• Novinky

     • Voľby do rady školy

      Dňa 7. 10. 2021 (štvrtok) sa uskutoční voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri Gymnáziu v Sobranciach, v areáli školy, v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod. Ak počet zúčastnených voličov nepresiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených voličov, voľby budú opakované v ten istý deň v čase od 15.30 hod. do 17.00 hod. Volebny_poriadok.pdf    

     • Biela pastelka

      Dňa 28. 9. 2021 (utorok) sa v škole uskutoční národná zbierka Biela pastelka, ktorej výnos je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Každý žiak môže do zbierky prispieť dobrovoľnou sumou. Žiaci školy, poverní vykonaním zbierky, navštívia v priebehu dňa každú triedu jednotlivo. 

     • Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: hospodárka - ekonómka školy

      Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:                            hospodárka – ekonómka školy

      Miesto výkonu práce: Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01  Sobrance

      Druh pracovného pomeru: plný úväzok

      Predpokladaný termín nástupu 1. 10. 2021

      Informácie o pracovnom mieste: 

      • riadiaca a koordinačná činnosť ekonomiky školy
      • komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
      • zostavenie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu
      • zabezpečovanie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku /napr. správy budov/
      • objednávanie tovarov, prác a služieb organizácie
      • zabezpečenie agendy verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou)

      Kvalifikačné predpoklady: 

      • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva

      Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

      • znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe
      • prax v príslušnom odbore
      • práca v programe IVES (štátna pokladňa, WinIBEU),
      • práca s PC (Office, Internet, Word, Excel)
      • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
      • schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie
      • zdravotná spôsobilosť
      • bezúhonnosť

      Platové podmienky:

      Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme, t. j. minimálne 692,- eur a v závislosti od praxe.

      Požadované doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania
      • Profesijný životopis
      • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

      Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu gsobrance@gsobrance.sk   do 24. 9. 2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

     • Začíname poľsko-česko-slovenský projekt eTwinning

       

                  Od septembra 2021 trieda kvarta začína s prípravnými aktivitami v rámci medzinárodného projektu eTwinning s názvom 9. slovanský sborník protiválečný – LIDICE 80. Projektovými partnermi kvartánov budú žiaci zo  Základnej školy Václava Havla, Poděbrady (Česko), Súkromnej  základnej  školy Didacticus, Košice a  Szkoły Podstawowej im. Márii Konopnickiej w Żeleźnikowej Wielkiej (Poľsko). Žiaci budú komunikovať v medzinárodných tímoch, zdieľať výstupy so spolužiakmi zo susedných slovanských európskych krajín, študovať odbornú protivojnovú literatúru, rozvíjať komunikačné kompetencie a tvorivé schopnosti. Projektové aktivity budú realizované  v rámci predmetov SJL, DEJ a ČG.

     • Online hodina so žiakmi z Indie

      Dnes sme sa v rámci hodiny angličtiny v oktáve znovu presunuli na ďaleko na východ. Na online hodine sme tentokrát prezentovali našu tradičnú kuchyňu a zvyky žiakom indickej školy FORT INTERNATIONAL ACADEMY, Nagala. Tí nám predstavili svoje stravovacie zvyky a tradičné jedlá, ktoré nám predviedli formou vlastných video prezentácií. Tešilo nás hlavne ich nadšenie zo spolupráce a zistenie, že napriek takej veľkej diaľke a kultúrnej odlišnosti  sú niektoré tradičné jedlá dosť podobné.  

     • O tradičnom netradične - hodina angličtiny s japonskými študentmi

      O tom, že online vyučovanie nemusí byť len nariadené, ale dokonca dobrovoľné, svedčí aj naša skúsenosť z dnešnej hodiny angličtiny v oktáve. Ako sa najlepšie pripraviť na maturitnú otázku o stravovaní v iných krajinách, ako využiť online priestor a zistiť to z prvej ruky priamo  od žiakov z inej krajiny? Pre nás bola dnes obohacujúca hodina so študentkami z japonskej strednej školy a ich učiteľkou. My sme im predstavili tradičnú slovenskú kuchyňu a od nich sme sa dozvedeli zaujímavosti o ich stravovaní a stolovacích zvykov. Čo dodať? Spokojnosť na oboch stranách a kompliment od japonskej učiteľky : „ I was amazded by your students´ English.“ Ešte nás čaká jedna takáto skúsenosť, v utorok sa stretneme s indickými študentmi. Už teraz sa tešíme.

    • Literárny Kežmarok 2021
     • Literárny Kežmarok 2021

       

      V dňoch 29.9. – 1. 10. 2021 sa v Kežmarku uskutoční vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl v písaní poézie a prózy.  V tejto súvislosti veľmi potešil mail, ktorý sme dostali:

        „Dobrý deň. Dovoľte mi, aby som Vám s potešením oznámil, že Ema Hudáková (4. A)  bude na vyhodnotení Literárneho Kežmarku, ktoré sa uskutoční 29. 9. – 1. 10. 2021, medzi ocenenými mladými autormi. Gratulujeme a zároveň srdečne pozývame na slávnostné vyhodnotenie i celé podujatie LK,  ktorého súčasťou budú aj tento rok tvorivé dielne so spisovateľmi. 

      Ďakujem vopred za odpoveď a tešíme sa na stretnutie.  

       S pozdravom

       Mgr. Boris Švirloch

      Literárny Kežmarok“

      Emka, srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Link na domovskú stránku súťaže https://literarnykezmarok.sk/

     • Zmena podmienok vyučovania od 13.09.2021 podľa Covid automatu

      Z dôvodu zmeny opatrení v okrese Sobrance  Vás upozorňujeme na podmienky vyučovania  od 13.9.2021.

      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.
      • Možnosti predloženia žiadosti:  v papierovej podobe -  Príloha č.1  alebo  elektronicky na Edupage v zložke Žiadosti/vyhlásenia.
      • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

               Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

              1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,

              2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

              3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
      • Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na rodiča, sa rovnako vzťahujú na plnoletého žiaka.
      • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

       

      Príloha č.1     https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

      Škola - je síce dlhá, no  krásna a zaujímavá cesta k poznaniu seba i sveta, je to cesta, na ktorú sme vykročili, aby sme na nej okrem nadobudnutého poznania zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Sme plní očakávaní a predsavzatí a veríme, že aj tento školský rok bude pre nás úspešný, že v ňom bude menej neočakávaného, dištančného a pribudne viac spoločných školských i mimoškolských stretnutí. Predošlý rok preveril naše schopnosti reagovať na zložitú, rýchlo sa meniacu situáciu. Ten, čo práve začíname, pravdepodobne tiež nebude ľahký. Želajme si na jeho začiatku veľa chuti, elánu do práce, pohodu a porozumenie nielen v školských laviciach, ale i za katedrou. 

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje