•  

     Projekt „Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania“ je zameraný na zavedenie nových metód a prístupov do vzdelávania v Gymnáziu v Sobranciach. Hlavným cieľom projektu prostredníctvom  podpory kariérneho  rozvoja učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a učiteľov cudzích jazykov cez  štruktúrované kurzov  v zahraničí  zvýšiť kvalitu vzdelávania v škole zavedením nových a inovatívnych metód do vyučovacieho procesu.

     Štruktúrované kurzy učiteľov

     Názov kurzu: Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht. GINCO AWARD als beispielhafte europäische Fortbildung 

     Účastník kurzu: PaedDr. Radmila Beľanová

     V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov ponúka Erasmus+ možnosti / Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania/, kde môžu učitelia rozvíjať svoje profesijné kompetencie /jazykové, počítačové, sociálne…/. V čase od 24.09.-28.09.2018 sa na štruktúrovanom kurze v nemeckom Düsseldorfe zúčastnila PaedDr. Radmila Beľanová.

     Kurz s názvom Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht. GINCO AWARD als beispielhafte europäische Fortbildung ponúkol učiteľkám z viacerých európskych krajín možnosti využitia moderných technológií vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka. Účastníčky kurzu si vyskúšali viaceré web 2.0 technológie, pomocou ktorých vytvárali online cvičenia. Výsledky svojej práce zhromažďovali na vlastnej webstránke, ktorá môže slúžiť ako vyučovacie prostredie /nielen na sústreďovanie materiálov pre učiteľa, ale aj ako pracovné prostredie s cvičeniami pre žiakov/. Okrem získania nových poznatkov z oblasti IKT treba vyzdvihnúť aj výmenu skúseností účastníčok kurzu s  kolegyňami z iných európskych krajín a získanie skúseností z vyučovacích situácií v iných krajinách. 

       


      

     Názov kurzu:  Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised 

     Účastník kurzu: PaedDr. Zlatica Cibereová

     Prostredníctvom mobilitného programu celoživotného vzdelávania Európskej Únie na podporu vzdelávania - Erasmus+ a vďaka koordinátorke projektu na našom gymnáziu Mgr. Zuzane Ryníkovej som sa v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov zúčastnila akademickej mobility na štruktúrovanom kurze v ETI Inštitúte v maltskom meste St. Julian´s  v dňoch 15.10.2018 - 26.10.2018 ako vyučujúca anglického jazyka. Kurz s názvom Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised ponúkol učiteľom z viacerých európskych krajín možnosť revitalizovať metódy používané v predmete anglický jazyk. Účastníci tejto mobility mali príležitosť  rozvíjať svoje vlastné jazykové zručnosti a didakticko-metodické kompetencie participáciou na aktivitách a diskusiách vo workshopoch, pracovať s vybranými IKT nástrojmi vhodnými na aplikáciu v rôznych fázach vyučovacej hodiny /na motiváciu, opakovanie a precvičovanie učiva, ako inovatívnu formu testovania osvojeného učiva/, založiť si portfólio s danými aktivitami, vymeniť si navzájom skúsenosti a spoznať inú kultúru.

      


     Názov kurzu:  CLIL-Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL 

     Účastník kurzu: Mgr.Monika Haniková

     Hlavným cieľom kurzu bolo oboznámiť sa metódou CLIL a naučiť sa používať ju na vyučovacích hodinách. CLIL ( Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie komunikačných schopností v cudzom jazyku. Tohto štrukturovaného kurzu sa zúčastnili učitelia rôznych európskych krajín, ktorí vyučujú, alebo by chceli vyučovať svoje odborné predmety v anglickom jazyku. Výsledným produktom kurzu bolo vytvorenie spoločného dokumentu Webquests - web stránok použiteľných pre metódu CLIL, kde zúčastnení učitelia vytvorili databázu rôznych cvičení, pomocných textov, názorných ukážok výučby či podporných metód s využitím dnešných moderných technológii. Dôležitým prínosom pre všetkých bola aj výmena osobných skúseností, komunikácia v cudzom jazyku v rámci kurzu aj mimo neho a spoznávanie rozličných kultúr. 

      

        


     Názov kurzu: CLIL in Dublin: Content and Language Integrated Learning

      

     Účastník kurzu: Mgr. Zuzana Ryniková

     Hlavným prínosom štruktúrovaného kurzu CLIL vo vyučovacom procese bolo získať základné teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti s touto metódou vyučovania. Okrem tohto základného prínosu neoceniteľnou skúsenosťou pre mňa bolo oboznámenie sa s novými aplikáciami vhodnými na výučbu všetkých predmetov  a najmä techniky čítania s porozumením. Keďže tieto kurzy sú aj o spoznávaní kultúry krajiny, v ktorej sú organizované, mala som možnosť spoznať nielen Dublin, hlavné mesto krajiny, ale aj ostatné zákutia tohto krásneho ostrova. Nie je možné nespomenúť, okrem iného, aj úžasný kolektív učiteľov z mnohých európskych krajín, možnosť vymeniť si skúseností, porovnať vyučovací proces v iných krajinách a nadviazať súkromné i pracovné priateľstvá. Takmer dvojtýždňový pobyt v anglicky hovoriacej krajine mne, ako učiteľke tohto jazyka, poskytol neoceniteľnú skúsenosť aj v komunikačnej oblasti.

       


     Názov kurzu: ICT  for teaching 

      

     Účastník kurzu: Mgr. Zuzana  Dankaninová 

     Štrukturovaný kurz s názvom ICT for Teaching ukázal učiteľom z rôznych európskych krajín ako efektívne  využiť počítač a internet vo vyučovaní. Kurz bol určený pre učiteľov žiakov rôznych vekových kategórií, keďže aktivity a online programy je možné využiť pri žiakoch na základnej škole aj pri starších žiakoch strednej školy. Účastníci kurzu sa naučili pracovať s online programami na tvorbu kvízov, prezentácií, blogov, animácií, videí, komixov, na komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi a pod. Súčasťou kurzu boli aj aktivity v meste Dublin a jeho významných inštitúciách ako sú múzeá, galérie, či univerzita. Následné aktivity boli ďalšou ukážkou ako zaujať žiakov v rámci rôznych vyučovacích predmetov. 

        


      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje