Gymnázium

 

Navigácia

O škole

Gymnázium v Sobranciach bolo zriadené na základe rozhodnutia Povereníctva školstva vied a umení v Bratislave zo dňa 14. septembra 1948 ako Štátne gymnázium. Škola má 70-ročnú históriu a niesla viacero pomenovaní: štátne gymnázium, jedenásťročná stredná škola, stredná všeobecnovzdelávacia škola a terajší názov gymnázium.

Gymnázium v Sobranciach je typ strednej školy, ktorá poskytuje žiakom základných škôl na ďalšie vzdelávanie dva druhy denného štúdia:

štvorročné  - kód a názov študijného odboru: 7902 J gymnázium,

osemročné - kód a názov študijného odboru: 7902 J gymnázium, 7902 5 gymnázium.

V súčasnosti má škola 288 žiakov, 28 pedagogických zamestnancov, 12 nepedagogických zamestnancov. Žiaci navštevujú 12 tried, z toho 8 tried osemročného štúdia a 4 triedy štvorročného štúdia. V každom školskom roku otvára škola jednu triedu štvorročného a jednu triedu osemročného štúdia.

Žiaci gymnázia reprezentujú školu a získavajú vynikajúce umiestnenia v rôznych súťažiach nielen v okresných, krajských, celoslovenských, ale aj v medzinárodných kolách. V posledných rokoch žiaci gymnázia pravidelne reprezentujú školu v olympiáde z anglického jazyka, ruského jazyka, v recitačných súťažiach, v súťaži v speve ruských piesní. Najväčším úspechom školy je zaradenie nášho žiaka do reprezentačného družstva Slovenskej republiky na celosvetovú olympiádu v matematike.

Škola má 100 % odbornú kvalifikovanosť. V rámci mimoškolskej činnosti majú žiaci možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch. Škola sa stará o svoju tradíciu a prezentáciu vo svojom regióne, má svoje logo, žiaci a rodičia sú hrdí na svoju školu.

Posledné roky sa môže škola pýšiť takmer 100 % úspešnosťou prijatia absolventov na vysoké školy. Úspechy abiturientov sú formou poďakovania každému učiteľovi, profesorovi, ktorí na našej škole pôsobili a pôsobia.  

Preambula školy

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance je školou všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Tento súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy je v uplatňovaní vnútorného poriadku školy v každodennom živote školy prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.