztancované pódium počas Európskeho dňa jazykov za tónov poľskej polonézy.  Ako sa našim študentom darí príprava na ďalšie projektové stretnutie v marci v talianskej Sicílii?  Výborne! Presvedčili nás o tom tancom a spevom študenti sexty a 3. A.

                   Čo ešte dodať? Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí prežime  ich spoločne. Veď nie sú dôležité dary, hlavne nech sa  nám všetkým čo najviac darí!   Najkrajšie darčeky, tie nie sú v škatuliach, sú ukryté tam, niekde v hĺbke, v nás. Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád.

                                                                                                                               Krásne Vianoce a úspešný rok 2020!

      Fotografie z tohto dňa si môžete pozrieť v galérii.

     • Exkurzia nielen za poznaním...

      My, sekundáni, sme  spolu s našimi kamarátmi primánmi vo štvrtok 28. 11. 2019 navštívili hvezdáreň v Michalovciach(hehe - hviezdy medzi hviezdami). Tam  sme sa dozvedeli čo-to o pozorovaní hviezd.  Vypočuli a pozreli sme si zaujímavú prezentáciu o príprave a výcviku kozmonauta, ktorý musí spĺňať prísne kritéria výberu.  Mimochodom, vedeli ste, že iný názov, ktorý sa používa pre kozmonauta, je taikonaut a pochádza z čínštiny?

      Ešte stále plní energie sme navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach, v ktorom sa nám veľmi páčilo. Aj keď nás moderné prvky múzea (hovoriace hlavy, zaujímavo  umiestnené exponáty) veľmi zaujali,  s obdivom sme si poobzerali  aj staršie vystavené exponáty. Naša spolužiačka Soňa si  v jednej z miestností múzea zahrala na skutočne historickom klavíri a  jej krásne melódie nám príjemne ulahodili. 

      Skvelou bodkou za zaujímavou exkurziou bola Laser Game Michalovce. My, sekundáni, skúsení to borci, sme po prvýkrát voviedli kamarátov primánov do nášho "bojového sveta", ktorý sa  im riadne zapáčil. Opäť sme prežili jeden úžasný deň "gympľarikov", za ktorý sa chceme poďakovať aj našim pani profesorkám triednym.

                                                                                                                       Šarlotka a Zuzka

                                                                                                                          sekunda OGY

    • Červené stužky 2019
     • Červené stužky 2019

      Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS, sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS a sú aj symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Tento rok je to už trinásty ročník. Naša škola sa zapája do tejto kampane každý rok rôznymi aktivitami napr. aj pripnutím a nosením  červenej stužky.

       

       

     • Regionálna dejepisná súťaž STOPY 2019

       

      V piatok 22.11. 2019 sme sa my, žiačky tercie,  zúčastnili regionálnej dejepisnej súťaže STOPY v  CVČ Sobrance. Mottom súťaže bolo: „Kým zazneli zvony mieru..., 75 rokov od oslobodenia.“ Náš súťažný projekt bol venovaný oslobodzovaniu obcí Baškovce, Podhoroď, Veľké Revištia, Remetské Hámre, a to prostredníctvom príbehom pamätníkov z týchto obci.  Pripomenuli sme si, že na históriu netreba zabúdať. Diváci prežívali emotívne chvíle spolu s nami. Po prehliadke projektov sme sa všetci zúčastnili pietneho aktu pri pomníku padlým, ktorým sme si pripomenuli oslobodenie mesta Sobrance. Súčasťou pietneho aktu bolo aj sadenie pamätného stromu  (platan) Alexa Moskovica.  Uvedomili sme si, že SLOBODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ! A za tú našu zahynuli tisíce nevinných ľudí. Tento deň v nás naozaj zanechal STOPY ...

                                                                                              Lila, Hanka, Ninka a Kaja

       

     • Zaslúžená triednická hodina v LASER GAME ARÉNE


      Ako odmenu za výborne zvládnutý „uchaľák“  pre primánov sme my, sekundáni, spoločne s našou pani profesorkou triednou strávili piatkové popoludnie v LASER GAME ARÉNE v Michalovciach. Už cestou autobusom sme rozoberali našu „taktiku“ hry. Po príchode do arény  sme sa rozdelili do tímov a dohodli sa na podrobnostiach hry, ako sú hudobné motívy či farby jednotlivých tímov. Každý z nás si zahral dve tímové hry. A tie sme si riadne užili. Na tú tretiu v poradí zostali sily len niektorým  z nás. Medzitým nám z Janka s Martina vyrástli riadni chlapi a si vyskúšali aj „sumo – súboj“. Nebojte sa, neublížili si, len si pozrite fotografie a pochopíte. Výsledok tejto  hry bol nejasný, ale  to vôbec nie je dôležité. Triednická hodina sa nám veľmi páčila a dúfame, že nabudúce si zahrá s nami aj pani profesorka. P.S. Možno ako sumo bojovníčka. :)

                                                                                           Šarlotka a Zuzka

     • OZNAM

      V utorok (19.11.2019) o 15.30 hod. sa uskutoční plenárne a triedne stretnutie rodičov jednotlivých tried.

     • STM Košice – exkurzia

      Dňa 14.novembra 2019 sa žiaci kvarty zúčastnil exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

      Zúčastnili sa podujatia pod názvom „Magneticko - múzejná hodinka“. Interaktívna hodinka bola zameraná na magnetizmus, magnetické javy, jednosmerný prúd a elektromagnetickú indukciu. Predviedli nám ukážku Oerstedtovho pokusu z roku 1820, v ktorom vlastne dokázal, že magnetizmus a elektrický prúd spolu súvisia. Bol nám vysvetlený princíp elektromagnetickej brzdy. Videli sme jednosmerný motor z roku 1855, homopolárny motor, Jedlíkov motor, sériový motor a zároveň nám vysvetlili princíp fungovania týchto motorov. Mohli sme si vyskúšať magnetickú levitáciu a tiež rôzne pokusy s magnetmi. Nazreli sme trochu aj do budúcnosti ako využiť magnety v praxi aj pomocou mobilnej aplikácie.

      Ďalej sme navštívili expozíciu s názvom „Sieň elektrických výbojov“, kde sa žiaci mali možnosť zoznámiť s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov, v niektorých prípadoch aj s interaktívnym prístupom žiakov. Okrem informácií o vynálezcoch v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky a elektroenergetiky, kde môžeme spomenúť Otta von Guericke, Augusta Toeplera, Jamesa Wimshursta, R. J. Van de Graaffa, N. Teslu, M. Faradaya či H. Cavendisha a iných sa tvorcovia expozície snažili žiakom umožniť priame stretnutie s fenoménom elektriny prostredníctvom funkčných dynamických exponátov. V chronologickom slede ide o elektrostatické generátory, rôzne typy Teslových transformátorov, Ruhmkorffov induktor, Marxov generátor, prístrojový transformátor napätia a iné. Okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny, mali možnosť uvidieť predvádzané až 80 cm iskrové výboje - umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky. Pozornosť priťahovali aj demonštrácie elektromagnetického vyfukovania elektrického oblúka (Jacobov rebrík) alebo efektné plazivé výboje na sklenenej bariére (Lichtenbergove obrazce).

     • Oznam

      Dňa 14. 11. 2019 (štvrtok) sa z organizačných dôvodov končí vyučovanie pre všetkých  žiakov školy o 13.30 hod.

     • Halloween-ský uchaľák

                  V piatok 8.11.2019 sme my, sekundáni, pripravili pre našich kamarátov primánov uchaľský večierok v halloweenskom duchu.

      Začalo to strašením v chodbách nášho gymnázia, nasledovalo dekorovanie primánov netradičnými uškami, pokračovalo sa zložením študentského sľubu a nakoniec si nielen  primáni pochutili na „elixíre múdrosti“ (mimochodom – chutil naozaj kúzelne). Po zvládnutí tejto procedúry sme primánom rozdali ID gymnazistu, čím sme ich oficiálne prijali do stavu študentského. Pripravili sme si pre nich aj tanec „chocolate“ a primáni nám na oplátku predviedli  svoje halloween-ské číslo.

      A potom ... potom sme sa už spoločne  zabávali na nachystaných aktivitách.  Musíme podotknúť, že sme pre primánov nachystali aj skvelé halloweenské maškrty, ktoré chutili úžasne. Uchaľák ubehol veľmi rýchlo a nikomu sa nechcelo ísť domov.

      P.S. : bolo nám čarovne, kúzelne, neopísateľne...

                       sekundánky Katka, Zuzka a Emmka

     • Halloween v príme

      V pondelok 28.10.2019 sme mali my, príma, Halloweensku hodinu angličtiny, ktorú nám pripravila naša triedna profesorka. Mali sme rôzne aktivity, napríklad: halloweensky quiz, doplňovačky anglických slov, tajničky a ďalšie hry. Po vyučovaní sme si urobili spolu s našou triednou aj halloweensku párty. Doniesli sme plno sladkostí a malinoviek, tancovali sme, spievali sme a súťažili sme. Najväčšou zábavou pre nás však bolo maľovanie na tvár našej triednej profesorke. Naozaj sme si to užili a dúfame, že takýchto aktivít budeme mať ešte veľmi veľa.

      Prímanka Soňa

       

     • "Uchaľák"

      Deň pred začiatkom jesenných prázdnin sme my, žiaci 1.A triedy, prijali pozvanie druhákov a zúčastnili sa tradičného „Uchaľáku“. Počas večierka druháci otestovali naše tanečné, spevácke a súťažné kvality. Vyvrcholením večierka bola slávnostná pasovačka a udeľovanie pamätných imatrikulačných listov. Už teraz sa tešíme na to, že o rok sa úlohy vymenia a my budeme zadávať úlohy (možno o niečo adrenalínovejšie) svojim mladším spolužiakom.

                                                                                                                                       Vaši prváci

     • Návšteva ministerky školstva

      Dňa 22.10.2019 poctila naše mesto a gymnázium svojou návštevou ministerka školstva Martina Lubyová spolu s mládežníckou delegátkou Slovenskej republiky pri OSN, Petrou Pauerovou a minuloročným delegátom Dominikom Porvažníkom. Delegátka počas návštevy oboznámila našich žiakov so svojou agendou, činnosťou OSN a Cieľmi udržateľného rozvoja, ku ktorých napĺňaniu sa zaviazalo všetkých 193 členských štátov OSN. Keďže hlavnou témou prednášky bola ochrana životného prostredia, delegátka hovorila najmä o praktických tipoch na každý deň, ktorými študenti môžu pomôcť zachovať našu planétu aj pre ďalšie generácie.

      V druhej časti prednášky sa Dominik Porvažník venoval téme mediálnej gramotnosti, falošným správam a dezinformáciám, ktoré sa šíria na internete. Poukázal na spôsoby ako sa nenachytať, ako ich odhaliť a ľahšie sa dopátrať pravdy.

      Dúfame, že sa našim žiakom prednáška páčila a že ich motivovala natoľko, aby sa nebáli prevziať iniciatívu v otázkach verejného diania, lebo práve oni majú moc meniť tento svet k lepšiemu.

     • Plavecký výcvik v podaní prímy a sekundy

      My, primáni, sme odštartovali štúdium na Gymnáziu v Sobranciach  vo veľkom štýle. Zúčastnili sme sa plaveckého výcviku spolu so sekundou v dňoch 14. - 16. októbra 2019 v hoteli  CHEMES. Bol to náš prvý výlet s novou triedou a  novou pani  profesorkou. Viac sme sa spoznali a veľmi sme si to užili. Plávali sme dvakrát  do dňa, ráno a poobede, a zvládli sme  rôzne plavecké štýly. Potom sme šli  na prechádzku po Zemplínskej šírave. Večer sme mali milého hosťa, nášho pána riaditeľa, s ktorým sme si  vychutnali spoločnú grilovačku.  Víťazom plaveckých pretekov boli Xaver a Nina. Nina získala aj titul SUPERŠAMPIÓN bazéna za perfektný plavecký štýl a najrýchlejší čas.

      Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok!

                                                               primánka Soňa

     • Inovačný workshop

               Inovačný workshop je jednou z činností národného projektu inovujme.sk, realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra. „S nástupom digitalizácie vo všetkých oblastiach je čoraz dôležitejšie rozvíjať u mladých ľudí vlastnosti, ktoré stroje nikdy nenahradia. Medzi kľúčové charakterové črty budúcnosti patrí kreativita, flexibilita, kritické myslenie či komunikačné zručnosti. Práve tie sú predmetom inovačného workshopu pre študentov stredných a vysokých škôl," hovorí generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

            Dňa 18. 9. 2019 sa workshopu zúčastnili študenti 4. A a oktávy.  Okrem teórie, hier, kvízu a testov (kde študenti dosiahli nadpriemerné výsledky) sa počas workshopu študenti naučili techniku, prostredníctvom ktorej prichádzajú na nové nápady na určenú tému. Téma, ktorú počas dňa naši študenti spracovali mala názov: Revitalizácia parku. Pozvanie na záverečné prezentovanie kreatívnych nápadov prijala aj pani Kašajová, pracovníčka školského úradu v Sobranciach.

     • Oznam o voľnom pracovnom mieste - čiastočný úväzok

      Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 12. 2019 máme voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou INFORMATIKA.

      Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

      Kvalifikačné predpoklady:

      • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

      Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

      • bezúhonnosť
      • zdravotná spôsobilosť
      • ovládanie štátneho jazyka

      Požadované doklady: 

      • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia

      II. stupňa v príslušnom študijnom odbore

      • Životopis
      • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
      • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

      Kontakt:

      Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte  poštou alebo mailom do 15. 11. 2019.

     • Svetový deň zvierat

      4. október je už  od roku 1931 vyhlásený za Svetový deň zvierat. Zaiste je medzi Vami, naši žiaci,  veľa milovníkov zvieratok, o ktoré sa s láskou staráte. Bohužiaľ,  stále je veľa tých, o ktorých ich rodiny stratili záujem, alebo dokonca zakúsili hlad, bolesť a utrpenie. Práve preto Vás vyzývame, ak máte doma nejaké nepotrené deky, hračky alebo krmivo pre psíkov a mačičky, prineste ich od 7.10. Mgr. Styrančákovej.  S jej pomocou sa dostanú k zvieratkám v  michalovskom útulku. 

      Vopred ďakujeme.

       

      den_zvierat.pdf​​​​​​​

     • Reportáž o projekte Erasmus+ v Sobranskom magazíne

      V nasledujúcom videu si môžete pozrieť reportáž, ktorá bola spracovaná počas výmeny študentov v rámci projektu Erasmus+. Ako si môžete prečítať v predchádzajúcich príspevkoch, v dňoch 23.10 až 29.10.2019 sme v rámci projektu Preserve and share folk traditions privítali svoje partnerské školy a projektové aktivity sme spojili s dlhoročnou aktivitou našej školy v rámci Európskeho dňa jazykov. Toto spojenie viedlo k úžasnému predpoludniu plného jazykovej  a kultúrnej rôznorodosti. Ešte raz v mene nášho gymnázia i v mene realizátorov projektu ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k mimoriadne vydarenej akcii. 

     • Projektový deň 7

      Po časovo náročnom týždni si každý zaslúžil malú odmenu. Pre nás to bol oddych pri Morskom oku, kde sme si mohli dobiť baterky a zrelaxovať. Niektorým to ale nestačilo, takže ešte  vyliezli na Sninský kameň. Prežili sme nádherný týždeň so skvelými ľuďmi, splnili sme všetky projektové ciele a skúsili niečo nové a jedinečné. A to všetko vďaka programu Erasmus+, šikovnosti našich študentov a učiteľov. Nesmieme zabudnúť na rodičov, ktorí poskytli nový „domov“ zahraničným hosťom a ostatným nadšencom  nášho mesta. Ďakujeme!
      Lúčenie je vždy ťažké, najmä ak si ľudia rozumejú a vybudujú si pekný vzťah založený na spoločne strávených chvíľach, spoločných cieľoch a túžbach. Svojich projektových hostí sme vyprevadili v nedeľu večer a v pondelok ráno, ale nelúčime sa nadlho. Čoskoro nás čaká záverečné stretnutie v rámci tohto úžasného projektu v mestečku Leonforte na Sicílii.

     • Projektový deň 6

      Keď sme už začali so svetovými unikátmi, tak sme pokračovali aj počas víkendových projektových aktivít. Navštívili sme malinký, ale výnimočný kostolík Chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej. Tento unikát zapísaný v Zozname kultúrneho dedičstva  UNESCO výborne zapadol do našich projektových aktivít. Poskytol nám hlbší pohľad do tradícií našich predkov a ľudového umenia pri náboženských obradoch. Aby sme neboli len pasívnymi pozorovateľmi, trošku sme si „zamakali“ na úprave okolia kostolíka. Odmenou za túto prácu bola prechádzka a relax pri Beňatinskom lome.

      Týždeň sa schyľoval ku koncu a tak aj naše projektové stretnutie. Slávnostný multikultúrny večer začal odovzdávaním certifikátov za účasť v projekte a jeho zhodnotením a vyvrcholil azda najspontánnejšou  integráciou učiteľov a študentov troch krajín  na  diskotéke.

     • Projektový deň 5

      Spišský hrad nemohol chýbať medzi pamiatkami, ktoré sme svojim hosťom ukázali. Nielen kvôli svojej obrovskej rozlohe, ale aj kvôli bohatej histórii Spiša. Naši projektoví partneri videli a počuli o živote v stredoveku  a čo ich najviac zaujalo, bolo stredoveké mučenie, ktoré si s veľkou radosťou skúsili. Po rozplynutí hmly, ktorá sa vznášala nad hradom zrána, sa im naskytol krásny výhľad na Spišské Podhradie. Ešte krajší výhľad ich čakal pár hodín neskôr. Zvládli výstup v Bachledovej doline na Chodník v korunách stromov a z juhu si tak mohli užiť  výhľad na Belianske Tatry a zo severu na Pieniny. Nadchli sa krásou slovenskej prírody a riadne sa vyšantili na sieti a tobogane.

     • Projektový deň 4

      Po krásnom a náročnom predpoludní venovanom Európskemu dňu jazykov sme pokračovali v napĺňaní projektového programu a, samozrejme, aj jeho cieľov. Ako inak priblížiť krásy slovenského folklórneho umenia svojim partnerom ako ľudovými motívmi, krojmi a zvykmi viažucimi  sa k svadobným tradíciám. Nemohli sme natrafiť na lepšiu lektorku, akou bola p. Zoľaková, ktorá pripravila nádhernú výstavku svadobných krojov a vlastnej tvorby v maľovaní na textil. S jej pomocou  sa Dom kultúry premenil na obrovskú dielňu, kde sa pod jej skúseným vedením naši projektoví partneri učili zvládať základy ľudovej výšivky, ľudovej maľby a viazania svadobných pierok. Niektorí talianski zaľúbenci si pomýlili role a darovali pierka dievčatám (asi preto to neúčinkovalo na Mišku). Svoje výtvory si odniesli domov, kde, dúfame, budú šíriť krásu slovenského folklóru. 
      K Sobranciam neodmysliteľne patrí Gitarové múzeum. Aj keď sú jeho brány nateraz zatvorené, vďaka nadšeniu p. Ferka sme si zopár nádherných a cenných kúskov z jeho zbierky mohli obzrieť, dokonca aj vyskúšať v priestoroch Domu kultúry. Zapôsobili najmä na pána riaditeľa z poľskej školy, bývalého rockera a ešte stále veľkého nadšenca hudby.  

     • Projektový deň 3

      Streda sa niesla v očakávaní dvoch významných exkurzií – návštevy svetového unikátu Ochtinskej aragonitovej jaskyne a krajského mesta Košíc. Dlhá cesta do Ochtinej bola vyvážená jedinečným zážitkom z krásnej jaskynnej výzdoby. Ešte ani naši projektoví partneri nestihli predýchať dojmy z jaskyne, už na nich čakala prehliadka historickej časti kráľovského mesta. Mimoriadne populárny sprievodca Milan Kolcún nám priblížil najdôležitejšie časti mesta, ktoré spestril zaujímavými príbehmi. Poučili sme sa čo-to o význame a histórii Dómu sv. Alžbety a vyskúšali sme si pohľad zhora po vyšliapaní najstaršieho dvojitého gotického schodiska vo svete.

     • Projektový deň 2

      Ako privítať hostí na začiatku projektu? Azda najlepší nápad, aký sme mohli dostať, bola návšteva zrekonštruovaného Zemplínskeho múzea. Takto sme dokázali najlepšie začať napĺňať hlavný cieľ projektu, ktorým sú naša kultúra  a naše tradície. Projektových hostí najviac zaujali hovoriace figuríny oblečené v dobových kostýmoch, ktoré „spustili reč“, keď sme popri nich prešli. Hotová zábava!  Slnečné počasie, architektúra mesta Michalovce a zmrzlina na „Leninke“ urobili na našich hostí príjemný dojem a vychutnali si prechádzku ulicami centra i návštevu baziliky.

     • 27. september 2019 –  Deň s TOMOM, DICKOM a HARRYM

       

      Bol piatok, krásny  jesenný deň, ktorý sme sa rozhodli stráviť príjemnou dávkou dramatického umenia.  Využili sme ponuku  Štátneho divadla v Košiciach a bláznivá situačná komédia nás vtiahla do osudov troch podarených bratov - Toma, Dicka a Harryho, ktorí sa pretĺkajú životom, ako sa dá. Ich „skvelé" nápady vychádzajú v praxi presne naopak, ako boli myslené a vyvolávajú kolotoč tých najbláznivejších situácií.  Škoda len, že niektorí z nás mali smolu na miesta a časť divadelnej hry viac počuli,  ako videli. Skvelou bodkou za vtipným predstavením boli slnkom zaliate Košice, ktoré sme si  naplno užili.

     • Keď sa spojí Erasmus+ s Dňom jazykov...

      Dobrý deň,  Buongiorno, Vitam, Добрый день, Guten Tag, Good morning!

               Aj keď sa oslava Európskeho dňa jazykov stala v našej škole tradíciou, tohtoročný Deň jazykov bol vzácny a jedinečný, pretože sme ho strávili spolu s našimi zahraničnými hosťami, profesormi a žiakmi partnerských škôl  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA ”E. MEDI”  a LICEUM OGOLNOKSZALCACE IM. BISKUPA WEMANSKIEGO W SIERPCU. Tí sa u nás ocitli vďaka druhému projektovému stretnutiu v rámci programu Erasmus+ pod názvom „Preserve and share folk traditions“. A preto hlavnou témou  tohtoročného Dňa jazykov v našej škole boli  svadobné zvyky a tradície jednotlivých krajín a národov Európy.  Žiaci oktávy, 2.A a 4.A  predstavili obradové tradičné zvyky spojené so svadbou v Nemecku,  v Rusku a v Anglicku, svoje prezentácie okorenili aj zaujímavými interaktívnymi aktivitami, ktoré rozvášnili publikum (zvlášť talianskych hostí).

              Hostia z partnerských škôl predstavili svoje národné  svadobné tradície, trošku sme si zaspievali, trošku sme si zatancovali ... a  ... potom to prišlo! Tradičné svadobné zvyky nášho regiónu, regiónu Zemplín, predstavili  v  typickom nárečí sextáni a tretiaci  v spolupráci s členmi folklórneho súboru Viničiar v sprievode ľudovej hudby Magočki. Rozospievali a roztancovali celú sálu Domu kultúry. A čo na to naši hostia? Za všetko hovorí dlhokánsky potlesk a výkriky z publika: „Bravó, bravó, bravó!“

            Európsky deň jazykov 2019 na Gymnáziu v Sobranciach  patrí už minulosti, ale jeho odkaz vystihnutý v myšlienke   Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme.“  zostáva stále aktuálny.

     • Prvé projektové zážitky a dojmy (Erasmus+ v plnom nasadení)

      ,,Welcome to Slovakia!“, týmito slovami sme v nedeľu večer privítali našich hostí z Talianska a Poľska. Najprv sme si svojich  nových kamarátov, umorených dlhou cestou,   ,,uniesli“ do našich príbytkov a potom, v  pondelok ráno v škole, sa mohol začať oficiálny program projektu. Tu sa  s novými kamarátmi zoznámili  nielen  ostatní žiaci sexty a 3.A, ale aj ďalší žiaci našej školy. Pekne po slovansky sme ich privítali chlebom a soľou, slovenskými ľudovými piesňami z nášho regiónu (vďaka Lackovi z kvinty, Kristínke z kvarty a Emmke zo sekundy) a potom ich už pani zástupkyňa  privítala v našej škole a naši študenti im priblížili krásy a históriu Slovenska. Po prezentácii o našej škole sme sa presunuli do Russayovej vily spoznávať výtvarné umenie regionálnych umelcov i umelcov z Ukrajiny a Poľska, čo ulahodilo srdcu najmä našich poľských partnerov. Večerný program sa niesol v znamení vzájomného spoznávania sa. V utorok ráno sme navštívili  čerstvo otvorené Zemplínske múzeum v Michalovciach (asi čakali na túto skvelú príležitosť), kde  sme videli dobové kostýmy, portréty a majetok Starayovcov, sochy z lipového dreva,  očarujúci ikonostas.  Nechýbala prechádzka po slnkom zaliatom meste  Michalovce, ktoré urobilo dobrý dojem na našich hostí. Poobede nás privítal zástupca primátora mesta Sobrance a  riaditeľ nášho gymnázia. Potom sme sa všetci  rozutekali do ulíc Sobraniec. Už teraz sa tešíme na naše ďalšie zážitky s našimi novými kamarátmi. Čoskoro sa dočkáte dojmov z Ochtinskej aragonitovej jaskyne a Košíc.

      S pozdravom sexta a 3.A. :)

     • Projektové stretnutie v našom gymnáziu

      V dňoch 23. - 29. 9.2019 v našom gymnáziu privítame žiakov z partnerských škôl z Poľska a Talianska. Počas celého týždňa budeme  spolu s nimi pracovať na projektových aktivitách a pomáhať im spoznávať kultúru nášho regiónu a naučiť sa čosi o ich kultúre a zvykoch.  Pripravili sme pre nich pestrý program a dúfame, že sa im u nás bude páčiť.
      Odkaz najmä pre žiakov z tried sexta a 3.A - vyučovanie v tomto týždni sa prispôsobí projektovým aktivitám podľa priloženého programu. Zmeny v programe budú vopred ohlásené na stránke školy a facebookovej stránke školy. 

      Program_mobilita_Sobrance_info.pdf

     • Slávnostné otvorenie školského roku

           Na bránu našej školy opäť zaklopal september a my všetci vieme, čo to  znamená: začiatok nového školského roka. Sme opäť o rok starší, ale určite aj skúsenejší a zrelší do ďalšieho života.
              Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi ťažko. Nie preto, žeby bola pokazená. Ľahučko sa zatvorí a drží. Pustí cez svoj prah len pekné spomienky na prázdninové časy a krásne zážitky. Počnúc dnešným dňom totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin  a dovoleniek končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo.
               A aký tento školský rok bude? Určite úspešný, tvorivý a pohodový.

     • Dobrovoľníčky z nášho gymnázia

      Okrem klasického užívania si letných prázdnin sa naši žiaci často zapájajú do  rôznych projektov a aktivít spojených s dobrovoľníckou činnosťou. Medzi tie, ktoré málokedy zaháľajú, patria Simona Vaľková (4.A) a Ema Hudáková (2.A). Ako dobrovoľníčky sa angažovali na Zemplínskom  jarmoku v piatok 16.8.2019, na  ktorom nechýbal stánok nemocnice Svet zdravia. Obe dievčenice pomáhali v detskom kútiku, kde tvorili aktivity pre deti, ktorých príbuzní si nechali vyšetriť krvný tlak či hladinu cukru.  Dievčatá taktiež v rámci dobrovoľníckej činnosti navštevujú pediatrické oddelenie v michalovskej nemocnici. Ako škola sme na ne hrdí.

     • Odhlasovanie z obedov

      Z dôvodu koncoročnej uzávierky oznamujem stravníkom, že vyhlásenie z obedov v dňoch 26.6.2019 až 28.6.2019 je možné iba do 25.6.2019 do 12.00 hod. osobne u vedúcej jedálne (alebo telefonicky na čísle 0917 912 675). Za pochopenie ďakujem a prajem pekné prázdniny.

     • Na unikátnej výstave v Sobranciach  alebo pokračujeme  v  projektových aktivitách 

       

      Prepojiť ľudové dedičstvo s umeleckým spracovaním, ktoré osloví aj publikum mladšej generácie, svojou jedinečnosťou predstaví slovenské kultúrne dedičstvo doma i v zahraničí, to je cieľom výstavy PÁRTY v 21. storočí. Originálne obrazy  unikátnym spôsobom spájajú fotografiu, facepainting a umeleckú maľbu. Parta je ozdobná čelenka, symbol dospelého slobodného dievčaťa. Bola najdôležitejším a najkrajším prvkom svadobného kroja. Od roku 2018 projekt Party v 21. storočí reprezentuje slovenské umenie a kultúru pod oficiálnou značkou Slovenska GOOD IDEA SLOVAKIA.

      Zaujímavá a jedinečná výstava sa zastavila aj v našom mestečku a my, žiaci kvinty a 2. A,  sme na nej nesmeli chýbať. Videli sme – obdivovali sme – nadchýnali sme sa  a žasli sme nad originalitou, krásou a estetickým vkusom našich predkov. Aj nejedna súčasná deva by zažiarila v takejto krásnej ozdobnej parte.  Chlapcov však najviac prilákala parta, ktorú prezentovala Jasmina Alagič. 

     • Kurz ochrany života a zdravia

      27. mája 2019 sa študenti septimy a III. A (Karin a Andrea)  stretli na železničnej stanici v Michalovciach. Všetci sme sa už netrpezlivo nevedeli dočkať, kým nás náš vlak dovezie do našej vytúženej destinácie - Vysoké Tatry. Po poctivom posilovaní pri nekonečnom nosení kufrov sme v popoludňajších hodinách pricestovali do Tatranskej Lomnice,  a onedlho sme už boli v našom 5-dňovom prechodnom domove, v Penzióne Zora, ktorý prekonal naše očakávania. V utorok nás čakala prvá túra na Zámkovského chatu. Počasie nám veľmi neprialo, keďže počas cesty na Hrebienok nás zastihol pomerne silný dážď, ale ani to nás neodradilo. Keď sme sa už celkom poriadne vyčerpaní a zmoknutí dostali na Reinerovu útulňu, pani chatárka nás povzbudila, keď našu zvyšnú trasu na Zámkovského chatu označila ako „geriatrickú“, a tak sme sa plný nadšenia a znovu získanej energie vydali na druhú časť našej túry. Slová pani chatárky z Reinerovej chaty sa čoskoro ukázali ako zavádzajúce, keďže cesta do nášho cieľa bol vydláždená kopou šmykľavých kameňov na úzkych chodníkoch. Asi po 90 minútach nekonečného stúpania sme zničení dorazili na Zámkovského chatu, kde sme načerpali energiu – nastala zmena počasia – konečne svietilo slnko, tak sme sa odtiaľ  rozhodli ísť až na Skalnaté pleso, a tak sme za 1 deň zvládli plánovanú 2-dňovu túru. V stredu sme si za odvedený výkon v utorok vybojovali zaslúžený oddych v bazénoch Aquacity Poprad. Predtým sme však ešte navštívili popradskú galériu, kde sme si obzreli Terracotovu armádu. Vo štvrtok sme sa vydali na Štrbské a Popradské pleso. Počasie bolo miernejšie ako na prvej túre, iba zopárkrát nachvíľu pršalo intenzívne. Avšak keď sme došli k Popradskému plesu, naše pohľady zmarila zahmlená húština plávajúca nad vodnou hladinou. Pri Štrbskom plese sme si spravili zopár fotiek a vrátili sa späť na penzión. V piatok ráno sme sa ešte stihli rozlúčiť s naším najlepším sprievodcom počas celého výletu, s tatranským horským vzduchom ,nastúpili na vlak a tým aj ukončili náš spoločný výlet za dobrodružstvom.

      Autor: Patrik Juhás

     • Ako vybabrať s horúčavou 'aneb' školský tripík prímy a sekundy

      Slnko pálilo a nám to bolo jedno, pretože voda v hotelovom bazéne, ktorý bol len náš, príjemne chladila. Aj keď sa počasie ani k večeru veľmi neumúdrilo, vybrali sme sa na menšiu prechádzku k mólu, vypili azda hektolitre kofoly a prevetrali sa riadne na motokárach. O prekvapenie večera sa postaral "catering service" v podaní sekundánov: Jakuba, Robka a Adama Š. Grilovačka na ich spôsob nemala chybu a ani ich vlastný triedny nevychádzal z údivu. Ráno sme si ešte raz užli príjemne chladivú vodu hotelového bazéna, príjemnú vírivku, takmer chutný obed a potom sa každý vybral domov;  unavení, nevyspatí, ale plní zážitkov sme odchádzali s nádejou, že takýchto výletov ešte bude najmenej šesť/sedem.  

     • Britský ambasádor u nás v škole!

       

      Dňa 17. apríla 2019 sme v našej škole privítali britského ambasádora Andrewa Gartha. My, žiaci tretieho ročníka spolu so septimou a kvintou, sme si preňho pripravili prezentáciu o našej škole, projektoch a mimoškolských aktivitách. Vyskúšali sme si prezentovanie pred kamerami, a keďže sa Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji konali tohto roku na Slovensku, tak aj hlavnou témou bol šport, ktorého je veľvyslanec Spojeného kráľovstva veľký fanúšik. Na záver sme sa mu poďakovali za jeho návštevu malým darčekom a opäť sa nám potvrdilo, že učiť sa jazyky je nevyhnutné.

     • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)

       

      Kollárovu myšlienku slovanskej vzájomnosti sme začali napĺňať aj my v 21.storočí. Pred týždňom by sme sa ani nenazdali, ako ťažko sa nám bude odchádzať domov  od nových priateľov, najmä našich hostiteľov z Poľska. Uvoľnená atmosféra posledného projektového dňa, slávnostné odovzdávanie certifikátov a emóciami nabitá rozlúčka ukončili niekoľkodňovú projektovú integráciu našich, poľských a talianskych študentov. Našťastie projekt pokračuje a už onedlho, v septembri 2019, budeme mať my česť oplatiť Poliakom ich slovanskú pohostinnosť u nás, v našom gymnáziu. Riaditeľ lýcea, Michal, a všetci noví kamaráti a kolegovia nás vyprevadili za zvukov gitary a slovenskej piesne „Načo pôjdem domov...“. Sediac v autobuse hodnotíme svoje pocity slovami: úžasné, nezabudnuteľné, jedinečné, neopakovateľné, skrátka perfektný projektový týždeň.

      P.S.: Ciao, bella, ciao!

     • Toruń: Gotyk na dotyk

       

      Štvrtkové ráno bolo krásne, slnečné, no prosto ako z obrázku. Deň ako stvorený na exkurziu v jednom z najstarších a najkrajších miest v Poľsku - v meste Toruń. Naši šoféri nás vyzdvihli pri mestskom kultúrnom centre a vydali sme sa na cestu. Po necelých dvoch hodinách na kolesách sa po našej ľavej strane objavila mohutná rieka, špicaté vežičky gotických chrámov a pozostatky hradu rádu nemeckých rytierov. Boli sme na mieste.

      Naše kroky viedli priamo do centra, ktoré už dlhé roky z výšky sleduje socha Mikuláša Kopernika, rodáka z tohto mesta, jedného z najvzdelanejších ľudí novoveku. Zastavili sme sa dokonca aj pri jeho rodnom dome, ktorý nás očaril svojou výškou a architektúrou. 

      No toto mesto nie je známe iba Kopernikom, ale aj najchutnejšími perníkmi v celom Poľsku. V "Muzeu Toruńskiego Piernika" (perníkovom múzeu) sme mali možnosť vidieť a počuť, ako tieto populárne perníky uvideli svetlo sveta a ako sa postup ich výroby storočiami zdokonaľoval. 

      Našim hladným žalúdkom však lahodná vôňa perníčkov neprospievala, preto sme sa po prehliadke rýchlo presunuli do najbližších reštaurácií na námestí. Po obede sme si nakúpili suvenírov od výmyslu sveta a niektorí z nás sa dokonca zahrali na rytierov a princezné. 

      Dojmy z prvej ruky:

      Veronika: "Dnes sme navštívili krásne gotické mesto Toruń, ktorým preteká rieka Visla. Navštívili sme perníkové múzeum a spoznávali históriu tohto stredovekého mesta."

      Aďka: "Dnes sme boli v Toruńi. V priamom prenose sme mali svadbu Shreka a Fiony (my vieme) :)  Pokračovali sme prehliadkou miesta, kde sa vyrábajú najlepšie perníky. Všetci sme boli unesení z ich vône, keďže to bolo tesne pred obedom. Po prehliadke sme minuli všetky peniaze na oblečenie v neďalekom obchodnom centre. Posledný  super deň. Škoda ale, že zajtra ideme naspäť domov a do školy :(."

      Paľko: "V obchodoch so suvenírmi sme si dnes nakúpili samé "užitočné" veci. No a s Edom, bojovníkom, sme sa zahrali na princeznú a rytiera. Veď uvidíte vo fotoalbume!"

     • Už je za nami polovica!

      Streda sa niesla v znamení hudby. V kultúrnom centre sa nám predstavil netradičný muzikant T.ETNO s množstvom netradičných nástrojov. Na začiatku našich aktivít nás dokázal na 5 minút úplne utíšiť (čo sa často ani našim profesorom nedarí) a započúvali sme sa do tichých a ladných tónov, ktoré vyprodukoval na svojich nástrojoch. Neskôr sme sa k nemu pridali aj my - jeden po druhom a zahrali sme sa na taký malý etno orchester. Čím ďalej, tým viac sa naše vystúpenie podobalo na párty domorodého kmeňa niekde v divočine. Užili sme si to a domov sa vrátime aj s vlastnými svojpomocne vyrobenými nástrojmi. 

      To ale nebolo všetko. Popoludní sme sa rýchlo rozpŕchli z centra s našimi projektovými "súrodencami", aby sme prichystali všetko potrebné na prípravu našich typických jedál a opekačku. Čo dodať - dnešok bol ďalší zo super dní tu v Sierpci.

     • Projekt pokračuje...

      Monday to be continued... (pondelok na pokračovanie)

      Aj keď nám nik vopred nepovedal, že sa máme hodiť do „gala“, zažili sme super galavečer. Vo svadobnej sále to aj bez nevesty vyzeralo na obrovskú slávnosť – spojenie troch krajín, troch kultúr, troch rozličných temperamentov. Atmosféru zábavy sme rozvírili karaoke spevom – úspech sme zožali piesňou Hej, sokoly za výdatnej podpory poľského tímu. Najprv bolo ťažké dostať niekoho pred mikrofón, neskôr sme študentov nemohli odoň  odtrhnúť. Oldies - hity našej mladosti (nás, učiteľov) dostali do varu nielen vyššiu vekovú skupinu, ale dokonalo pohltili aj našu mládež.

      Návrat do minulosti (utorok 28.5.)

      Cestovanie v čase sa dá zažiť rôznymi spôsobmi. Dostať v sedemnástich do rúk vystrihovačky (wyklejanky) a lepidlo asi znie dosť detinsky, ale nás to naučilo, akým spôsobom si vyzdobovali obydlia obyvatelia tohto poľského regiónu pred mnohými rokmi. Svoje zručnosti sme riadne potrápili aj pri výrobe mini koberčekov, z ktorých sa v momente stali módne náramky.

      „Areál snov“ alebo inak povedané Múzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – sme si najprv obišli na voze ťahanom koníkmi a potom – hybaj po vlastných! Sotva by sme sa po prvých krokoch prehliadky nazdali, že projektová myšlienka – spoznajme, čo nás spája – sa naplní hneď na začiatku. Od domčeka k domčeku sme sa prešli rôznymi obdobiami a zistili sme, že spôsob života poľských dedinčanov nebol takmer ničím odlišný od toho na Slovensku v dávnych rokoch.

      Celkom  zaslúžene sme si vychutnali obed v novej industriálnej  časti múzea nazvanej Tri živly.  Čo viac dodať, super deň so super ľuďmi v super prostredí umocnený super počasím.

      Chcete vedieť, ako sa nám bude dariť zajtra? Počkajte si na pokračovanie...

     • Erasmus+ projekt - prvé projektové stretnutie v Sierpci

      Zlý začiatok – dobrý koniec. Takto stručne a výstižne musíme opísať začiatok našej projektovej výpravy. Po tom, čo sa Maťko P. musel vrátiť po svoj ľudový kroj (zábudlivec!!!), nasledovala učiteľská časť zábavy – zabudnuté darčeky v chladničke (ešteže do Horne je tak blízko!). A potom sme už skutočne vyrazili, dúfajúc, že čo sme zabudli, si dokúpime (len nech to nebudú zabudnuté deti alebo kolegovia na benzínke).

      Ani sme sa nenazdali a vodiči zahlásili cieľ – Varšava! Vyhladnutí, ako sa patrí, sme zamierili do prvej kaviarne a bol to dobrý výber – skvelé raňajky v príjemnom prostredí ešte stále vyľudneného hlavného mesta. S plnými bruškami sa už lepšie kráčalo v ústrety našim poľským a talianskym partnerom, ktorí  si nás našli pred dominikánskym kostolom. Do ticha rannej Varšavy zaznel smiech a výkriky radosti, študenti  sa radostne zvítali s tými, s ktorými sa už stihli zoznámiť online pred vycestovaním. Nadšený sprievodca nám ukázal každučký kút starého mesta, ani sme sami neverili, koľko vie o každom kúsočku tejto krásavice na Visle. Naša púť skončila vo výšinách Paláca kultúry a vedy vo vyhliadkovej veži na 30. poschodí. Kým sme sa stihli „opáčiť“ po príchode do cieľa – mestečka Sierpc – videli sme len vzďaľujúce sa siluety našich študentov, po ktorých si prišli ich kamaráti z hostiteľských rodín.

      Prvý deň, teraz už ozajstnej projektovej práce, nastal hneď v pondelkové  ráno v partnerskej škole, Liceum Ogolnoksztalcace im Biskupa Leona Wetmanskiego w Sierpcu, prezentáciou domácich študentov a následne sme sa presunuli do moderného miestneho Centra kultúry a mládeže. Pri pohľade na vynovené centrum padla sánka nielen  nám, ale aj talianskym kolegom. Druhýkrát nám padla sánka, keď sme sa započúvali do slovenskej ľudovej piesne – Načo pôjdem domov – v podaní poľských žiakov so sprievodom ich riaditeľa (multiskilled osobnosti). Zazneli tóny ďalších poľských, talianskych a slovenských ľudových či iných obľúbených piesní a nasledoval  tanec. Naši žiaci zožali potlesk pri vystúpení s tradičnou karičkou, čapášmi a ostrovským tancom. Dúfame, že naši tanečníci, Viktorka a Martin P., nedostanú „z očú“ po tom, čo ich v krojoch odetých  obdivovali všetci navôkol a fotili sa s nimi ako s nejakými ozajstnými celebritami. Vyskúšali sme si aj tradičný poľský  tanec a  taliansky tím prezentoval svoj južanský temperament rezkým tancom (meno ktorého vám zistíme)... To be continued :) 

      Zatiaľ si môžeme pochvaľovať atmosféru projektového stretnutia refrénom nami prezentovanej  pesničky ... Šicki zme tu jedna banda, z nami je ľem veľka  sranda.

       

     • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

      Piaty ročník súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany bol organizovaný sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odborom krízového riadenia okresného úradu v Sobranciach. Cieľom tejto súťaže je súťažnou formou overiť vedomosti a schopnosti žiakov so zameraním na ochranu života, zdravia a majetku v mimoriadnych situáciách. Našu školu v tejto súťaži zastupovali dve družstvá z kvarty a tercie. Družstvo v zložení Martin Mirda, Ladislav Maxim, Laura Slivková a Kristína Kováčová získali 1. miesto. Druhé družstvo v zložení Žofia Ďačková, Michaela Gombošová, Ján Ďačok a Christopher Schmidt  získali 3. miesto. Obidve družstvá zároveň postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. mája 2019 v Košiciach. Všetkým gratulujeme a držíme im prsty, aby boli úspešní aj v krajskom kole.

     • Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých

      Dňa 14. mája 2019 sa uskutočnilo obvodné kolo zdravotníckej súťaže DPP. Súťaž tradične organizuje Slovenský Červený kríž v Michalovciach pre stredné školy michalovského a sobranského okresu. Tak ako každý rok, aj tentoraz sme tam mali svoje zastúpenie.  Družstvo dievčat z 2.A v zložení Alexandra Molnárová, Veronika Targošová, Ivana Lupjanová, Jana Hajnusová a kapitánka družstva Valika Rošková ukázali, že sú skutočne veľmi dobré záchranárky a oprávnene získali 1. miesto.  Srdečne blahoželáme.       

     • Oznam o priebehu vyučovania počas MS

      V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, odst. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľ žiakom školy z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu ÚFIČ MS riaditeľské voľno takto:

      20. 5. 2019 majú riaditeľské voľno všetky triedy

      21. 5. 2019 majú účelové cvičenie triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta.

      21. 5. 2019 majú riaditeľské voľno triedy: kvinta, sexta, septima, I.A, II.A, III.A.

      22. 5. 2019 majú riaditeľské voľno všetky triedy

      Žiaci, ktorí majú riaditeľské voľno sú odhlásení z obedov v ŠJ.

     • Slávnostný príhovor zástupkyne riaditeľa školy

      Vážení kolegovia, milí študenti a najmä Vy,  budúci maturanti,

      presne pred dvoma týždňami sme si slávnostnou akadémiou pripomenuli 70. výročie založenia nášho gymnázia. Znamená to, že aj dnešný slávnostný  deň je tu už sedemdesiatykrát. Menila sa doba, názvy školy, menili sa predmety, ale myslím si, že pocity, ktoré dnes máte, myšlienky, ktoré Vám víria v hlave sa nemenia, a boli rovnaké vtedy a sú aj teraz.

      Každý z Vás prežil v našej škole svoj vlastný príbeh, svoje radosti, starosti,  stresy i úsmevné chvíle, a  táto škola  sa stala súčasťou Vášho života.

      Pri slávnostných príležitostiach, akou je i táto, sa rečníci často  inšpirujú múdrymi  výrokmi slávnych ľudí. Medzi moje obľúbené patrí tento: „Hoci sme len malou kvapkou v mori, buďme takou, ktorá sfarbí oceán.“ Patríte teda aj Vy k zástupu mladých ľudí, súčasťou ktorého ste sa za posledné štyri či osem rokov stali,  a oceánu s názvom Gymnázium v Sobranciach ste neraz sfarbili vodu.

      Na poslednej hodnotiacej porade sme mohli skonštatovať, že všetci študenti ukončili posledný ročník a  môžu pristúpiť k maturitnej skúške.  Dostali ste sa pred prah maturitných miestností a neskrývate nadšenie nad tým, že dvere, ktoré po maturite zatvoríte, Vás  posunú  ďalej. V živote Vás čaká  veľa nových dverí. Želám Vám, milí štvrtáci, oktaváni,  aby každé dvere, do ktorých vstúpite, boli tie pravé.

      Už len 12 dní Vás delí od posledných stredoškolských prázdnin a potom už budete tvoriť nie súčasnosť, ale históriu tejto školy a možno pri ďalšom výročí budete sedieť na stoličkách pre absolventov a budete hrdí, že časť Vášho života ste prežili  práve v laviciach Gymnázia v Sobranciach.

      Na záver len veta, ktorú ste v uplynulých dňoch počuli určite veľa ráz: „Blíži sa maturita.“ Prajem Vám, aby ste zúročili všetky získané vedomosti, mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok a úspešne zakončili svoje pôsobenie v našej škole.

                                                                                                                                                  PhDr. Mária Hvižďáková

     • Rozlúčka s maturantmi 2019

      Dnes sa s nami lúčili  dve triedy s odlišným začiatkom, ale so spoločným koncom, a to oktáva a 4.A. Tí odvážnejší, oktaváni,  v roku 2011 prešli bránami Gymnázia v Sobranciach a v roku 2015 k nim pribudli žiaci terajšej 4.A triedy .

      Fotky  vyblednú, no spomienky ostanú navždy. Maturanti sa poďakovali celému učiteľskému zboru, že ich  naučili čo najviac a zároveň z nich vychovali odvážnych mladých ľudí. Či budú rovnako  úspešní sa ukáže o dva týždne. 

      Milí maturanti, prajeme Vám  veľa šťastia,  aby sa vám splnilo všetko, na čom budete pracovať.

      Ako to býva zvykom, tých, ktorí počas svojho štúdia obohatili svoje vedomosti nad mieru určenú osnovami a šírili dobré meno Gymnázia v Sobranciach aj za hranice okresu či kraja, ocenilo vedenie školy odmenami.

      Veronika Kaťuchová - študentka 4.A, úspešne reprezentovala našu školu vo vedomostných súťažiach z dejepisu. Bola dvojnásobnou víťazkou krajského kola Dejepisnej olympiády a dvakrát nás reprezentovala v celoslovenskom kole tejto súťaže, kde okrem historických vedomosti prezentovala vlastné výskumné projekty z našich regionálnych dejín. V rámci predmetu občianska náuka  bola členkou družstva, ktoré získalo 2. miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan. Zapájala sa aj do internetových súťaží, kde obsadila  popredné miesta v rámci celého Slovenska. Bola súčasťou tímu na matematických súťažiach MATBOJ, NÁBOJ, Gymnaziálny  päťboj prírodovedcov.

      Za tieto úspechy jej riaditeľstvo školy udelilo  knižnú odmenu  a finančnú odmenu vo výške 50 eur.

      Roland Kica  - študent IV.A,  reprezentoval našu školu vo vedomostných súťažiach anglického jazyka. V tomto školskom roku bol úspešným riešiteľom v  krajskom kole  Olympiády v anglickom jazyku.

      Za tento úspech mu riaditeľstvo školy udelilo   knižnú odmenu.

      Dominika Ďačkováštudentka IV.A, reprezentovala našu školu vo vedomostných súťažiach. V rámci predmetu občianska náuka  bola členkou družstva, ktoré získalo 2. mesto   v regionálnom kole súťaže Mladý Európan. Zapájala sa aj do riešenia matematickej olympiády  a bola  súčasťou tímu na matematických súťažiach MATBOJ a Gymnaziálny  päťboj prírodovedcov.

      Za tento úspech jej riaditeľstvo školy udelilo   knižnú odmenu.

      Barbara Podoľaková  - študentka oktávy, úspešne reprezentovala  školu vo vedomostných súťažiach v krajskom kole  Olympiády v anglickom jazyku. Zároveň sa aktívne podieľala na akciách organizovaných školou.

      Za tento úspech jej riaditeľstvo školy udelilo   knižnú odmenu.

      Michaela Kotorová  - študentka oktávy, úspešne reprezentovala  školu v recitačných súťažiach  z ruského jazyka  v krajskom kole súťaže Ruské slovo. Zároveň sa aktívne podieľala na akciách organizovaných školou.

      Za tento úspech jej riaditeľstvo školy udelilo   knižnú odmenu.

      Liana Pastiriková a Jana Janusiková - študentky IV.A, úspešne reprezentovali  školu v speváckych súťažiach z ruského jazyka  v celoštátnom  kole súťaže Ruské slovo v kategórii skupinový spev. Zároveň sa aktívne podieľali na akciách organizovaných školou.

      Za tento úspech im riaditeľstvo školy udelilo  knižnú odmenu.

      Dominika Balombíniová, Alexandra Hrubaničová, Monika Janíková, Michaela Kotorová, Barbara Podoľáková, Patrícia Ondová – študentky oktávy, dlhoročné členky tímu Družstva prvej pomoci mladých.

      Za tieto  úspechy im riaditeľstvo školy udelilo   propagačné materiály našej školy.

      Študentom IV.A  a OKTÁVY za výborný prospech a  vzorné správanie počas celého štvorročného štúdia udelilo   riaditeľstvo školy knižné odmeny:

      IV.A          Daniela Berešová, Marianna Cinkaničová, Dominika Ďačková, Veronika Kaťuchová,   

                       Roland Kica,  Bianka Kovačová, Lívia Mišová, Liana Pastiriková, Zuzana Sabolčíková.

      Oktáva    Dominika Balombíniová, Veronika Heveryová, Alexandra Hrubaničová, Monika Janíková,

                      Michaela  Kotorová, Barbara   Podoľáková, Patrícia Ondová.

      Aj v tomto školskom roku triedni učitelia udelili vo svojich triedach Cenu triedneho učiteľa, a to  tričko s logom školy.

      Za triedu IV.A toto ocenenie získali: Daniela Berešová a  za oktávu: Barbara   Podoľáková.

     • ... ide sa domov!

      Predstava stráviť  11 dní v cudzom prostredí bola všelijaká. Vykročili sme na cudzie územie, čakalo nás mnoho nepoznaného, veľa nových tvárí a cudzích kultúr. Našťastie sme sa rýchlo adaptovali, skamarátili sa s domácimi (hosťovskou organizáciou) a zistili, že je ozaj jedno, či ste Slovák, Turek, Litovec, Estónec, Dán alebo Nór. Spoločným cieľom bol šport a využívanie prírody na športovanie. Popri bežných aktivitách sme zistili, že sa dá plávať v mláke/blate na futbalovom ihrisku (tzv. pitch diving); že ak vylezieš na skalu, treba z nej aj zliezť ☹; že na túru treba vhodnú obuv (však Laura?); určite  pritiahneš pozornosť vo vyblýskanom nákupnom centre v trekkingových bagandžiach a zablatenom oblečení;  keď nie sú sladkosti, uspokojíš sa s kockami cukru; never reklamám na pizzu; ak zaspíš na prednáške/túre, nájdeš svoju fotku na meme contest(súťaži)...

      Ale vráťme sa k podstate, projekt nám dal neskutočne veľa.  V prvom rade sme pochopili, že bez výbornej angličtiny by sme boli stratení (máme motiváciu) a učiť sa jazyky je nevyhnutné, ak chceme byť súčasťou moderného sveta. Program projektu bol pomerne intenzívny, napriek tomu sme veľa videli, počuli  a zažili. Mesto Diyarbakir stojí v centre starej Mezopotámie, má obrovskú históriu a byť aspoň na chvíľu súčasťou toho všetkého je nezabudnuteľné. Tieto dva týždne nám otvorili oči aj myseľ a pomohli nám osobnostne vyrásť.

      P.S. Napriek absolútnemu antitalentu v speve sme dokázali vyhrať projektovú Eurovíziu. Ešteže domáci sa nedali odradiť a boli skutočne ochotní naučiť nás svoju populárnu pesničku.

      A čo si z toho odnášame?

      Karin: „Dnes som sa naučila, že rozmýšľať a jesť naraz nejde....tak počkajte, nech dojem nanuk. Dva týždne som jedla chlieb s ryžou, bojím sa, že doma mi to bude strašne chýbať."

      Samo Kovaľ: „Naučil som sa, že meškať sa neoplatí, trestu sa nevyhneš.“

      Marko: „Zistil som, že nemám toľko spať na hodinách angličtiny, ak chcem ísť na podobné projekty a byť aktívnejším.“

      Samo Rožko: „Zachovávanie medziľudských vzťahov  je veľmi dôležitá vec. (Norway vs. Slovakia 2:2)“

      Stano: „Spánku nie je nikdy dosť!“

      Grétka: „Keby som chcela, som tu už stokrát vydatá (chvalabohu som „underage“).“

      Laura: „Nepreceňujte silu budíka, ak ponocujete dva týždne v kuse.“

      Veronika: „Stala som sa závislou – na tureckom čaji.“

      Z.R.: „Keď sme nedávali pozor, vypli nám wifi – tento postup si osvojím, hurá!"

      M.H.: „Ja už musím ísť domov, tu mi nikto nerozumie (o angličtinu tu nejde!!!).“

     • Jazykový kvet 2019 – krajské finále

      Úspešní nemčinári!

      Jazykový kvet 2019 mal v tomto roku podobu MOVIE verzie. Súťažiaci tak v postupových kolách v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch nepredstupovali priamo pred porotu, ale pedagógovia zaslali usporiadateľom nahrávky vystúpení jednotlivých žiakov. Tí najlepší postúpili do krajského kola. Našu školu reprezentovali v II. kategórii v prednese poézie a prózy prevzatej tvorby v nemeckom jazyku traja žiaci. Všetci postupujúci kvartáni sa v galaprograme krajského finálového kola umiestnili na krásnych miestach – 1. miesto – Patrik Handra, 2. miesto patrí Kristíne Kováčovej a Renému Karatníkovi. Patrik Handra obhájil svoj postup spred dvoch rokov /v minulom šk. roku sa škola do súťaže nezapojila/ do celoslovenského kola.

      Blahoželáme všetkým víťazom a Patrikovi želáme veľa šťastia vo finále SR!

       

     • Erasmus+ Youth/Mládež

       

      Nekonečná cesta sa napokon skončila a ocitli sme sa .... hádajte kde .... vyše 3000 km od domova vo východnom meste Turecka Diyarbakir v  rámci mládežníckeho projektu Európskej únie nazvaného Eco-Sport/Nature Life. S plným nasadením sa snažíme napĺňať ciele projektu, ktoré zahŕňajú šport, rekreačné aktivity mládeže, pozitívny efekt športu na životný štýl. „Spíkujeme“  o dušu, dodržiavame pravidlá, na ktorých sme sa dohodli (vzájomný rešpekt, dochvíľnosť, aktivita, používanie angličtiny, pozornosť voči ostatným...). Ako pridanú hodnotu si zatiaľ pribaľujeme množstvo zážitkov a vecí, ktoré nás len praktický život naučí. Napr.  turecký taxík môže zobrať ľubovoľný počet pasažierov, pokiaľ sa vmestia dnu, nám sa to podarilo iba siedmim; jesť jogurt/omeletu/šaláty.... z jednej misy alebo taniera naraz s viacerými ľuďmi, ktorých poznáš asi dve hodiny; uviazať si šatku pri vstupe do mešity; ochutnať  džús z ruží; naučiť ostatných účastníkov „rýdze“ slovenské slová, upratovať spoločenskú miestnosť, ak meškáte na aktivity....

      Za nami sú len prvé dni, ktoré sú inšpiratívne a učíme sa nové veci, spoznávame nových ľudí. Zajtra sa vydávame na prvú dlhšiu túru, tak nám držte palce, nech neprší a môžeme si to naplno užiť.

      P.S. Ďalšie novinky prinesieme postupne...

     • VÝPRAVA za POZNANÍM

      Aké dokumenty uchováva archív?  Aká je  najstaršia listina v archíve? Kto bol Gorazd Zvonický?  Aj na tieto otázky sme my, primáni  a sekundáni, dostali odpoveď na našej historicko-literárnej exkurzii v stredu 3. apríla 2019. Naša poznávacia výprava začala v Štátnom archíve v Michalovciach. Tu sme sa dozvedeli o funkcii archívu, navštívili sme bádateľskú miestnosť, obzreli sme si najstarší uchovávaný dokument a preskúmali nielen fondy, ale aj tajné zákutia  depozitárov archívu. Ďalšou zastávkou našej exkurzie bola Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického. Po krátkej informatívnej prezentácii sme mali možnosť prejsť jednotlivé oddelenia knižnice, vidieť 3D knihy alebo priestorové knihy.

       

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019 alebo AJ V SOBOTU JE V ŠKOLE DOBRE

      Aj keď bola sobota 16. marca 2019, brány našej školy boli otvorené, učebne prichystané a my, žiaci a učitelia gymnázia,  pripravení uvítať  piatakov a ich rodičov.  Okrem informácií o štúdiu na našej škole v podaní pána riaditeľa bola pre piatakov pripravená dobrodružná výprava nielen za poznaním, ale aj objavovaním, tvorivosťou a spoznávaním našej školy. Nádejným uchádzačom bolo umožnené nakuknúť do jednotlivých  tried a odborných učební, ale predovšetkým aktívne  sa zapojiť do pripravených aktivít, pokusov a súťažných úloh. 

      Veríme, že sa piatakom u nás a s nami páčilo,  že sme spolu prežili sobotňajšie dopoludnie netradične a tešíme sa na nich v budúcom školskom roku!

                     Okamihy z DOD si môžete pozrieť aj vo fotoalbume ...

     • MOJA ROZPRÁVKA v podaní prímy

      Dňa 18. marca 2019 sme sa my, primáni, zapojili do projektových aktivít, ktoré si pre nás pripravilo mesto Sobrance, pod názvom MOJA ROZPRÁVKA.  Cieľom projektu bolo  podporiť záujem o knihy a ich čítanie. Najprv sme si pozreli portréty spisovateľov, knižných postáv, potom sme sa započúvali do zaujímavého moderného rozprávkové príbehu. No najviac sa nám páčili úlohy spojené s literárnymi postavami. Išlo o zaujímavé a tvorivé aktivity, ktoré majú spropagovať  čítanie kníh. Prežili sme  naozaj zaujímavé okamihy s knižnými hrdinami a ako knižní hrdinovia.

      ĎAKUJEME!

     • Študenti osemročného štúdia nášho gymnázia v tomto školskom roku úspešne reprezentujú školu vo fyzikálnych súťažiach

      AMAVET – festival vedy a techniky

      V októbri 2018  sa Martin Mitro zo sexty zúčastnil krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde postúpil s projektom Akustický levitátor na celoštátnu prehliadku do Bratislavskej INCHEBY, ktorá sa konala 7. až 10. novembra 2018. Prehliadka bola prístupná školám aj širokej verejnosti. Náš projekt získal Cenu poroty.

      Fyzikálny náboj

      Súťaž Fyzikálny náboj je medzinárodná a prebehla 16. 11. 2018 súčasne v Bratislave, Budapešti, Gdansku, Košiciach, Ostrave, Prahe a v Moskve. Našu školu reprezentovali Danielka Vasiľová z kvinty (úspešná riešiteľka fyzikálnej olympiády v šk. roku 2017/ 2018), Alekszander Petruny  z kvinty, Adrián Habušta, Matúš Mitro a Martin Mitro zo sexty. Po 120 minútach riešenia náročných úloh  sú  73. v medzinárodnom rebríčku a 41. na Slovensku.

      Turnaj mladých fyzikov.

      Začiatkom  februára 2019 reprezentovali našu školu Adrián Habušta, Matúš Mitro a Martin Mitro zo sexty na súťaži Turnaj mladých fyzikov. Ako tím súperili so  strednými školami košického, prešovského a žilinského kraja. Na súťaž sa pripravovali od októbra 2018, kedy absolvovali Prípravné sústredenie v Bratislave a potom riešili 3 experimentálne úlohy. Adrián Habušta postavil korónový motor,  Matúš Mitro skúmal prúdenie vzduchu v lieviku a levitáciu loptičky a Martin Mitro sa zaoberal témou Hurrikane balls. Všetci traja v tvrdej konkurencii zabojovali a náš tím obsadil 10. priečku.  

     • Ruské slovo

      Dňa 6. 3. 2019 nás 10 žiakov našej školy reprezentovalo na krajskom kole 13. ročníka súťaže Ruské slovo v speve a prednese ruskej poézie a prózy. Žiaci sa domov vrátili s peknými oceneniami: H. Hamadejová (prednes prózy ZŠ) - 1. miesto, M. Nebesníková (prednes prózy SŠ) - 2. miesto, B. Kica (prednes poézie ZŠ) - 3. miesto, K. Kicová (sólo spev) - 1. miesto, E. Mihalčová, K. Janusiková (skupinový spev) + D. Pastirik (hudobný doprovod) - 2. miesto, M. Kotercová, D. Mirdová, N. Širochmanová (skupinový spev) - 3. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať dňa 5. 4. 2019 v Košiciach.

     • Spojili sme sa pre dobrú vec

      Domov je  pocit istoty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja. Náš prístav, do ktorého sa môžeme vždy bezpečne vrátiť. Ale čo ak sa v jednej chvíli toto všetko stratí? Jednu takúto nešťastnú udalosť nadelil osud aj rodine Lupjanovej, ktorá pri požiari prišla o svoj domov.  Koncert, ktorý sa uskutočnil  26. februára 2019 v Dome kultúry v Sobranciach, dokázal,  že v ľuďoch aj v tejto neprajnej dobe zostala ľudskosť, porozumenie, ochota pomôcť a  vrátiť život ich rodiny do zabehnutých koľají. Aby sa im podarilo znovu vytvoriť naozajstný domov, ktorý stratili.

      Na tomto charitatívnom podujatí vystúpili mnohí umelci, a to: žiaci ZUŠ v Sobranciach (študenti a absolventi nášho gymnázia), Biňatinsky chlopi, Sestry Uhlárove, Inovské trio, Ostroški,  Ľudová hudba Milana Rendoša s hosťom Martinou Ťaskovou a ľudový rozprávač Jožko Jožka.

      Hlavným impulzom tohto  charitatívneho koncertu bola ochota pomôcť, preto tou najdôležitejšou časťou večera bolo odovzdanie finančných darov rodine Lupjanovej.  Riaditeľ školy a zástupkyňa Žiackej školskej rady pri Gymnáziu v Sobranciach odovzdali rodine výťažok charitatívnej zbierky za zamestnancov a žiakov školy i výťažok z Vianočného bazára. Rovnako im bolo odovzdané vyzbierané vstupné z koncertu. Okrem nás, gymnazistov,  ich prišli podporiť i duchovný otec koncertu, otec Novák;  prednosta Okresného úradu v Sobranciach, primátor mesta Sobrance, poslanci KSK za okres Sobrance,  zástupcovia obecných  úradov z okolitých obcí a, samozrejme, všetci prítomní.

      Ľudskosť znovu dokázala zvíťaziť aj nad neprajnosťou osudu. V mene rodiny Lupjanovej ďakujeme všetkým!

     • Lyžiarsky výcvik 2019

      Aj tohto roku sa naša škola vybrala na lyžiarsky výcvik, ktorý sa začal 4.2.2019. Týmto dňom sa pre niektorých začal týždeň zdokonaľovania sa v lyžovaní, pre iných týždeň, ktorého cieľom bolo naučiť sa lyžovať a nespadnúť. Musíme  povedať, že väčšine z nás  sa to aj podarilo. Lyžiarskeho  kurzu sa zúčastnili triedy príma, sekunda, kvinta a I.A a všetci sa zhodneme na tom, že sme si ho užili. Ubytovaní sme boli v hoteli Spolcentrum Svit, neďaleko Lopušnej Doliny, ktorá bola centrom tohto kurzu. Stravu sme mali dobrú, avšak tí, ktorí nemajú v obľube ryžu a mäso,  preferovali LIDL, a to najmä v podobe džúsikov... Nuda, tá nám nehrozila – bowling, fitko, karty, diskotéky a AquaCity Poprad sa o to postarali. Najkritickejšie bolo avšak skoré vstávanie a byť všade načas, no ešte horší bol ten skorý nočný kľud... :) V piatok, 8.2.2019, sme sa všetci vrátili domov, bez nejakého zranenia(až na p.profesorku - prepáčte) a dnes už len všetci spomíname, ako nám bolo výborne...

       Ďakujeme milé pani profesorky a milí pani profesori a tešíme sa na ďalšie výlety s vami...  :)
       

                                                                                                                                             KVINTA a I.A

      Viac vo FOTOALBUME...

       

     • Unser Erbe im Zeitwandel – Naše dedičstvo v premene času

      Ďalší úspešný projekt

      Ak chcú byť žiaci aktívni a zároveň interaktívni, tak majú možnosť realizovať sa v etwinningových projektoch. V nich svoje schopnosti preukázali žiaci septimy a 3. A. Realizovali sa v projekte Unser Erbe im Zeitwandel – Naše dedičstvo v premene času spolu so žiakmi zo škôl z Maďarska, Španielska, Turecka, Poľska a Jordánska. Žiaci sa zaoberali otázkami: ako ovplyvňuje človeka krajina, v ktorej žije, aké kultúrne hodnoty  v tejto krajine vytvára. Cieľom projektu bolo skúmať svoje okolie, skúmať kultúrne  pamiatky, ktoré ovplyvňujú myslenie a konanie človeka. Svoje poznatky žiaci zdieľali so žiakmi z partnerských škôl pomocou Web 2 nástrojov, pripravovali logá projektu a hlasovali za najlepšie, prezentovali kultúrne pamiatky, diskutovali vo fóre o zvyklostiach a tradíciách partnerských krajín, ale aj o živote v škole.  Ich projektová práca bola ocenená Národným certifikátom kvality. Toto ocenenie , ale aj udeľovanie Európskeho certifikátu kvality sa stalo v našom gymnáziu už tradíciou. Veríme, že sa bude rozvíjať ďalej.  Tí istí žiaci sú už aktívni  v ďalších projektoch.

      Tešíme sa  z výsledkov  práce septimánov a tretiakov.

       

     • Dejepisná olympiáda

      Dňa 14.2.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády a našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách C, D, E a F. Najúspešnejšou bola žiačka tercie Alena Timková, ktorá vybojovala 2.miesto v kategórii D a žiačka sekundy Miroslava Tkáčová, ktorá v kategórii E získala  2.miesto. Obe postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 21.3. 2019 v Košiciach.

      Umiestnenia ostatných žiakov školy:

      Lívia Hrešová (kategória C) - 4.miesto

      Matej Soták (kategória F) - riešiteľ DO

      Karin Michaličová (kategória E) - riešiteľ DO

      Srdečne blahoželáme a pevne dúfame, že takýchto záujemcov o štúdium dejepisu v budúcnosti neubudne!

     • Sme výborní!

      Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Našu školu a zároveň okres Sobrance reprezentovali žiaci osemročného aj štvorročného štúdia dohromady v piatich kategóriách. V kategórii 1A Karin Juhaščíková zo sekundy a v kategórii 2B Roland Kica zo 4.A, ktorí skončili ako úspešní riešitelia. V kategórii 2C2 získal Samuel Babič z 1.A 4. miesto. V kategórii 1B našu školu reprezentoval Benjamín Zoľák z kvarty, ktorý získal 2. miesto s rozdielom jedného bodu za víťazom a presne s rovnakým bodovým rozdielom zdolal v kategórii 2A Adrián Habušta zo sexty svojich rovesníkov, čím  sa umiestnil na úžasnom 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola.  Súťažiacim srdečne blahoželáme a Adriánovi držíme palce v ďalšom zápolení koncom marca v Bratislave, kde bude reprezentovať nielen naše gymnázium, ale celý Košický kraj.

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      Dňa 7. 2.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu v  tejto olympiáde reprezentovali žiaci osemročného gymnázia, a to v dvoch kategóriách. V kategórii E získala Livka Hrešová z kvarty 1. miesto a Kristínka Podoľáková z tercie 2. miesto. V kategórii F získal Tomáš Vaľko z primy 3. miesto. Týmto umiestnením si žiaci zabezpečili aj postup  do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Košiciach dňa 11.4.2019. Gratulujeme všetkým a v apríli im držíme prsty.

     • Inovačný workshop aj s našimi študentmi

       „Najlepší spôsob, ako nájsť dobrý nápad, je mať množstvo nápadov.“

                 

      Aj takto by sa dal opísať inovačný workshop študentov 4.A a oktávy, ktorý  sa v našej škole realizoval 7. 2. 2019 v rámci národného projektu INOVUJME.SK. Študenti pod vedením lektorov vytvárali návrhy ako zatraktívniť  štúdium v našej škole.  Záverečnou fázou projektu bola prezentácia študentských nápadov, ku ktorým sa  spoločne dopracovali,  pred lektormi, spolužiakmi  a učiteľmi.

      Workshop bol zaujímavý, tvorivý a určite podnetný.

      Ďakujeme!

      Viac o projekte na

                     https://www.inovujme.sk/sk/

       

     • DOD 2019 – opäť raz jeden vydarený deň našich študentov pre deviatakov!

       

                  28. januára 2019 sme v našej škole tradične privítali na DOD žiakov deviateho ročníka z okolitých škôl. Po úvodnom bloku informácií o možnostiach štúdia v Gymnáziu Sobrance a prezentácii školy prebrali taktovku naši študenti. Pod vedením vedúcich tímov, ktorými boli žiaci kvarty, deviataci putovali, spoznávali, skúmali, objavovali záhady prírodných vied, jazykov či histórie nášho gymnázia. Opäť sa potvrdilo staré známe tvrdenie, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť!  A odkaz našich študentov pre deviatakov: „Veríme, že sa s mnohými deviatakmi opäť uvidíme v septembri!“

      Ďakujeme  všetkým študentom a profesorom, ktorí sa aktívne zapojili do DOD a vytvorili príjemnú atmosféru tohto dňa!

      Okamihy z DOD si môžete pozrieť vo fotoalbume ...

     • Angličtinár roka

      Best in English poskytuje študentom možnosť porovnať svoje jazykové zručnosti s rovesníkmi vo viacerých svetových krajinách. Aj v tomto roku sme využili príležitosť otestovať svoje zručnosti v angličtine v medzinárodnom meradle a, samozrejme, opäť sme dokázali, že sa nestratíme ani medzi 21100 študentmi z 32 krajín. Blahoželáme Alexandre Vrančíkovej zo septimy k najlepšiemu skóre školy, 36. miestu medzi slovenskými študentmi  a 397. miestu vo svete. Nižšie si môžte pozrieť výsledky školy a najlepších troch  súťažiacich. 

      Umiestnenie vo svete: 411 
      Umiestnenie v SR: 43 
      Umiestnenie v regióne: 7 
      Umiestnenie podľa typu školy: 35

      meno                               umiestnenie celosvetovo     umiestnenie v rámci SR      body        čas  

      Alexandra  Vrančíková              394                                                36                         108,5            44

      Adrián Habušta                         110                                               109                         104               32

      Roland Kica                              2916                                              294                         97                36

       

     • Študentské Vianoce

      Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá im prináleží pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V tom dlhom rade dní celého roka je to jediný čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe bližšie. Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Také sú  VIANOCE. A v tomto duchu si ich každý rok pripomíname už tradičným koncertom Študenti študentom. Atmosféru tohto koncertu si môžete priblížiť v fotoalbume.

     • Uchaľák 2018 – príma


      My, primáni, sme gymnazistami od 3. septembra 2018, no až po uchaľáku sme sa definitívne stali právoplatnými členmi študentskej a gymnaziálnej rodiny. Bol piatok, 7. december 2018. Náš uchaľák začal putovaním po chodbách školy a získaním ID gymnazistu. Sekundáni si pre nás pripravili zábavný program plný rôznych súťaží (niektoré sme všetci ani nestihli absolvovať). Zložením sľubu a vypitím študentského nápoja múdrosti (mimochodom – chutil výborne) nás sekundáni prijali ako nových členov Gymnázia v Sobranciach.
      Bolo super! ĎAKUJEME ! ... viac vo fotoalbume

     • Vianočný bazár mesta Sobrance

       

      Čaro Vianoc spočíva v dávaní, obdarúvaní, delení sa s tými, čo majú menej. Dôležité je vyčariť úsmev na tvári všetkým ľuďom. Toto všetko je dôvodom, prečo sme sa aj my, gymnazisti , opäť zapojili do akcie mesta pod názvom Vianočný bazár.  Žiaci, rodičia, učitelia i ostatní zamestnanci školy prispeli svojimi výrobkami k tomu, že náš stánok  hýril rôznorodosťou a návštevníci si mohli vybrať zo širokej palety vianočných výrobkov, ozdôb a darčekov. Všetkým, ktorí svojou kreativitou a prácou prispeli k úspechu nedeľnej akcie, patrí veľká vďaka. Predajom  výrobkov sme získali 274 eur, ktoré sa využijú na podporu talentovaných žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín.  Poďakovanie patrí aj tým, ktorí podporili Vianočnú kvapku krvi a darovali vzácnu tekutinu pre Národnú transfúznu stanicu. Touto akciou sme znovu dokázali , že veľkosť človeka sa meria jeho činmi v prospech iných. 

      Viac fotografií nájdete v albume.

     • Exkurzia Košice SVS

      Dňa 27. 9. 1018 sa uskutočnila exkurzia pri príležitosti  Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde pre  študentov spoločenskovedného seminára 3. a 4. ročníka nášho gymnáziá. Študenti sa mali možnosť zoznámiť s priestormi Ústavného súdu SR, sprievodkyňa Ústavného súdu (zároveň jedna z pomocných právnikov ústavného sudcu)poskytla študentov výklad o zložení a kompetenciách Ústavného súdu SR.  

      Pri príležitosti 100 rokov vzniku ČSR sa v budove Kuntshalle konala výstava. Najcennejšie archívne dokumenty, mapujúce vyše 100 rokov existencie Slovenska, si študenti pozreli v Kunsthalle/Hale umenia na unikátnej zážitkovej výstave s názvom Na ceste k slovenskej štátnosti. Pripravilo ju Ministerstvo vnútra v spolupráci s archivármi z celého Slovenska v rámci osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 100. výročia vzniku Československej republiky.     

                                                                        Mgr. Dedinová

     • Oznam pre IV.A

      Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach oznamuje, že rozhodol o poskytnutí voľna pre žiakov IV. A triedy na deň 19. november 2018 (pondelok). Vyučovanie pokračuje v utorok 20. 11. 2018

     • online Olympiáda o EÚ

      Dňa 23. 10. 2018 sa zrealizovalo online školské kolo Olympiády o EÚ. Školu reprezentovalo družstvo študentov IV. A v zložení: Dominika Ďačková , Veronika Kaťuchová  a Patrik Molnár    

      Aj týmto spôsobom im ďakujeme za reprezentáciu našej školy, pretože si museli osvojiť množstvo nových informácií o rozsiahlej EÚ. 

     • Správna voľba povolania

      Dňa 25.októbra 2018 sa naši študenti aktívne zúčastnili podujatia „Správna voľba povolania“ v priestoroch telocvične Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Cieľom tejto akcie bolo poskytnúť  verejnosti, a najmä žiakom 9.ročníka, prehľad o možnostiach stredoškolského štúdia na školách v pôsobnosti nášho kraja. Našu školu prezentovali študenti 1.A a 2.A triedy so zaujímavým stánkom, ktorý sa niesol v duchu tradícii a pripomenul svetu, že naše gymnázium slávi 70.výročie založenia.

      Pevne veríme, že sa s niektorými z deviatakov opäť uvidíme aj počas Dní otvorených dní 2019 a následne v septembri po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok.

     • Ruská pieseň nad Dunajom

      V kúpeľnom meste Trenčianske Teplice sa 20. októbra s veľkým úspechom konal galakoncert 8. ročníka Ruského kultúrneho festivalu pod názvom Ruská pieseň nad Dunajom. V závere dvojdňového súťažného festivalu vystúpili najlepší interpreti z radov ruských krajanov a účinkúcich spevákov z radov žiakov a učiteľov.

      Podujatie sa konalo s podporou Vlády mesta Moskva, Zväzu Rusov na Slovensku, zastupiteľstva agentúry Rossotrudničestvo na Slovensku a vlády Slovenskej republiky.

      Pozvanými hosťami festivalu boli duo Medový mesiac z Moskvy, ktorí zaspievali  niekoľko  skladieb z ich repertoáru. Na záver koncertu všetci účinkujúci spoločne zaspievali záverečnú pieseň Brezy.

      Našu školu na festivale reprezentovali žiačky sexty Dominika Mirdová, Nikola Širochmanová a Miriam Kotercová, na harmonike ich doprevádzal Daniel Pastirik z 3.A. Ďakujeme im za zviditeľnenie našej školy takou formou.

     • Exkurzia do rozprávkového Schönbrunnu či veľkolepého Stephansdomu

           Endlich Wien! Túto vetu si dňa 3.10.2018 povedala  posádka štyridsiatich piatich členov Gymnázia v Sobranciach a vydala sa na vytúženú cestu do západných končín našej krajiny, ale i mimo nej, aby na vlastné oči uvidela sídlo  bývalých kráľov a cisárov malebného Rakúska.  Aj keď sa asi osemhodinová cesta  zdala byť chvíľami nekonečná, túžba prechádzať komnatami krásnej a vzdelanej  Sissi bola oveľa silnejšia.  

           Po dosiahnutí cieľa a po vybalení  batožiny v útulnom a  veľmi príjemne pôsobiacom rezorte Hotel Plus sme sa porúčali na skúšku zrelosti a umeleckého cítenia. Prvý večer exkurzie patril nám a  Slovenskému národnému divadlu. Mnohí z nás tu boli prvýkrát a možnosť vidieť vynikajúcich slovenských hercov naživo predčila všetky naše očakávania.

            Nasledujúci deň nadišla chvíľa, na ktorú sme všetci  čakali. Hlavným bodom programu  bola Viedeň. Spočiatku sme si obzreli rozprávkový Schönbrunn a potom nasledovala podrobná prehliadka interiéru zámku a poznávanie jeho histórie. To však nebolo všetko. Čakal nás ešte veľkolepý Stephansdom a po ňom sme si užívali  atmosféru rakúskeho hlavného mesta s našimi aj zahraničnými turistami. Posledný deň exkurzie bol venovaný návšteve historického  Bratislavského hradu, prešli sme sa aj po starej  Bratislave, ale aj po Moste SNP. Výhľad na Dunaj bol očarujúci.

           Plní nadšenia a zážitkov sme sa vrátili naspäť domov. Oplatilo sa vidieť a zažiť, to nám verte.

      Žiaci septimy

     • Európsky deň jazykov 2018

      Každoročne celá Európa 26.septembra oslavuje Európsky deň jazykov,vznik ktorého je zviazaný s vyhlásením druhého tisícročia  za éru polyglotov organizáciou UNESCO.

      Hlavný význam tohto sviatku spočíva v zachovaní mnohojazykovej Európy.

      V našej škole je už tradíciou pripomenúť si tento jazykový sviatok formou žiackych prezentácií a súťaží v rámci troch cudzích jazykov, ktoré sa vyučujú v našej škole - anglického,ruského a nemeckého. 

      Keďže rok 2018 je Rokom kultúrneho dedičstva, za tému tohtoročného EDJ sme si zvolili  Mestá a miesta. Naši žiaci tak zažili  zaujímavý deň plný nových poznatkov, ktoré si tentokrát osvojili  hravým a hlavne súťažným spôsobom. Ak sme zaujali vašu pozornosť, viac sa dozviete, ak si pozriete našu galériu fotografií z tohto dňa. 

     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

      Školský rok je za nami, pre mnohých z nás prebehol veľmi rýchlo, pre niekoho sa zdal možno pridlhý. Shakespeare kedysi povedal, že čas uteká podľa toho, s kým sme.  Mnohí z nás, nielen z primánov a prvákov, si našli  v tejto škole nových priateľov, a to nielen vo vlastnej triede. Podľa týchto priateľských vzťahov a času stráveného so spolužiakmi školský rok priam preletel.

      Školský rok je vždy pestrý, vždy iný, aj keď má svoj ustálený priebeh.  Je popretkávaný prácou žiakov na hodinách, na rôznych projektoch, je spestrený spoločnými podujatiami pre žiakov – počnúc od uvítacích uchaľských večierkov, besied až po koncoročné výlety. No jednou z hlavných úloh školy je vzdelávanie a vzdelávací proces. Aj medzi žiakmi našej školy máme mnohých účastníkov rozmanitých súťaží – od vedomostných, cez kreatívne umelecké či športové súťaže. Žiaci, ktorí sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, rozvíjajú nielen svoje schopnosti, ale zároveň šíria dobré meno nášho gymnázia. Nezabudli sme  na nich ani pri ukončení školského roka. Patrí im poďakovanie za reprezentáciu našej školy.

      Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce v novom školskom roku.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

      Čas prázdnin prešiel. 3. september zaklopal na brány všetkých škôl, rovnako aj na tú našu - na bránu Gymnázia v Sobranciach. Po dvoch mesiacoch oddychu sa znova radi vraciame k svojim spolužiakom, ku kamarátom do známych tried.

      Začíname ďalšiu etapu nášho školského života. 3. september je pre nás odrazovým mostíkom na možno ešte úspešnejší rok, ako bol ten minulý.
       

       Školský rok 2018/2019 bude výnimočný najmä pre naše najnovšie posily - žiakov prímy a prvého ročníka - ktorí dnes otvárajú novú kapitolu v knihách svojho života. Milí primáni a prváci, veríme, že sa čoskoro zorientujete v nových priestoroch, zoznámite sa s novými spolužiakmi i učiteľmi a otvoria sa vám brány do sveta nových vedomostí.

      Tento školský rok bude významný aj pre žiakov dvoch tried končiacich ročníkov. Ich pôsobenie v našej škole sa zavŕši, no pred nimi stojí najväčšia výzva, a to maturitná skúška. Milí oktaváni a štvrtáci, želám vám a rovnako aj nám, všetkým žiakom gymnázia, veľa síl do učenia a veľa úspechov v nastávajúcom školskom roku. Prajem vám dostatok školských i mimoškolských príležitostí, pri ktorých budete môcť dokázať svoj talent, tvorivosť a zanietenie.

      ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019!

     • ZÓNA D

      Dňa 6.6.2018 sa žiaci sekundy zúčastnili na vyhodnotení súťaže Zóna D. Vyhodnotenie prebehlo na Zemplínskej šírave, počas plavby loďou. Žiaci súťažili v kategórii reklamný spot s protidrogovou tematikou, kde žiaci Jakub Kostičák a Kristián Jún získali 1. miesto. 2. miesto získala Vilma Oklamčáková z tercie a 3. miesto Alexandra Petrušková a Sofia Popovičová z tercie. Plavba loďou bola príjemným zážitkom nielen pre výhercov, ale aj pre ich spolužiakov. 

      Srdečne blahoželáme.

     • Gymnázium v Sobranciach získalo certifikát „Škola eTwinning“

      Tento certifikát je uznaním a ocenenením za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning tak poskytol uznanie a ohodnotil zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy.

      Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning – sme s radosťou prijali správu, že  patríme medzi 20 slovenských škôl, ktoré tento certifikát „Škola eTwinning“ pre roky 2018-2019 získali.

      Sme oprávnení používať tento certifikát na stránke školy, na svojom profile, v publikáciách atď.

      Gratuláciu a prianie ďalších úspechov v programe eTwinning sme s potešením prijali od eTwinningového tímu z Európskej školy internetu a od NSS pri Žilinskej univerzite.

      Mgr. Anna Tomašurová

       

     • Národný certifikát kvality za projekt Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne

       

      Žiaci sekundy, nemčinári, boli ďalšou z úspešných skupín v našom gymnáziu, ktorí sa podieľali na spolupráci európskych škôl v etwinningovom projekte Európania rozdielni, ale spoločne. Za aktívnu spoluprácu v ňom získali Národný certifikát kvality.

       Cieľom projektu bolo rozvíjať európsku spoluprácu v rámci spoločných aktivít škôl z Poľska, Francúzska, Rumunska, Chorvátska a Slovenska, pomocou písomnej komunikácie zlepšovať jazykové  zručnosti v nemeckom jazyku, a tak podporovať európske občianstvo. Žiaci si navzájom písali emaily, v ktorých predstavovali seba, svoju rodinu a školu. Inou  aktivitou projektu bolo zhotovovanie vianočných pozdravov a zasielanie projektovým partnerom, aby sa udržiavala kultúrnu tradíciu významných sviatkov v roku. Vianočnými vinšmi vyjadrili žiaci súdržnosť a podporili priateľstvo. Vytvárali tiež krátke videá o svojom meste a o škole a potom v kvíze preukazovali svoje znalosti o projektových partneroch. Interaktívna trieda TwinSpace opäť raz ponúkla možnosť na zatraktívnenie vyučovacích hodín a na rozvíjanie aktivít súvisiacich s vyučovacím procesom.

      Blahoželáme sekundanom!

     • Súťaž červeného kríža - Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých

      Dňa 23. mája 2018  sa uskutočnilo obvodné kolo zdravotníckej súťaže DPP. Súťaž tradične organizuje Slovenský Červený kríž v Michalovciach pre stredné školy michalovského a sobranského okresu.. Tak ako každý rok,  aj tentoraz sme tam mali svoje zastúpenie, dievčatá – Alexandra Hrubaničová, Michaela Kotorová, Patrícia Ondová, Barbara Podoľáková, Monika Janíková a kapitánka družstva Dominika Balombiniová nás opäť nesklamali a obhájili si  1. miesto z minulého roka. V súťaži sme však mali ešte jedno družstvo dievčat v zložení Alexandra Molnárová, Veronika Targošová, Klaudia Kamencová, Ivana Lupjanová, Jana Hajnusová a kapitánka družstva Valika Rošková, ktoré sa tak isto nedali zahanbiť a získali 2. miesto.  Všetkým srdečne blahoželáme.       

       

       

     • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

       

      Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany bola  organizovaná sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odborom krízového riadenia okresného úradu v Sobranciach. Cieľom tejto súťaže je súťažnou formou overiť vedomosti a schopnosti žiakov so zameraním na ochranu života, zdravia a majetku v mimoriadnych situáciách. Našu školu v tejto súťaži zastupovali dve družstvá z tercie. Družstvo v zložení René Karatník, Ladislav Maxim, Laura Slivková a Kristína Kováčová získali 1. miesto. Druhé družstvo v zložení Žofia Ďačková, Michaela Gombošová, Pavol Michálek a Christopher Schmidt  získali 3. miesto. Obidve družstvá zároveň postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. mája 2018 v Košiciach. Všetkým gratulujeme a držíme im prsty.

     • Deň Európy v priestoroch nášho gymnázia

       Deň Európy – 9. máj je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

       

         Junior-ambasádorky - študentky sexty Natália Kozáková Nikola Halaničová v rámci vzdelávacieho programu Ambasádorská škola európskeho parlamentu zrealizovali po prvýkrát Deň Európy aj na našom gymnáziu. Aktivity trvali 4 vyučovacie hodiny po jednej vyučovacej hodine pre triedy terciu, kvartu, 1. A a kvintu.

     • Deň Európy v Košiciach

      Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, do ktorého sa v tomto šk. roku zapojila aj naša škola.

            Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

          Tak sme sa my, študenti sexty v piatok 4. 5. 2018 vybrali pre vedomosti a inšpirácie na Deň Európy do nášho krajského mesta. Mesto Košice pripravilo celodenné oslavy tohto dňa na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne. Témou tohtoročného Dňa Európy bola téma  „Európa v nás“.

       

           Pripravené boli vedomostné súťaže, v ktorých sme si mohli overiť svoje vedomosti o Európskom parlamente a Európskej únii. Svoje zastúpenie mala aj  Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie so svojimi informačnými stánkami. A určite si budeme pamätať, že cestovanie vlakom za 0 eur nie je vždy zadarmo, stojí množstvo času v prípade pokazeného rušňa len pár minút za Košicami ...

     • DEŇ ZEME

      Deň Zeme si naši žiaci pripomenuli 23. apríla aktivitami týkajúcimi sa spoznávania prírody v okolí školy a upravovania areálu školy. Triedy od prímy po kvartu pod vedením septimánov a vyučujúcich súťažili v spoznávaní rastlín v okolí školy, vysadili rastlinky a kvety a vyčistili areál školy od odpadkov. Počas týždňa sa niektorí žiaci zúčastnili na akciách mesta venovaným myšlienke ochrany prírody. 

     • Regionálne kolo súťaže MLADÝ EURÓPAN

       

      Dňa 26.4. 2018 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach  uskutočnil 13. ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž organizovalo Regionálne poradenské a informačné centrum v Košiciach po prvýkrát, pretože predtým sme patrili pod Trebišovské centrum. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo z III. A: Dominika Ďačková, Veronika Kaťuchová a Patrik Molnár. 

      Súťaž prebieha v troch kolách:  prvé kolo - vedomostný test pozostávajúci z 50 otázok, v druhom kole sa lúštila krížovka v európskych jazykoch. V prvých dvoch kolách sa nám darilo. Do tretieho, fináloveho kola postúpili iba 3 najlepšie družstvá z 10 zúčastnených škôl. Našim študentom sa podarilo získať perfektné 2. miesto.  

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Zahraničná exkurzia Taliansko 2018

      Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa 23 študentov našej školy vybralo na cestu do Talianska. Cesta trvala takmer jeden deň, ale my sme ju prežili v skvelej nálade, ktorá nám vydržala celý čas, až do návratu domov. 

      Po príchode do Ríma, keď sme zistili, že nás ani provizórne neubytujú ..., sme využili kúpeľne blízkeho bazéna, aby sme sa „poľudštili“ po noci strávenej v autobuse. Nasledovala prehliadky Ríma, ako ináč - peši (aby sme videli veeeľa, preveľa).

      Ako prvý nás privítal Vatikán. Ako? Dlhočizným radom a precíznou prehliadkou cez rôzne skenovacie zariadenia. Chrám sv. Petra však stál za to 2-hodinové čakanie. Tento chrám je renesančno - baroková stavba, ktorá je najslávnejšia a najviac navštevovaná svätyňa na svete. Po prehliadke chrámu sme išli pokoriť ďalšiu pamiatku, ktorou bola Sixtínska kaplnka. Ďalší deň sme „našli“ fontánu di Trevi, kde sme nezabudli hodiť mincu, aby sme sa do Ríma vrátili. Nezabudli sme ani na Koloseum, námestie Navona, Panteón či Španielske schody. Posledný deň v Taliansku sme ešte navštívili Benátky. Námestie sv. Marca a baziliku sv. Marca ... to sú určite najúžasnejšie pamiatky v Benátkach. Po Benátkach naša cesta smerovala už len domov. Z tohto výletu sme si odniesli krásne zážitky, a opäť by sme sa tam radi vrátili.

      ..... zistili sme tiež že, žiadne Benátky neexistujú. Je iba Venezia. Že angličtina nie vždy pomôže - lebo „vanero“, „vočo“ a iné sa ťažko hľadá v slovníku. Že GPS je na nezaplatenie:)) Niekto sa neviezol vlakom ešte ani na Slovensku a už sa viezol v ITALY rovno poschodovým rýchlovlakom zo stanice s viac ako 30 nástupišťami. Že Slovenky sú najkrajšie a ruža vo Venezii stojí 1 euro (v SO takmer 3 eurá:)) Pizzu si radšej rozrež sám, ináč to bude za 2 eurá. Keď je verejná toaleta zatvorená, tak cestou k inej je aj 5 eurová Fanta:)) Že Mišo Hudák nie je jeden... s nami bol pán šofér - Mišo Hudák II. Od hladu by sme nepomreli, lebo máme hamorskú pekáreň.... ďakujeme. A že na sedenie neslúži len stolička či lavička a na spanie len posteľ či pohovka. A v Benátkach sa autom naozaj nikam nedostanem...... a v Ríme MHD znamená zaručene aj návštevu zubára. A ešte veľa, preveľa iného.

       

     • SOČ

      Natália Petruny – 1. miesto v krajskom kole  SOČ a postup na celoštátnu prehliadku do Žiliny

      Slzám dojatia sa neubránila Natália Petruny zo IV. B triedy pri vyhlasovaní výsledkov  krajského  kola súťaže Stredoškolská odborná činnosť. V jednej z najnáročnejších kategórií, matematika a fyzika, si zaslúžene odniesla 1. miesto a postup na celoštátne finále do Žiliny. Jej práca z fyziky s názvom  Farba kryštálu, kvalitná prezentácia a vedomosti  zaujali odbornú porotu natoľko, že  dokázala zvíťaziť v ťažkej konkurencii stredných odborných škôl a gymnázií z celého košického kraja.

      Natália si tento úspech cení o to viac, že okrem štúdia na našom gymnáziu sa úspešne venuje aj športu – je šesťnásobnou majsterkou Slovenska v džude a rozhodkyňou. Hoci jej na štúdium veľa času nezostáva, dokáže zosúladiť všetky svoje záujmy a povinnosti tak, že naše gymnázium zviditeľňuje v rámci kraja a  Slovenska. 

      Natálii blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom finále v Žiline 26. až 28.apríla 2018.

     • DEŇ ZEME

      Oznamujeme žiakom prímy, sekundy, tercie a kvarty, že 23.4.2018 sa budú realizovať aktivity v rámci Dňa Zeme. Príďte oblečení športovo, okrem bežných vyučovacích hodín sa budete jednu hodinu venovať vybraným aktivitám. 

     • „Medzníky 2. svetovej vojny“

       „Medzníky 2. svetovej vojny

      Oblastná organizácia SZPB v Michalovciach v spolupráci s Mestom Sobrance, Školským úradom Sobrance a CVČ Sobrance zorganizovala okresné kolo vedomostnej súťaže „Medzníky 2. svetovej vojny“ dňa 27.3.2018Naše gymnázium v súťaži reprezentovalo družstvo kvarty v zložení: Emka Hrunková, Julka Tomčová a Samo Kovaľ.  Nášmu tímu  sa podarilo zvíťaziť a obhájiť prvenstvo, ktoré aj minulého roku v tejto súťaži získali žiaci gymnázia.  

      Gratulujeme  a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

       

     • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

      Je sobota 17. marca 2018 a u nás v gymnáziu je už od rána rušno. Vestibul školy sa mení na letiskovú halu, z odborných učební školy sa stávajú atraktívne turistické miesta. Prečo? Všetko je pripravené na Deň otvorených dverí pre budúcich primánov a ich rodičov, aby sa zoznámili s každodenným študentským  životom gymnazistu a prezreli si všetky zákutia nášho gymnázia.

      Na začiatok DOD riaditeľ školy, primáni i sekundáni prezentovali, ako to v našej škole chodí. Najdôležitejšou časťou DOD bolo spoznávanie toho NAJ z našej školy prostredníctvom interaktívnej hry Gymnazisti – cestovatelia. Jednotlivé tímy, sprevádzané žiakmi prímy a sekundy,   súťažili - tvorili – objavovali - zažívali. Prítomní piataci svojou šikovnosťou a vedomosťami potvrdili, že sú výbornými kandidátmi na post primánov nášho gymnázia. BOLI SUPER!

      Oceňujeme, že nielen žiaci, ale aj ich rodičia, obetovali kúsok zo svojho víkendového času, aby nás mohli bližšie spoznať a na základe vlastných skúsenosti zvážiť svoje rozhodnutie stať sa jedným z nás.  TEŠÍME SA NA VÁS,  BUDÚCI PRIMÁNI!

     • Vyučovania počas písomných MS

      V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, odst. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľ žiakom školy z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu EČ MS riaditeľské voľno takto:

      13. 3. 2018 majú riaditeľské voľno triedy: II.A, III.A, sexta, septima,

      14. 3. 2018 majú riaditeľské voľno triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima, I.A, II.A, III.A.

      V tieto dni sú žiaci týchto tried odhlásení z obedov v ŠJ.

       

     • PLES GYMNAZISTOV

      Johann Wolfgang Goethe už pred mnohými rokmi povedal: „V mladosti každý verí, že svet začal tým, že je tu všetko práve kvôli nemu.“

      A my môžeme len dodať, že práve v deň nášho Plesu gymnazistov zneli jeho slová pravdivejšie ako inokedy. Všetci sme úprimne verili, že svet a najmä slávnostný večer 10. februára patrili práve nám.  Už po štrnástykrát sa dievčatá zmenili na krásne dámy a chlapci na švárnych mužov, aby spolu oslávili svoju mladosť a zažili  svoj, možno aj prvý, ples. Ples gymnazistov, ktorý pre svojich spolužiakov tohto roku, ako býva tradíciou,  organizovali žiaci tretieho ročníka a septimy s veľkou podporou vedenia školy a triednych profesorov. Užili sme si veľa zábavy, stretli milých ľudí, vychutnali si kultúrny program a získali pekné ceny v tombole. Do tanca nám zahrali DJ Paul G and Lucasso a milou bodkou za týmto úžasným večerom bolo vyhlásenie Kráľa a Kráľovnej plesu, ktorými sa stali Patrik Molnár /3.A/ a Dominika Balombiniová /septima/ a Kráľa a Kráľovnej tanečného parketu, ktorými sa stali Ján Laporčák /3.A/ a Miška Kotorová /septima/. Prajeme žiakom sexty a 2.A, aby sa im o rok podarilo pripraviť rovnako krásny ples, ako bol tohtoročný.

     • 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína

      Naši žiaci opäť súťažili. Recitátorské hviezdičky  sa tradične popasovali s umeleckým slovom v školskom kole 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Predniesli nám prekrásne myšlienky z textov našich aj zahraničných autorov. Tí najúspešnejší nás budú reprezentovať na okresnom kole. Sú to Liana Podoľaková a Hana Hamadejová v II. kategórii, René Karatník a Lívia Hrešová v III. kategórii.  IV. kategóriu reprezentujú Miloslava Dzvoníková a Valéria Rošková.

       Všetkým recitátorom blahoželáme a postupujúcim držíme palce.

     • Logická olympiáda

      V mesiaci február sa uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 50 žiakov, z ktorých na celoslovenské kolo postupujú dvaja - Alexander Petruny (K) a Pavol Michalek (T). Blahoželáme.