• Novinky

     • Oznam o konaní 2. kola prijímacích skúšok

      Riaditeľ Gymnázia v Sobranciach po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 31. 5. 2021 v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 na:

      - štvorročné štúdium s počtom voľných miest:   6

      - osemročné štúdium s počtom voľných miest:  1

      Zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom elektronického informačného systému ZŠ Edupage, zaslaním na emailovú adresu školy gsobrance@gsobrance.sk, poštou, príp. osobne za dodržania bezpečnostných opatrení.

      Prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium v 2. kole sa uskutočnia v utorok 22. júna 2021 a výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy.  

     • Naša študentka v striebornom tíme na medzinárodnej súťaži AUSTRIAN YOUNG PHYSICISTS' TOURNAMENT

      Po úspechu nášho tímu v podobe druhého miesta na celoslovenskom kole súťaže Turnaj mladých fyzikov bola naša Daniela Vasiľová zo septimy nominovaná do reprezentačného tímu Slovenska na Rakúske  kolo  tejto prestížnej súťaže.

      Otvorené medzinárodné kolo Rakúska AYPT sa konalo v dňoch 8. až 10. apríla 2021 a zúčastnilo sa ho družstvo v zložení:

      Michal Varšányi, kapitán, Gymnázium Juraja Hronca

      Nina Nevláčilová, 1. Súkromné gymnázium

      Daniela Vasiľová, Gymnázium Sobrance

      Vedúcimi družstva boli Martin Gažo a Bc. Natália Ružičková. 

      Ako porotcovia sa súťaže zúčastnili doc. RNDr František Kundracik, PhD. a doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.  

      Družstvo v konkurencii 12 tímov z európskych krajín postúpilo do finále a umiestnilo sa na vynikajúcom druhom mieste -  gratulujeme!  

       

                                                                                                                Ľ. Mižáková

       

      Výsledková listina z medzinárodného rakúskeho kola

      Diplom z celoslovenského kola

      Diplom z rakúskeho kola

     • OZNAM O PREZENČNEJ VÝUČBE

      Riaditeľ školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 13.5.2021 s účinnosťou od 17.5.2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých triedach.  Bližšie informácie o podmienkach nástupu vám budú zaslané prostredníctvom správy cez edupage. 

     • OZNAM

      Od 10. mája 2021 bude prebiehať prezenčná výučba v triedach príma, sekunda, tercia, kvarta, oktáva a IV.A.

      Triedy I.A, II.A, III.A, kvinta, sexta a septima budú mať dištančnú výučbu.

     • Informácie pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok dňa 10. 5. 2021

      Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok 

      1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
      2. Pred vstupom do budovy školy je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
      3. Žiak sa pri vstupe do budovy školy nepreukazuje testom.
      4. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté dýchacie cesty.
      5. Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.
      6. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:
      • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacej skúšky v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény,
      • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacej skúšky v čo najskoršom možnom termíne.
     • JAZYKOVÝ KVET 2021

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila so súťaže v prednese cudzojazyčnej tvorby. Zo semifinálového kola sa spomedzi našich nemčinárov prebojoval do krajského kola žiak sexty PATRIK HANDRA. Patrik obhájil v krajskom kole súťaže svoje prvenstvo z minulého roka v  3. kategórii  v prednese prevzatej tvorby a postupuje tak do celoslovenského kola. Patrikovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme mu veľa úspechov.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje