• Novinky

     • Súťaž HEALTH FLAG

      V mesiaci november sme sa zapojili do celoštátnej súťaže pre stredné školy pod názvom Health Flag. Prihlásení študenti absolvovali online test, v ktorom ukázali, aké vedomosti majú o onkologických ochoreniach a primárnej prevencii. Motto súťaže znie: „ Nevedieť o svojom zdraví je najväčší RED FLAG“. Všetky informácie k testu sú dostupné na stránke www.heathflag.sk . Do súťaže sa zapojilo viac ako 3000 študentov zo Slovenska. Z našej školy sa zapojilo do súťaže 18 študentov z viacerých tried. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili: Laura Cinkaničová (1.A), Karin Repková (1.A), Nina Cipová (1.A), Zuzana Birošová (sexta), Jasmína Sopková (sexta), Tamara Ihnátová (3.A), Laura Rodinová (3.A) a Kristína Janusiková (oktáva).

      Projekt Health Flag získal záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

     • Medzinárodná súťaž založená na logike s množstvom zábavy

      Náboj Junior je medzinárodná súťaž v matematike a fyzike určená pre 4-členné tímy žiakov primárne 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Súťaž trvá 120 minút. Na začiatku súťaže obdrží každý tím 6 úloh. Vždy, keď tím niektorú úlohu správne vyrieši, dostane novú úlohu. Víťazom sa stáva tím, ktorý v danom časovom limite správne vyrieši najviac úloh.

      Úspech v súťaži závisí nielen na schopnostiach jednotlivých členov tímu, ale tiež na tom, ako efektívne dokážu spolupracovať. Okrem rozvíjania predstavivosti a logického myslenia je  cieľom tejto súťaže ukázať žiakom krásu matematiky a fyziky.

      Účasť na tejto súťaži mali aj naše 2 tímy. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na stránke:   https://junior.naboj.org/sk/sk/results/

     • Z celoštátneho finále Festivalu vedy a techniky v Bratislave sme si priniesli nezabudnuteľné zážitky a dve vzácne ocenenia!

      Finále 26. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET sa uskutočnilo 9. a 10. novembra 2023 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave, kde sa stretlo   97 žiakov základných a stredných škôl so 73 prácami. Títo žiaci sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe vedátorského projektu a postúpili z krajských kôl súťaže do Bratislavy. Na otváracom ceremoniály sa okrem viacerých významných hostí zúčastnil aj  minister školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Ing. Tomáš Drucker. 27 členná odborná hodnotiaca  komisia pracovala počas dvoch  dní a vybrala najlepšie projekty, ktoré postupujú na najväčšie svetové súťaže a prehliadky alebo získali niektoré z ocenení. Naše gymnázium reprezentovali títo finalisti , ktorí postúpili z krajského kola v Košiciach:

      V kategórii Spoločenské vedy:

       Karin Michaličová a Liana Podoľaková zo septimy s projektom Baškovský evanjeliár – súčasť dedičstva našich predkov a jeho popularizácia – Certifikát za úspešnú prezentáciu vedátorského projektu

      V kategórii Fyzika a astronómia :

      Miriam Železníková z 3.A s projektom Fenomén nekonečnosti fyzikálneho javu  v podobe fraktálu – získala Špeciálnu cenu poroty a Certifikát za úspešnú prezentáciu vedátorského projektu

       Emil Dzvonik z 3.A  s projektom Difrakcia svetla a jej fyzikálne princípy v optických médiách - Certifikát za úspešnú prezentáciu vedátorského projektu

      Janka Fečiková a Hana Hamadejová zo septimy s projektom  Pískajúce čajové sitko - získali Špeciálnu cenu poroty a Certifikát za úspešnú prezentáciu vedátorského projektu

      Všetkým repezentantom nášho gymnázia a zároveň aj Košického kraja blahoželáme a ďakujeme za to, že sa svojou prácou opäť zaradili medzi najkvalitnejšie pripravených súažiacich na Festivale vedy a techniky AMAVET.

      Link na Výsledkovú listina a záverečnú správu: https://www.festivalvedy.sk/wp2/wp-content/uploads/2023/11/ZS_FVAT_2023_A5.pdf

      Videozáznam: https://www.festivalvedy.sk/wp2/fvat-amavet-2022-nazivo/

     • Slovenské národné múzeum

      Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu už niekoľko rokov realizuje medzinárodný projekt Krókus, ktorého cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detských obetí holokaustu. My, žiaci septimy,  sme si pamiatku obetí pripomenuli a zapojili sme sa do tohto  projektu. V triede najprv prebehla beseda o holokauste a následne sme spoločne vysadili žlté krókusy, farba ktorých symbolizuje žltú Dávidovu hviezdu. Tú boli aj deti nútené nosiť v priebehu nacistických perzekúcií. Krókusy rozkvitnú práve  27. januára na  Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Sme radi, že aj my sa podieľame na projekte s nádhernou myšlienkou a silným odkazom.

      Trieda septima

     • Okresný úrad Sobrance - exkurzia

      V rámci predmetu občianska náuka a konkrétnej témy – Právne formy podnikania -  sme navštívili Okresný úrad v Sobranciach. Súčasťou návštevy úradu bola beseda s pani Ing. Lukačkovou, odbornou referentkou Živnostenského úradu detašovaného pracoviska Sobrance.  ktorá nám vysvetlila presný postup založenia živnosti, ak by sa z nás niekedy chceli stať podnikatelia. Vysvetlila nám aj to, aké sú ďalšie formy podnikania a rozdiel medzi nimi. Prednosta okresného úradu nás previedol celým úradom a oboznámil nás aj s činnosťou jednotlivých odborov. Našu exkurziu sme zavŕšili návštevou klientskeho centra, ktoré čoskoro navštívime za účelom vydania našich prvých občianskych preukazov.

      Trieda kvarta

     • Best in English 2023

       "You´re simply the best..." spieva Tina Turner a my môžeme slová  jej svetoznámej piesne použiť na 27 statočných, ktorí sa nezľakli konkurencie (a tá bola teda riadna - 24363 študentov zo 702 stredných škôl a 34 krajín) a skúsili si zmerať sily a svoje zručnosti v angličtine so svojimi rovesníkmi. Že to nebolo med lízať, svedčia aj slová samotných súťažiacich: "Nepredstavovala som si to až tak náročné." Bodaj by nie, test na úrovni B1 - C1 európskeho jazykového rámca ani ľahký nemôže byť. A preto - česť a sláva tým (od kvinty po oktávu, druhákom a tretiakom), čo sa nezľakli, nezutekali z boja  a statočne sa s ním popasovali!

     • Bubnovačka 2023

      Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť, “ ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti sa uskutoční na našej škole v pondelok 20.11.2023 o 10:00. Prosíme zástupcov tried o natočenie krátkeho minútového videa bubnovania do rytmu piesne od skupiny Queen - We will rock you.

     • Krásne 2. miesto

      15.11.2023 sa uskutočnil Gymnáziálny  päťboj prírodovedcov, na ktorom sme obsadili krásne  2. mesto. Našimi súpermi boli  gymnáziá z týchto miest: Michalovce - GPH, Vranov nad Topľou, Snina, Trebišov, Humenné a Veľké Kapušany.

      V Gymnaziálnom päťboji prírodovedcov si vynikajúci študenti majú možnosť zmerať svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť a originalitu v oblasti matematiky, fyziky, chémie, informatiky a biológie.

      Zmyslom súťaže je predovšetkým podchytiť záujem a motiváciu mladej generácie v oblasti prírodných vied, ich prostredníctvom napomôcť rozvoju schopností a znalostí, a tak vytvárať širokú základňu pre rozvoj mimoriadnych talentov. Veď vzdelanie, veda, výskum a inovácie – to sú najdôležitejšie  piliere  vedomostnej spoločnosti. Svojimi aktivitami chceme zároveň vytvoriť priestor pre stretávanie sa mladých ľudí, pre nadväzovanie nových kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností, názorov. BLAHOŽELÁME:)

     • Poďakovanie za pozvanie

      Srdečne ďakujeme MŠ a ZŠ Vyšná Rybnica za to, že nás pozvali k svojim milým a šikovným žiakom a my, žiačky septimy Liana PodoľakováKarin Michaličová sme tak mali možnosť prezentovať náš dejepisný projekt zameraný na popularizáciu regionálnych dejín s názvom Baškovský evanjeliár - súčasť dedičstva našich predkov. Spojili sme tak príjemné s užitočným. Prečo? Vyskúšali sme si prezentovanie projektu pred väčším publikom,   pripravili sme sa na celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky v Bratislave, no a žiaci základnej školy si rozšírili svoje poznatky z regionálnych dejín. Teší nás aj to, že sme poukázali na dôležitosť regionálnej výchovy vo vzdelávaní.

     • Imatrikulácia prvákov

      Vo štvrtok, 26. 10. 2023, sme my, žiaci 2. A,  pripravili pre žiakov 1. A triedy ich výnimočný a nezabudnuteľný deň: Imatrikuláciu prvákov tzv. uchaľak. Keďže každý správny prvák musí byť na svojej novej škole patrične privítaný, každého sme rytiersky pasovali, obdarili pamätným imatrikulačným listom a pripili si ,,chutným” prípitkom. Nezabudli sme ani na uši pre pána učiteľa Eľka, ktorý sa stal prvýkrát triednym učiteľom.

      Neskôr sa toto popoludnie nieslo v duchu aktivít a súťaží, kde sme mohli vidieť,  akí sú naši prváci šikovní, obratní, rýchli a zohratí. Plní energie a smiechu sme si na konci všetci spolu zatancovali, zaspievali, pohostili sa a poďakovali im za ich statočnosť a výdrž. Veríme, že na tento deň budú spomínať len v dobrom a prajeme im veľa úspechov počas štúdia na našej škole.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje