• Novinky

     • OZNAM

      Od 10. mája 2021 bude prebiehať prezenčná výučba v triedach príma, sekunda, tercia, kvarta, oktáva a IV.A.

      Triedy I.A, II.A, III.A, kvinta, sexta a septima budú mať dištančnú výučbu.

     • Informácie pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok dňa 10. 5. 2021

      Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok 

      1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
      2. Pred vstupom do budovy školy je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
      3. Žiak sa pri vstupe do budovy školy nepreukazuje testom.
      4. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté dýchacie cesty.
      5. Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.
      6. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:
      • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacej skúšky v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény,
      • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacej skúšky v čo najskoršom možnom termíne.
     • JAZYKOVÝ KVET 2021

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila so súťaže v prednese cudzojazyčnej tvorby. Zo semifinálového kola sa spomedzi našich nemčinárov prebojoval do krajského kola žiak sexty PATRIK HANDRA. Patrik obhájil v krajskom kole súťaže svoje prvenstvo z minulého roka v  3. kategórii  v prednese prevzatej tvorby a postupuje tak do celoslovenského kola. Patrikovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme mu veľa úspechov.

     • Informácie pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok dňa 3. 5. 2021

      Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok 

      1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
      2. Pred vstupom do budovy školy je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
      3. Žiak sa pri vstupe do budovy školy nepreukazuje testom.
      4. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté dýchacie cesty.
      5. Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.
      6. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:
      • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacej skúšky v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény,
      • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacej skúšky v čo najskoršom možnom termíne.
     • OZNAM

      Od pondelka 26. apríla 2021  sa obnovuje prezenčná  forma  výučby pre všetkých žiakov našej školy.   

      Podmienky nástupu do školy : 

      • negatívny   test na COVID-19  pre všetkých žiakov nie starší ako sedem dní,
      • negatívny   test na COVID-19  aspoň  jedného zákonného zástupcu neplnoletého žiaka,
      • povinné nosenie rúška alebo respirátora.

       
      TEST NEBUDÚ POTREBOVAŤ:
      osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní,
      - osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti Pfizer a Moderna), a zároveň  od druhej vakcinácie uplynulo viac ako 14 dní,
      - osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a Johnson), a zároveň od prvej vakcinácie uplynuli viac ako 4 týždne,
      - osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19, a zároveň  od prvej vakcinácie  uplynulo viac ako 14 dní, (ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19),
      - osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu.

      Bližšie informácie si môžete prečítať vo vyhláške kliknutím na tento odkaz:

      https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

      Naša škola nemá zriadené vlastné odberové miesto, preto Vás žiadame, aby ste využili  MOM, ktoré sú v prevádzke  v  meste a v okolí.

      Naďalej Vás žiadame  o opatrnosť a dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

     • XII. ročník celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – objavná misia za Baškovským evanjeliárom

      Ako súťažný tím sme už úspešne spolupracovali v regionálne súťaži. Preto sme veľmi radi prijali možnosť zapojiť sa do súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Šli sme do toho naplno. Na začiatku našej  poznávacej misie bol Baškovský evanjeliár. A my, žiačky kvarty, s hrdosťou vravíme, že Evanjeliár  možno zaradiť k najstarším knihám byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.

      Čo všetko  sme podnikli v rámci našej poznávacej cesty? Štúdium odbornej literatúry; interview s pánom farárom Mgr. Marek Hreňom, správcom farnosti; vytvorenie prezentácie o Baškovskom  evanjeliári a jej predstavenie spolužiakom v kvarte, tercii a sekunde; krátky dotazník v daných triedach; a niektoré z nás aj priame stretnutie s Evanjeliárom.  Žiaci našej školy zostali mnohí príjemne prekvapení, že aj v našom okolí sa nachádza takáto vzácnosť. Súťažná reportáž o Baškovkom evanjeliári bola pre nás prínosom a získali sme množstvo informácií o tomto unikáte z minulosti.

      V čom vidíme súvislosť medzi misiou Konštantína a Metoda a Baškovským evanjeliárom? Využijúc informácie z rozhovoru s pánom farárom môžeme konštatovať, že Evanjeliár je priamym ovocím misie solúnskych bratov. Hlavným  znakom  ich misie bolo ohlásenie evanjelia v reči ľudu,  a rovnako  aj preklad liturgie do reči našich predkov, lebo latinčine nerozumeli. Práve v tomto snažení sú korene cirkevnej slovančiny, v ktorej je napísaný cyrilikou aj Baškovský evanjeliár. Evanjeliár je naozaj významnou a hodnotnou pamiatkou. Vracia nás do čias našich predkov, k ich viere, ktorú sme zachovali. Veľmi nás zaujali slová duchovného otca baškovskej farnosti: „Myslím si že práve v dnešnej dobe, keď sa svet stáva menším a menším, keď sme ovplyvňovaný ruchom  doby, novými myšlienkami a otázkami života, je dobré vedieť, kde máme korene, odkiaľ pochádzame a kto sme.“

      Držte nám palce v celoslovenskom kole tejto súťaže!

                                                                                                 Hanka, Kaja, Nina, Lila  a Kaja

                                                                                                                     kvarta

     • Oznam pre maturantov

      Od pondelka 12. apríla 2021 vyučovanie pre maturantov prebieha prezenčnou formou.

      Podmienky nástupu do školy pre maturantov: negatívny antigénový alebo PCR test na COVID-19.

      Harmonogram vyučovania:

      -  4.A začína vyučovanie 1. vyučovacou hodinou a končí 5. vyučovacou hodinou,

      - oktáva začína 2. vyučovacou hodinou a končí 5. vyučovacou hodinou,

      - semináre na 6. a 7. vyučovacej hodine sa presunú na 7. vyučovaciu hodinu, ktorá prebehne dištančnou formou.

      Stravovanie v školskej jedálni dňa 12. 4. 2021 nebude ešte zabezpečené.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia 9. 4. 2021 po 15.00 hod.

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_z_8._4._2021.pdf

     • Okresné kolo matematickej olympiády - výsledky

      YSúťaž sa uskutočnila  31. marca 2021 formou online. Žiaci mladších ročníkov osemročného gymnázia našu školu  úspešne reprezentovali a výsledky sú nasledujúce:

      Kategória Z6

      Tadeáš Mižák – príma – 2. miesto

      Peter Vaško – príma - úspešný riešiteľ

      Kategória Z7

      Alžbeta Kavková – sekunda – 1. miesto

      Dominik Cipa – sekunda – 2. miesto

      Adam Jaško – sekunda – úspešný riešiteľ

      Kategória Z8

      Martin KocurMarián Mižák  - tercia – 1. miesto

      Karolína Kavková – tercia – 2. miesto.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy v  náročných matematických súťažiach.

                                                                                        Ľuboslava Mižáková

     • Na celoslovenskom kole súťaže Turnaj mladých fyzikov sme získali fantastické 3. miesto v súťaži tímov a Daniela Vasiľová bola nominovaná do reprezentačného tímu Slovenska

      Súťaž sa konala online 29. a 30. marca 2021 a ako každoročne ju organizovala IUVENTA. Naše gymnázium reprezentovali dva tímy. Prvý tím Sobrance 1 v zložení Daniela Vasiľová (septima), Ema Sklárová (sexta) a Róbert Kendereš (III. A) a druhý tím Sobrance 2 tvorili Martin Mirda, Marek Kelemen a Eduard Hvižďák zo sexty.

      Príprava na túto mimoriadne náročnú fyzikálnu súťaž začala ešte v novembri 2020 trojdňovým online sústredením v anglickom jazyku, po  ktorom si súťažiaci mohli vybrať jednu zo 17 fyzikálnych úloh (  https://www.tmfsr.sk/sk/aktuality/215 ).

      Súťažiaci svoje riešenie  spracovali formou PP prezentácie a v úlohe  reportéra ju odprezentovali v angličtine svojim súperom a odbornej štvorčlennej porote v tzv. fyzboji.  

      Súťažilo sa turnajovým spôsobom v troch virtuálnych miestnostiach. Každý tím absolvoval  tri základné fyzboje - v pondelok dva a v utorok tretí. Po prvom dni bol náš tím Sobrance 1 na celkovom 2. mieste. V utorok po  treťom fyzboji  postúpil do finálového fyzboja.

      Výsledky celoslovenského finále:

      1. Gymnázium Juraja Hronca, 44,1 bodu

      2. Gymnázium Šrobárova Košice, 36,6 bodu

      3. Gymnázium Sobrance, 33,5 bodu

      Všetci členovia tímu Sobrance 1 - Ema, Róbert a Daniela sa v máji zúčastnia výberového sústredenia pred celosvetovým TMF, ktoré sa uskutoční v júli v Gruzínsku. Náš druhý tím Sobrance 2 ako nováčik zbieral cenné skúsenosti a na Slovensku obsadil pekné 9. miesto.

      Okrem skóre tímov sa vyhodnocovalo aj skóre jednotlivcov. Daniela Vasiľová vyhrala vrámci hodnotenia krajov - v Košickom kraji sa umiestnila  na 1. miestena Slovensku skončila ako druhá. Okrem toho bola nominovaná do trojčlenného reprezentačného tímu  na Otvorené medzinárodné TMF Rakúska AYPT,  ktoré sa uskutoční 8. – 10. apríla 2021 online.

      Všetkým našim reprezentantom blahoželáme a Danielke držíme palce v reprezentačnom tíme na AYPT.  

      Viac informácií nájdete na https://www.tmfsr.sk/sk/

      Ľ.  Mižáková

     • „KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“

                     Kto je záchranca, ktorý pomáhal Židom počas genocídy proti nim? Čo ho prinútilo riskovať život, aby zachránil Žida počas holokaustu? Aký je to pocit byť v nebezpečenstve a spoliehať sa výlučne na odvahu priateľa alebo na morálku a filantropiu cudzinca?

      Aj na také otázky musela vo svojej autorskej próze „Narodená pod šesťcípou hviezdou“  hľadať odpovede Emka Hudáková (3.A), ktorá sa v marci 2021 zapojila do  VIII. medzinárodnej literárnej súťaže mládeže, ktorú organizuje centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu ALEF s podporou MŠ Slovenskej a Bulharskej republiky. Témou aktuálneho ročníka súťaže bolo: „KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2021.

                     Emka, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v medzinárodnom kole súťaže!

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

      Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Musíme uznať, že konkurencia bola veľká a zúčastnili sa ho naozaj len tí najlepší. Napriek tomu, že Barborka Obrazová a Karin Juhaščíková z kvarty sa neumiestnili na popredných miestach, pripisuje sa im  status úspešných riešiteliek. Získali však neoceniteľnú  skúsenosť a už samotná účasť v krajskom kole je výrazným úspechom oboch kvartánok.  O tom, že k úspechu potrebujeme i kúsok šťastia,  nielen vedomostí, by nám mohol porozprávať Branko Kica z tercie, ktorý sa umiestnil na krásnom 3.mieste.  Branko mal druhý najlepší čas zo všetkých zúčastnených, no  na 1.miesto mu chýbalo len 1,5 boda. Veľmi sme priali  Brankovi výhru, ale aj tretia pozícia v krajskom kole  je krásny a obdivuhodný úspech. Máme teda o skúsenosť viac a už teraz sa tešíme na ďalšie olympiády :)   Mgr. Škirdová 

  • Kontakty

   • Gymnázium Sobrance
   • gsobrance@gsobrance.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje