• Novinky

     • Informácie pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok dňa 3. 5. 2021

      Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok 

      1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
      2. Pred vstupom do budovy školy je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
      3. Žiak sa pri vstupe do budovy školy nepreukazuje testom.
      4. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté dýchacie cesty.
      5. Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.
      6. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:
      • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacej skúšky v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény,
      • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacej skúšky v čo najskoršom možnom termíne.
     • OZNAM

      Od pondelka 26. apríla 2021  sa obnovuje prezenčná  forma  výučby pre všetkých žiakov našej školy.   

      Podmienky nástupu do školy : 

      • negatívny   test na COVID-19  pre všetkých žiakov nie starší ako sedem dní,
      • negatívny   test na COVID-19  aspoň  jedného zákonného zástupcu neplnoletého žiaka,
      • povinné nosenie rúška alebo respirátora.

       
      TEST NEBUDÚ POTREBOVAŤ:
      osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní,
      - osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti Pfizer a Moderna), a zároveň  od druhej vakcinácie uplynulo viac ako 14 dní,
      - osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a Johnson), a zároveň od prvej vakcinácie uplynuli viac ako 4 týždne,
      - osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19, a zároveň  od prvej vakcinácie  uplynulo viac ako 14 dní, (ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19),
      - osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu.

      Bližšie informácie si môžete prečítať vo vyhláške kliknutím na tento odkaz:

      https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

      Naša škola nemá zriadené vlastné odberové miesto, preto Vás žiadame, aby ste využili  MOM, ktoré sú v prevádzke  v  meste a v okolí.

      Naďalej Vás žiadame  o opatrnosť a dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

     • XII. ročník celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – objavná misia za Baškovským evanjeliárom

      Ako súťažný tím sme už úspešne spolupracovali v regionálne súťaži. Preto sme veľmi radi prijali možnosť zapojiť sa do súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Šli sme do toho naplno. Na začiatku našej  poznávacej misie bol Baškovský evanjeliár. A my, žiačky kvarty, s hrdosťou vravíme, že Evanjeliár  možno zaradiť k najstarším knihám byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.

      Čo všetko  sme podnikli v rámci našej poznávacej cesty? Štúdium odbornej literatúry; interview s pánom farárom Mgr. Marek Hreňom, správcom farnosti; vytvorenie prezentácie o Baškovskom  evanjeliári a jej predstavenie spolužiakom v kvarte, tercii a sekunde; krátky dotazník v daných triedach; a niektoré z nás aj priame stretnutie s Evanjeliárom.  Žiaci našej školy zostali mnohí príjemne prekvapení, že aj v našom okolí sa nachádza takáto vzácnosť. Súťažná reportáž o Baškovkom evanjeliári bola pre nás prínosom a získali sme množstvo informácií o tomto unikáte z minulosti, o ktoré sme sa podelili so svojimi spolužiakmi na hodine čitateľskej gramotnosti. 

      V čom vidíme súvislosť medzi misiou Konštantína a Metoda a Baškovským evanjeliárom? Využijúc informácie z rozhovoru s pánom farárom môžeme konštatovať, že Evanjeliár je priamym ovocím misie solúnskych bratov. Hlavným  znakom  ich misie bolo ohlásenie evanjelia v reči ľudu,  a rovnako  aj preklad liturgie do reči našich predkov, lebo latinčine nerozumeli. Práve v tomto snažení sú korene cirkevnej slovančiny, v ktorej je napísaný cyrilikou aj Baškovský evanjeliár. Evanjeliár je naozaj významnou a hodnotnou pamiatkou. Vracia nás do čias našich predkov, k ich viere, ktorú sme zachovali. Veľmi nás zaujali slová duchovného otca baškovskej farnosti: „Myslím si že práve v dnešnej dobe, keď sa svet stáva menším a menším, keď sme ovplyvňovaný ruchom  doby, novými myšlienkami a otázkami života, je dobré vedieť, kde máme korene, odkiaľ pochádzame a kto sme.“

      Držte nám palce v celoslovenskom kole tejto súťaže!

                                                                                                 Hanka, Kaja, Nina, Lila  a Kaja

                                                                                                                     kvarta

     • Oznam pre maturantov

      Od pondelka 12. apríla 2021 vyučovanie pre maturantov prebieha prezenčnou formou.

      Podmienky nástupu do školy pre maturantov: negatívny antigénový alebo PCR test na COVID-19.

      Harmonogram vyučovania:

      -  4.A začína vyučovanie 1. vyučovacou hodinou a končí 5. vyučovacou hodinou,

      - oktáva začína 2. vyučovacou hodinou a končí 5. vyučovacou hodinou,

      - semináre na 6. a 7. vyučovacej hodine sa presunú na 7. vyučovaciu hodinu, ktorá prebehne dištančnou formou.

      Stravovanie v školskej jedálni dňa 12. 4. 2021 nebude ešte zabezpečené.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia 9. 4. 2021 po 15.00 hod.

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_z_8._4._2021.pdf

     • Okresné kolo matematickej olympiády - výsledky

      YSúťaž sa uskutočnila  31. marca 2021 formou online. Žiaci mladších ročníkov osemročného gymnázia našu školu  úspešne reprezentovali a výsledky sú nasledujúce:

      Kategória Z6

      Tadeáš Mižák – príma – 2. miesto

      Peter Vaško – príma - úspešný riešiteľ

      Kategória Z7

      Alžbeta Kavková – sekunda – 1. miesto

      Dominik Cipa – sekunda – 2. miesto

      Adam Jaško – sekunda – úspešný riešiteľ

      Kategória Z8

      Martin KocurMarián Mižák  - tercia – 1. miesto

      Karolína Kavková – tercia – 2. miesto.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy v  náročných matematických súťažiach.

                                                                                        Ľuboslava Mižáková

     • Na celoslovenskom kole súťaže Turnaj mladých fyzikov sme získali fantastické 3. miesto v súťaži tímov a Daniela Vasiľová bola nominovaná do reprezentačného tímu Slovenska

      Súťaž sa konala online 29. a 30. marca 2021 a ako každoročne ju organizovala IUVENTA. Naše gymnázium reprezentovali dva tímy. Prvý tím Sobrance 1 v zložení Daniela Vasiľová (septima), Ema Sklárová (sexta) a Róbert Kendereš (III. A) a druhý tím Sobrance 2 tvorili Martin Mirda, Marek Kelemen a Eduard Hvižďák zo sexty.

      Príprava na túto mimoriadne náročnú fyzikálnu súťaž začala ešte v novembri 2020 trojdňovým online sústredením v anglickom jazyku, po  ktorom si súťažiaci mohli vybrať jednu zo 17 fyzikálnych úloh (  https://www.tmfsr.sk/sk/aktuality/215 ).

      Súťažiaci svoje riešenie  spracovali formou PP prezentácie a v úlohe  reportéra ju odprezentovali v angličtine svojim súperom a odbornej štvorčlennej porote v tzv. fyzboji.  

      Súťažilo sa turnajovým spôsobom v troch virtuálnych miestnostiach. Každý tím absolvoval  tri základné fyzboje - v pondelok dva a v utorok tretí. Po prvom dni bol náš tím Sobrance 1 na celkovom 2. mieste. V utorok po  treťom fyzboji  postúpil do finálového fyzboja.

      Výsledky celoslovenského finále:

      1. Gymnázium Juraja Hronca, 44,1 bodu

      2. Gymnázium Šrobárova Košice, 36,6 bodu

      3. Gymnázium Sobrance, 33,5 bodu

      Všetci členovia tímu Sobrance 1 - Ema, Róbert a Daniela sa v máji zúčastnia výberového sústredenia pred celosvetovým TMF, ktoré sa uskutoční v júli v Gruzínsku. Náš druhý tím Sobrance 2 ako nováčik zbieral cenné skúsenosti a na Slovensku obsadil pekné 9. miesto.

      Okrem skóre tímov sa vyhodnocovalo aj skóre jednotlivcov. Daniela Vasiľová vyhrala vrámci hodnotenia krajov - v Košickom kraji sa umiestnila  na 1. miestena Slovensku skončila ako druhá. Okrem toho bola nominovaná do trojčlenného reprezentačného tímu  na Otvorené medzinárodné TMF Rakúska AYPT,  ktoré sa uskutoční 8. – 10. apríla 2021 online.

      Všetkým našim reprezentantom blahoželáme a Danielke držíme palce v reprezentačnom tíme na AYPT.  

      Viac informácií nájdete na https://www.tmfsr.sk/sk/

      Ľ.  Mižáková

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056/652 10 20, riaditeľňa: 056/652 24 64, školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, Slovakia
    • IČO: 00161187
    • DIČ: 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje