• O škole

    • Gymnázium v Sobranciach bolo zriadené na základe rozhodnutia Povereníctva školstva vied a umení v Bratislave zo dňa 14. septembra 1948 ako Štátne gymnázium. Škola má vyše 70-ročnú históriu a niesla viacero pomenovaní: štátne gymnázium, jedenásťročná stredná škola, stredná všeobecnovzdelávacia škola a terajší názov gymnázium.

     Gymnázium v Sobranciach je typ strednej školy, ktorá poskytuje žiakom základných škôl na ďalšie vzdelávanie dva druhy denného štúdia:

     štvorročné  - kód a názov študijného odboru: 7902 J gymnázium

     osemročné - kód a názov študijného odboru: 7902 J gymnázium.

     Žiaci školy navštevujú 12 tried, z toho 8 tried osemročného štúdia a 4 triedy štvorročného štúdia. V každom školskom roku otvára škola jednu triedu štvorročného štúdia a jednu triedu osemročného štúdia.

     Žiaci gymnázia reprezentujú školu a získavajú vynikajúce umiestnenia v rôznych súťažiach nielen v okresných, krajských, celoslovenských, ale aj v medzinárodných kolách. V posledných rokoch žiaci gymnázia pravidelne reprezentujú školu v olympiáde z anglického jazyka, ruského jazyka, v recitačných súťažiach, v súťaži v speve ruských piesní. Najväčším úspechom školy je zaradenie nášho žiaka do reprezentačného družstva Slovenskej republiky na celosvetovú olympiádu v matematike.

     Škola má 100 % odbornú kvalifikovanosť. V rámci mimoškolskej činnosti majú žiaci možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch. Škola sa stará o svoju tradíciu a prezentáciu vo svojom regióne, má svoje logo, žiaci a rodičia sú hrdí na svoju školu.

     Posledné roky sa môže škola pýšiť takmer 100 % úspešnosťou prijatia absolventov na vysoké školy. Úspechy abiturientov sú formou poďakovania každému učiteľovi, profesorovi, ktorí na našej škole pôsobili a pôsobia.  

     Preambula školy

     Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance je školou všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Tento súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy je v uplatňovaní vnútorného poriadku školy v každodennom živote školy prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

                                                                       

                                                                                                      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje