• Novinky

     • Projektové dni v našom gymnáziu

      Ako najlepšie dokázať rozvoj komunikačných a prezentačných zručností získaných projektovou prácou ako verejnou prezentáciou výsledkov a priebehu jednotlivých projektov počas školského roka? Dva dni posledného týždňa školského roka 2022/23 sme venovali prezentácii aktivít našich projektových činností a nebolo ich málo. Od veľkých medzinárodných projektov Erasmus+  spojených s cestovaním, medzinárodných projektov eTwinning ocenených Európskym certifikátom kvality, až po menšie triedne projekty,  naši žiaci dokázali, že sobranské gymnázium žije bohatou a úspešnou projektovou činnosťou. Svojich spolužiakov, žiakov Základnej školy z Komenského 6, primátora i viceprimátora mesta oboznámili s cieľmi, priebehom i výsledkami projektov realizovaných našou školou. Každý z prítomných mal možnosť vypočuť si, aký prínos má projektová činnosť pre účastníkov mobilít, realizátorov projektov a, samozrejme, na celé naše gymnázium.  Veríme, že informácie, ktoré sa dozvedeli, ich budú motivovať  k tomu, aby rozšírili rady tých, ktorí projektmi žijú a v blízkej budúcnosti sa do takýchto aktivít osobne zapoja.

      Ďakujeme všetkým prezentujúcim za dôstojnú reprezentáciu nielen svojej práce a výsledkov, ale predovšetkým nášho gymnázia, ktoré im tieto možnosti poskytuje a podporuje ich.

     • Čo je Zmudri do škôl?

       

      Zmudri do škôl je bezplatný rozvojový program pre školy, ktorý je nadstavbou k bežnému používaniu voľné dostupných video kurzov https://zmudri.sk/zmudri-do-skol .

      Videokurzy a sprievodné materiály priniesli novú dynamiku a žiakov upútali. Kurz sa realizoval na hodinách spoločenskovedného seminára v treťom ročníku. S tímom Zmudri.sk sme súčasťou novej formy vzdelávania, ktorá je pre mladých blízka a atraktívna.

     • Zvyšovanie povedomia o trestno - právnej zodpovednosti

      Dňa 22. 06. 2023 sa študenti sexty a 2. A zúčastnili bloku prednášok zameraných na zvyšovanie povedomia o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých. Prezentujúci z Polície SR, Okresnej prokuratúry Michalovce a Oddelenia podpory ochrany detí pred násilím ÚPSVaR nám, študentom, sprostredkovali informácie týkajúce sa spomínanej problematiky a rovnako aj dôsledky činov, ktorých sa mladý človek môže dopustiť. Mali sme aj možnosť zamyslieť sa nad sociálno-patologickými problémami detí a  možnými riešeniami konkrétnych problémov. Aj v tejto dobe sú ľudia, ktorí zažívajú fyzické či psychické  násilie alebo užívajú  rôzne návykové látky... Dozvedeli sme sa aj o možnostiach, ako môžeme pomôcť takýmto ľuďom, kde možno vyhľadať odbornú pomoc. Ide o bezplatnú online platformu link.

      Ďakujeme za edukáciu a sprostredkovanie informácií!

      Miriam Železníková, 2. A

       

       

     • eTwinning škola

      Gymnázium v Sobranciach bolo opäť úspešné pri podávaní žiadosti o udelenie titulu Škola eTwinning. Sme jednou z mála škôl na Slovensku, ktoré sa môžu v rokoch 2023 - 2024 týmto titulom popýšiť. Získali sme ho vďaka úspešným projektom žiakov kvinty a oktávy. Obom projektom bol po udelení národného projektu následne priznaný aj európsky odznak kvality (EQL).  

      Ďakujeme študentom za ich aktívnu prácu a za šírenie dobrého mena školy!

      Z ocenenia sa všetci tešíme!

     • Školský výlet Praha

      Našou bodkou na konci druhého ročníka bol výlet do veľkolepého historického mesta Praha. Mali sme možnosť navštíviť Národné technické múzeum, obrovskú ZOO a poznávať krásy tohto miesta. Veľmi príjemným zážitkom bola plavba loďou po rieke Vltava, kde nás svojou mohutnosťou očaril slávny Karlov most, po ktorom sme neskôr mali príležitosť poprechádzať sa. Dychberúcou pamiatkou bola monumentálna Katedrála sv. Víta a taktiež červená stavba Baziliky sv. Juraja. Našu pozornosť zaujala aj Zlatá ulička, kde sme pozorovali rozprávkové domčeky vybavené typickými náradiami minulého storočia. Cestou domov sme doháňali hodiny spánku a s úsmevom na tvári snívali o ďalšom takomto úžasnom výlete.

      Mimka Železníková 2.A

     • Erasmus+ - exkurzia do gotického mesta TORUŇ

      Na piaty deň sme sa spolu s poľskými projektovými partnermi vybrali do mesta perníka a Koperníka, do Torune. Počasie nám veľmi neprialo, keďže väčšinu času pršalo, dokonca nám meškal aj vlak.  No čakanie spolu s kamarátmi z Poľska nám ubehlo akosi rýchlo. Počas piatich hodín strávených v Toruni sme mali čas na spoznávanie  prekrásnych historických, prevažne gotických,  stavieb, na návštevu krásnych katedrál, na nákup suvenírov, ale nezabúdali sme ani na naše hladné brušká. Historicko-poznávacia exkurzia bola poslednou aktivitou počas tejto mobility. A stálo to za to. Nie nadarmo je toto mesto Toruň považované za jedno z najkrajších poľských miest. Unavení, no plní dojmov, zážitkov a nezabudnuteľných okamihov sme sa vrátili  do penziónu. Bolo potrebné oddýchnuť si, lebo v piatok skoro ráno nás už čakala cesta späť domov.

     • ZOO Praha - exkurzia

      Po peknom zážitku v Technickom múzeu sme navštívili ZOO v Prahe. Videli sme tam veľa rôznych druhov zvierat a takisto sme mohli vidieť aj predstavenie s tuleňmi. Jedným z najkrajších zážitkov bolo ako sme mohli byť v blízkosti klokanov. Bol to neopísateľný zážitok.

      Bianka Mišová, Tamara Ihnátová 2.A

     • Národné technické múzeum Praha - exkurzia

      Dňa 14.6.2023 sme študenti 2.A triedy navštívili Národné technické múzeum v Prahe. Mali sme možnosť nahliadnuť do histórie automobilov, motocyklov a lietadiel. Taktiež sme si zopakovali poznatky z fyziky, kde sme mohli vidieť rôzne pokusy o elektromagnetizme. Odniesli sme si odtiaľ množstvo nových poznatkov. Cieľom bolo získať nielen nové vedomosti a skúsenosti, ale aj krásne zážitky.

      Samuel Bučko, Pavol Fabišík 2.A

     • Náš projekt získal aj európsky certifikát kvality

      Medzinárodný česko-slovenský projekt eTwinning realizovaný v spolupráci so ZŠ Václava Havla v Poděbradoch získal ďalšie ocenenie. Po zisku národného certifikátu kvality (NQL) a vybojovaní 3. miesta  v Národnej súťaži eTwinning náš minuloročný partnerský projekt obstál aj v medzinárodnej konkurencii a bol mu udelený európsky certifikát kvality (EQL).  O udelenie európskeho certifikátu kvality (EQL) sa nežiada. Udeľuje ho Centrálna podporná služba v Bruseli (CSS) tým projektom, ktoré získali aspoň 2 národné certifikáty kvality a nominovala ich národná podporná organizácia. 

      Ďakujeme!

      Kvinta

     • Školský výlet sekunda – tercia

      Kto si myslí, že na výlety sa chodí oddychovať, mýli sa. My sme sa o tom presvedčili počas nášho koncoročného školského výletu stráveného vo Vysokých Tatrách. Prvý deň – Štrbské pleso a adrenalínové popoludnie strávené vo Veveričom lanovom parku. Kto to ešte nevyskúšal a má rád adrenalín, odporúčame. Nasledovalo ubytovanie v krásnom penzióne Baďo v Starej Lesnej. Na druhý deň nasledovala túra v okolí Starej Lesnej s krásnym výhľadom na Lomnický štít, návšteva Astronomického ústavu pri SAV a krásna 3D expozícia Poliankovo v Tatranskej Polianke. Jedna vec nám však veľmi chýbala. Viete čo? Spánok. Niežeby neboli pohodlné postele, ale . . .

     • Mladý Európan - celoslovenské kolo

      18. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie v SR. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

      Celoslovenské kolo tejto súťaže sa konalo ako prezenčné podujatie v dňoch 14. -  15. 6. 2023 v budove Rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove. Ako víťazi regionálneho kola sa zúčastnili  súťaže  Jozef FABIŠÍK, Dominik KAMINČÁK a Vladimír SOTÁK pod vedením Mgr. Dedinovej, ktorí vybojovali 8. miesto. V celoslovenskom kole sa stretlo 13 víťazných súťažných tímov regionálnych kôl zo stredných škôl z celého Slovenska.

      Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže sa zúčastnili všetkých troch jej kôl. Prvé kolo súťaže tvoril písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou (20 jedno-, 20 dvoj- a 10 trojbodových) určených pre každé súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút. Druhé kolo súťaže bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami. Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (tri troj-, tri štvor- a tri päťbodové) a sú zo štyroch oblastí: história, geografia, zaujímavosti a osobnosti členských krajín EÚ. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit na zobrazenie obrázku bude 15 sekúnd. Každé súťažiace družstvo bude odpovedať na všetky položené otázky. Tretie kolo súťaže pozostávalo z prezentácií jednotlivých tímov na jednu z nasledujúcich tém: podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, Európska únia a Ukrajina, Európska zelená dohoda, zmena klímy, zmena biodiverzity, Natura 2000, iniciatíva EÚ Z farmy na stôl, Európska únia a mladí, Ako mi pomohla EÚ: konkrétne príklady využívania finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Každý tím si vopred pripravil prezentáciu, ktorú následne predstavil. Maximálna dĺžka prezentovania projektu je 5 minút.

     • 1.miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet

      Pracovať na sebe sa oplatí! Dôkazom toho je aj Patrik Handra, žiak oktávy, ktorý v tomto školskom roku nielenže úspešne zavŕšil štúdium v Gymnáziu v Sobranciach, ale rovnako aj svoju recitátorskú kariéru. Patrik úspešne reprezentoval naše gymnázium v prednese poézie a prózy v slovenskom a v nemeckom jazyku. Súťaže Jazykový kvet sa zúčastňoval už od sekundy a jeho umiestnenia na prvých priečkach v krajských kolách ho posúvali do celoslovenského finále. Tento školský rok mu priniesol prvenstvo v III. kategórii v prednese prevzatej tvorby v nemeckom jazyku. Víťazovi zo srdca blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v ďalšom štúdiu jazykov! Patrik, nech sa ti darí vďaka tvojej húževnatosti napredovať a dosahovať vytúžené ciele!

      Ďakujeme za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho gymnázia!

      PaedDr. R. Beľanová

     • DEŇ DETÍ NA GYMNÁZIU

      Vo štvrtok 1.júna sme my, kvartáni, ako tradične, chceli spríjemniť a spestriť dopoludnie našim mladším spolužiakom pri príležitosti MDD. Oddýchli sme si tak nachvíľu od školských lavíc a prebudili sme svojho súťaživého ducha. Pripravili sme pre mladších spolužiakov rôzne aktivity, počas ktorých si mohli zmerať svoje sily. Čakalo na nich hádzanie šípok do balónov, prekážková dráha naslepo či hádanie ´real or fake´. Po vyhodnotení víťazov a odovzdaní cien však všetkých čakalo prekvapenie – ohadzovanie sa vodnými balónmi! Táto aktivita vzbudila veľké nadšenie nielen u mladších, ale aj u starších spolužiakov. Aj napriek tomu, že nikto neodišiel suchý, úsmev na tvári ste mohli zbadať u každého z nás.                                     Soňa a vaša kvarta 

      Foto v galérii:)                                               

     • English Star

      ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a iných štátov, predviesť svoje schopnosti a zručnosti v anglickom jazyku a zároveň získať uznanie. Aj tento školský rok sa do tejto súťaže zapojili žiaci prímy až kvarty, ktorí sa nedali zahanbiť. V súťaži dosiahli vysoké percento úspešnosti a obstáli tak aj v medzinárodnej konkurencii. Kvalitná a trpezlivá práca učiteľov anglického jazyka prináša dlho očakávané ovocie úspechu aj pre naše gymnázium.

      Všetkým zapojeným žiakom srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
   • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
   • IČO: 00161187
   • DIČ: 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje