• Novinky

     • Začíname víťazstvom v súťaži Mladý Európan!

      15. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ vyhlasuje  Zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave,  pôvodný termín bol stanovený na marec 2020. Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan vyhlásenej centrom Europe Direct Košice sa napokon uskutočnilo 17. septembra 2020   vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

      Trojici študentov našej školy sa podarilo vybojovať prvé miesto na regionálnej úrovni a  získať postup na národnú úroveň.  Víťazmi regionálneho kola sa pod vedením vyučujúcej Mgr. Dedinovej stali:  Juliána Tomčová (septima), Samuel Šabák (III. A) a Richard Šeleman  (III. A).

                                                                                                                     Srdečne blahoželáme!

      Pred samotnou súťažou trojica študentov vytvorila projekt o Nemecku - krajine aktuálne predsedajúcej Rade EÚ vo forme prezentácie.

      Ako prebiehali jednotlivé kolá súťaže Mladý európan:

      Prvých dvoch kôl sa zúčastnilo každé zo súťažiacich družstiev. Do tretieho kola postúpili iba tri najlepšie družstvá z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže.

      Prvé kolo súťaže  písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených pre každé súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút.

      Druhé kolo je jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvoria jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Hodnotiacim kritériom je počet správne umiestnených jazykových výrazov alebo ich spojení vybraných z disponibilnej jazykovej pomôcky a vložených do jazykovej krížovky s tajničkou v čo najkratšom časovom limite.

      Tretie kolo súťaže je finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a sú z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

     • Naša pýcha – majstri Slovenska!

      V dňoch 4.- 6.9.2020 prebiehali Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v kajutových plachetniciach. V troch triedach súperilo 26 posádok, cca 80 jachtárov. V triede Micro Class sa stali majstrami SR naši pedagógovia Mgr. Juraj Potucký a Mgr. Michal Bodnár.

      K dosiahnutému výsledku našich pedagógov srdečne blahoželáme.

     • OZNAM pre žiakov školy

      V čase školského vyučovania vchádzajú do budovy školy:

      • predným vchodom do 7.30 hod. všetci žiaci (zadný vchod je do 7.30 hod. zamknutý); od 7.30 hod. žiaci tried: príma, sekunda, tercia, kvinta, sexta, septima
      • zadným vchodom od 7.30 hod. žiaci tried: kvarta, oktáva, I.A, II.A, III.A, IV.A.
     • Otvorenie školského roku 2020/2021

      Oznam pre žiakov/ rodičov/ zákonných zástupcov

       

      Otvorenie  školského roku 2020/2021 sa uskutoční  2. septembra 2020 o 8.00 hod. v triedach.

       Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie Vás žiadame o dodržiavanie týchto opatrení:

      1. Do budovy školy vstupujú len žiaci, nevstupujú rodičia a iné osoby.
      2. Do budovy školy vstupujú žiaci takto:  P, S, T, Q, Sx, Sp predným vchodom,

                                                                     K, O, I.A, II.A, III.A, IV.A zadným vchodom.

      1. Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      2. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
      3. Každý žiak 2. septembra 2020 odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo   Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy. 

      (Dokument  si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť, prípadne vyzdvihnúť tlačivo v kancelárii  školy v čase od 8.00 do 13.00 hod.)

      Ďalšie informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania budeme zverejňovať postupne na stránke školy.

      V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte školu, resp. triednych učiteľov.

      Dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ.docx

      Dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ.pdf

       

     • Ďalší schválený projekt Erasmus+ pre našich žiakov

      V rámci programu Erasmus+ sme spolu s našimi partnermi podali prihlášku projektu pod názvom ′′ Act 4 Non Toxic Lifestyle ′′. Prihlášku do projektu podávala naša partnerská škola, s ktorou spolupracujeme už na  jednom projekte, Collegium Leonium in Sierpc. Okrem nich  budeme spolupracovať so školami zo Španielska, Turecka a Talianska. Takže naši študenti opäť získali šancu pracovať na medzinárodnom projekte, zlepšovať  svoje zručnosti a naučiť sa viesť zdravší  životný štýl. Všetky náklady na priebeh projektu ako aj náklady na vycestovanie našich žiakov budú plne hradené Európskou úniou z prostriedkov programu Erasmus+.  Tešíme sa na ďalšiu dvojročnú spoluprácu. 

     • Príhovor riaditeľa školy k ukončeniu školského roka 2019/2020

      Vážení kolegovia, milí naši žiaci.

      Prišiel posledný júnový deň. Deň, na ktorý sa všetci vždy tešíme.

      Dnešný deň prišiel, ale úplne ináč ako všetky predošlé. Prišiel po štyroch mesiacoch bez dochádzky do školy. Po štyroch mesiacoch, keď sme sa nestretávali na chodbách či v triedach našej školy, po týždňoch, počas ktorých sme všetci museli zmeniť veľa aktivít.

      Milí žiaci, možno by ste si pred polrokom nemysleli, že vám bude   škola chýbať, že sa do školy naozaj budete všetci tešiť. Som si istý, že väčšina z vás   tu dnes prichádza s radosťou nielen preto, že dostane vysvedčenie, ale aj preto, že to bude po dlhšom čase taký „normálny deň“, keď stretnete ľudí, ktorí vám už tak trochu aj chýbajú, svojich kamarátov a  učiteľov.

      Uplynulé štyri mesiace zmenili chod celého sveta, všetkých krajín, rodín, ale aj škôl. Museli sme si zvyknúť na isté obmedzenia v každodennom živote, ale aj na nové formy vzdelávania. Chcem sa touto cestou poďakovať svojim kolegom, ktorí zareagovali veľmi tvorivo a pokúsili sa vytvoriť čo najprijateľnejší formát nového vyučovania.

      Vám, milí naši žiaci,   ďakujem a teším sa, že ste aktívne pracovali nie iba počas normálneho vyučovania, ale aj počas „učenia sa na diaľku“. Mnohí ste bravúrne zvládali zadania, zdokonaľovali sa pri nových aktivitách a poctivo ste na sebe pracovali. Tí najlepší z vás budú dnes odmenení za reprezentáciu či prospech. Blahoželám vám a teším sa, že máme množstvo veľmi šikovných,  usilovných a tvorivých žiakov. Ak malý vírus zmenil chod spoločnosti, verím , že aj študent  z malého gymnázia môže v budúcnosti urobiť veľké veci.

      Prajem vám príjemné prázdniny a verím, že v septembri sa všetci v zdraví stretneme a rozbehneme nový školský rok.

     • Úspešné umiestnenie našich žiakov v súťaži EXPERT

      Študenti  nášho gymnázia z tried príma (5 súťažiacich), sekunda (4 súťažiaci), tercia (2. súťažiaci), kvinta (11 súťažiacich) , sexta (9 súťažiacich)  a II. A (6 súťažiacich)  sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT.  Súťaž prebehla   28. novembra 2019. Súťažiaci riešili 60 minút pripravené úlohy v testoch,  pričom žiaci  prímy mali jednotné  témy – Ako funguje svet a P(ť jazykov kultúry  a starší žiaci si mohli vybrať dve témy zo šiestich.             

      V konkurencii 13 828  žiakov zo 662 škôl z celého Slovenska  získali titul TOP EXPERT títo študenti:

      Tereza Stašková z prímy – v téme Päť jazykov kultúry

      Adam Jaško z prímy – v téme Päť jazykov kultúry

      Matej Soták zo sekundy – v téme SVETOBEŽNÍIK

      Vilma Oklamčáková  z kvinty v téme  DO YOU SPEAK ENGLISH

      Eduard Hvižďák z kvinty v téme  DO YOU SPEAK ENGLISH

      Lívia Hrešová z kvinty v téme  OD DUNAJA K TATRÁM

      Samuel Kovaľ zo sexty v téme DO YOU SPEAK ENGLISH

      Emma Hrunková zo sexty v téme MOZGOLAMY

      Alekszander Petruny zo sexty – v témach MOZGOLAMY a GÓLY, BODY, SEKUNDY.

      Najlepší výkon podala EMA SKLÁROVÁ z kvinty, ktorá sa umiestnila v téme SVETOBEŽNÍK NA  2. MIESTE NA SLOVENSKU  a v téme  TAJOMSTVÁ PRÍRODY  NA 47.  MIESTE NA SLOVENSKU . Za tieto umiestnenia získala diplomy a vecné ceny.

      Všetci  súťažiaci získali od organizátora súťaže  –  TALENTÍDY  -  diplom a pero „Súťažím s Talentídou“.

       

     • Ocenenie študentov v školskom roku 2019/2020

      Napriek tomu, že školský rok 2019/2020 sa v našich spomienkach nezaradí k tým obyčajným, naši žiaci dokázali aj v „skrátenom režime“ odviesť kvalitnú prácu a zviesť vedomostné súboje so svojimi rovesníkmi. A nebolo ich málo. Každá trieda má svojho reprezentanta, ktorý to na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni dotiahol na pekné, často medailové umiestnenie. Keďže každý úspech treba náležite oceniť, ani títo žiaci, ktorí sa postarali o to, že meno našej školy sa ocitlo na horných priečkach hodnotenia predmetových olympiád, recitačných  i talentových súťaží, neodídu bez uznania i zaslúženej  odmeny.

      PRÍMA

      Soňa Vaľková - študentka prímy, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach  a v recitačnej súťaži Šaliansky  Maťko.  

      SEKUNDA

      Emma Mihalčová – študentka sekundy, reprezentovala našu školu  v jazykových súťažiach, získala   2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo    v kategórii skupinový spev.

      Katarína Simčiková - študentka sekundy, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach a získala   3.miesto  v celoslovenskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Matej Soták - študent  sekundy, reprezentoval našu školu v  jazykových súťažiach, získal     3. miesto    v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Branislav Kica - študent  sekundy, reprezentoval našu školu   vo vedomostných  súťažiach, získal 1.miesto      v okresnom kole súťaže  Dejepisná olympiáda a v súťaží Ruské slovo.

      Tomáš Vaľko - študent  sekundy, reprezentoval našu školu   vo vedomostných  súťažiach, obsadil     1.miesto     v okresnom kole súťaže  Geografickej olympiády.

      TERCIA

      Karin Juhaščiková – študentka tercie, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach, umiestnila sa na 3.mieste v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku a reprezentovala školu v regionálnej dejepisnej súťaži  STOPY.

      Janka Fečíková - študentka tercie, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach, obsadila   2. miesto   v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      KVARTA

      Kristína Janusiková - študentka kvarty, reprezentovala našu školu v speváckych  súťažiach, umiestnila sa na   2. mieste v celoslovenskom kole v skupinovom speve  Ruské slovo.

      Kristína Podoľaková - študentka kvarty, reprezentovala našu školu v okresnom kole Geografickej olympiády, ktorú vyhrala a postúpila do  krajské kola.

       KVINTA

      Patrik Handra – študent kvinty, obsadil 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Ladislav Maxim - študent kvinty,  sprevádzal na akordeóne súťažiacich  v celoslovenskom kole Ruské slovo a  aktívne sa podieľal na akciách organizovaných školou.

      SEXTA

      Daniela Vasiľová -  študentka sexty, reprezentovala našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

      Juliána Tomčová -  študentka sexty, reprezentovala našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

      Emma Hrunková - študentka sexty, reprezentovala našu školu v prírodovedných a  jazykových súťažiach, získala  3. miesto za prednes prózy v krajskom kole.

      SEPTIMA

      Adrián Habušta – študent septimy, reprezentoval našu školu v jazykových súťažiach, získal    3. miesto v krajskom  kole Olympiády v anglickom jazyku.

      I.A

      Jozef Fabišik - študent I.A, reprezentoval našu školu v speváckych  súťažiach, obsadil  3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo   v skupinovom speve.

      Lukáš Pasteľák - študent I.A, reprezentoval našu školu v speváckych  súťažiach, obsadil  3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo   v skupinovom speve.

      II.A

      Richard Šeleman - študent II.A, reprezentoval našu školu v  jazykových súťažiach, získal   2.miesto   v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Ema Hudáková - študentka II.A, reprezentovala našu školu v jazykových  súťažiach, získala   1. miesto v regionálnom kole vlastnej tvorby Zemplínske pero.  

      Natália Nemcová - študentka II.A, reprezentovala našu školu v jazykových  súťažiach, získala   3. miesto v regionálnom kole vlastnej tvorby Zemplínske pero.  

      Kristína Kicová – študentka II.A, reprezentovala našu školu v speváckych súťažiach, získala  3.miesto v kategórii sólový spev SŠ v krajskom kole Ruské slovo.

      Stana Daniel  -  študent  II.A, reprezentoval  našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

        III.A

      Mária Nebesníková - študentka III.A, reprezentovala našu školu v recitačnej jazykovej   súťaži. V celoslovenskom kole súťaže  Ruské slovo v kategórii próza získala 3. miesto.

      Študenti septimy a III.A 

      Katarína Kicová, Štefan Koreň, Valéria Rošková, Simona  Ivanišová, patrili k organizátorom tohtoročného Plesu gymnazistov, ako najaktívnejším členom organizačného tímu im patrí poďakovanie.

      Študenti sexty a III.A 

      V tomto školskom roku sa naša škola stala hosťujúcou školou medzinárodného projektu Erasmus+. Poďakovanie patrí všetkým študentom, nielen z tried sexta a III.A, ktorí aktívnou účasťou na projektových aktivitách a aj svojou pohostinnosťou prispeli k šíreniu dobrého mena nášho gymnázia i regiónu.

     • Ukončenie školského roka 2019/2020

      Oznamujeme žiakom, že ukončenie školského roka 2019/2020 a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční 30.06.2020 o 8:00 v jednotlivých triedach. 

      Prosíme žiakov, aby pri vstupe do budovy školy  dodržiavali hygienické predpisy a riadili sa pokynmi dozorkonajúcich pedagógov a triednych učiteľov. Každý žiak je povinný chrániť sa rúškom. 

     • OZNAM

      V zmysle pokynu Odboru školstva KSK zo dňa 12. 6. 2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa školy bude výchovno-vzdelávací proces pokračovať od 22. 6. 2020 do 29. 6. 2020 dištančnou formou.

      Do školy prídu žiaci až 30. 6. 2020, kde si preberú vysvedčenia za školský rok 2019/2020. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

     • Výsledky celoslovenského kola Jazykového kvetu 2020

      Celoslovenské kolo súťaže má svojich víťazov. Medzi nimi sú aj nemčinári z našej školy. Na peknom 2.  mieste sa v kategórii III. NJ P-P PT umiestnil Patrik Handra z kvinty s prozaickým textom a v kategórii II. NJ P-P PT 3. miesto obsadila Katka Simčíková zo sekundy s poéziou.

      Aj keď sa súťažiaci nemohli zúčastniť súťaže prezenčnou formou, výsledky vyhlásené porotou ich isto potešia. Sú napokon ocenením ich práce, vytrvalosti a záujmu o nemecký jazyk.

      Srdečne gratulujeme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje