•  Gramotnost.pdf

     Projekt „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej  a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“

      

     Základné informácie:

     Názov projektu:       Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej  a prírodovednej  gramotnosti na

                                         gymnáziu

     Kód ITMS projektu:  312011U042 

     Kód výzvy:                 OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

     Operačný program: 312000-OP Ľudské zdroje

     Konkrétny cieľ:          312010011-1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému  vzdelávaniu 

                                          a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

     Trvanie projektu:      september 2019 – august 2022

     Výška NFP:                 158 204,37 €

     Hlavný riešiteľ:          Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

      

     Cieľ a aktivity:

     Projekt je zameraný na  zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách  v priebehu troch školských rokov, od septembra 2019 do augusta 2022. Priamou cieľovou skupinou sú žiaci gymnázia.

     Hlavnými aktivitami sú extra hodiny na osemročnom a štvorročnom štúdiu, ktoré  sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín .

     Hlavnou formou vyučovania v rámci rozsahu extra hodín bude implementácia inovatívnych metód a foriem  do vyučovania so zameraním na PISA gramotnosti.

      

     Extra hodiny na podporu čitateľskej gramotnosti budú zamerané na rozvoj nasledovných kompetencií a zručnosti našich žiakov:

     ·      prácu s textom umeleckým, publicistickým, odborným, administratívnym a rečníckym, práca so žiakmi bude vedená k aktívnemu a efektívnemu čítaniu,

     ·      techniku čítania,

     ·    čítanie textu s porozumením (úlohou je lokalizovať špecifickú informáciu alebo myšlienku v texte, ktorá je dôležitá pre porozumenie významu textu, príp. dokázať si takúto informáciu zapamätať a zreprodukovať),

     ·     vyvodenie priamych záverov (schopnosť dedukovať z textu - vyvodzovať informácie, myšlienky a súvislosti, ktoré nie sú explicitne formulované v texte a usudzovať na nejaký význam alebo súvislosť medzi myšlienkami textu),

     ·      schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, utvoriť si úsudok z textu,

     ·      schopnosť logicky si spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery, dedukcie,

     ·  schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými poznatkami  a vedomosťami,

     ·  skúmanie a hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov textu (kriticky hodnotiť prečítaný text nielen z hľadiska obsahu, ale aj foriem, reflektovať štruktúry textu, jazykové prostriedky, literárne útvary, autorov osobný pohľad a štýl, vychádzať pri hodnotení textu zo svojho chápania sveta a predchádzajúcich čitateľských skúseností).

      

     Extra hodiny na podporu matematickej a finančnej gramotnosti budú zamerané na rozvoj nasledovných kompetencií a zručnosti našich žiakov:

     ·  vedieť lepšie reprodukovať naučený materiál, vykonávať rutinné výpočty a procedúry a riešiť rutinné problémy, integrovať, modelovať a spojiť viaceré známe metódy, uvažovať, argumentovať, robiť abstrakciu, zovšeobecňovať a modelovať použité v nových kontextoch, originálny matematický prístup, spojiť viaceré zložitejšie metódy, náhľad do problému,

     ·      rozvoj logického myslenia - prehĺbiť poznatky z matematiky, rozvíjať zručnosti pri tvorbe úloh z matematiky,

     ·      podpora priestorovej predstavivosti - využitie matematiky, geometrie v praktickom živote,

     ·      podpora informačno-komunikačných technológií,

     ·    posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a zabezpečenie životných potrieb,

     ·      zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia,

     ·      používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách - zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb

     ·      príjem a práca,

     ·      plánovanie a hospodárenie s peniazmi - identifikovať možné riziká alebo výhody jednotlivých typov úverov, vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať práva žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami   o úverovej schopnosti.

      

     Extra hodiny na podporu prírodovednej gramotnosti budú zamerané na rozvoj nasledovných kompetencií  a zručnosti našich žiakov:

     ·    vedieť charakterizovať, vysvetliť a predvídať prírodné javy, schopnosť čítať s porozumením články o vede v populárnej tlači a zapojiť sa do spoločenského rozhovoru o platnosti zverejňovaných záverov,

     ·  identifikovať vedecké otázky, ktoré sú základom na rozhodnutia (inštitúcií, spoločenstiev, komunít a samospráv) na miestnej a regionálnej úrovni a vyjadrovať svoje postoje podložené vedeckým a technologicky informáciami,

     ·    posúdiť kvalitu vedeckej informácie na základe zdrojov, v ktorých ju nájde a metódy,  na základe ktorej vznikla,

     ·  predstavovať a hodnotiť argumenty založené na dôkazoch a uplatňovať primerane závery z týchto argumentov.

      Sekundárnou cieľovou skupinou budú aj pedagogickí zamestnanci gymnázia.

      Cieľom aktivity bude zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových   kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom rozvíjania čitateľskej, matematickej, finančnej a   prírodovednej gramotnosti žiakov. Pedagogickým zamestnancom budeme  sprostredkovať najnovšie poznatky        z inovatívneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích kurzov ako aj zabezpečiť výmenu skúseností prostredníctvom pedagogických klubov.

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje