• Novinky

     • Oznam - dištančné vzdelávanie

      1/ Od pondelka 26. 10. 2020 všetky triedy prechádzajú na dištančnú výučbu. 

      2/ Pravidlá dištančného vzdelávania:

      • Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie učiteľov so žiakmi školy nasledujúcimi formami: 
      • prostredníctvom EduPage,                                                                                             
      • prostredníctvom  aplikácií  Zoom, Webex, Messenger a iné.  
      • Dištančné vzdelávanie sa uskutočňuje buď ako online vyučovanie, alebo sa realizuje zasielaním učebných textov, pracovných listov, videí, testov, prezentácií a pod.  
      • Online hodiny sa uskutočňujú v čase podľa  rozvrhu  triedy. O konaní  online hodiny budú žiaci vopred informovaní vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Triedny učiteľ   je v kontakte so žiakmi triedy a dozerá,  aby bola dodržaná zásada primeranosti (nie viac ako 5 hodín online denne, okrem končiacich ročníkov) .
      • Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy podľa  rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie, vypracovanie, odovzdanie. 
      • Počas každej hodiny v rozvrhu je učiteľ k dispozícii žiakom na prípadné konzultácie.
      • Učiteľ zadáva domáce úlohy tak, aby termín odovzdania nebol nasledujúci deň.
      • Žiaci sú povinní pripraviť sa na vyučovanie rovnako ako pri prezenčnom vyučovaní. 
      • Žiaci pracujú podľa pokynov vyučujúcich, správajú sa v súlade so školským poriadkom.
      • Počas online hodín si žiaci zabezpečia nerušivé prostredie,  aktívne sa zúčastňujú na hodinách a ak to vyučujúci vyžaduje, majú zapnutú   kameru a mikrofón.
      • V prípade neočakávaných problémov týkajúcich sa dištančného vzdelávania žiak kontaktuje  svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
      • Účasť na online vyučovaní je povinná.  Prítomnosť žiaka na  online vyučovaní  sa zapisuje do triednej knihy.
      • Svoju neúčasť na dištančnom vzdelávaní žiak   ospravedlní u triedneho učiteľa alebo  u príslušného vyučujúceho.
      • V prípade, že vyučujúci nevie o dôvodoch opakovanej neúčasti žiaka na hodine, kontaktuje triedneho učiteľa, ktorý preverí dôvody neúčasti. V prípadoch opakovanej neodôvodnenej neúčasti žiaka na dištančnom vzdelávaní informuje jeho zákonných zástupcov.
      • Hodnotenie práce žiakov a klasifikácia:       
      • ak žiak neodovzdá úlohu v riadnom termíne môže požiadať vyučujúceho o náhradný termín. Ak tak neurobí, prípadne náhradný termín nedodrží, bude hodnotený známkou nedostatočný, 
      • vyučujúci na konci dištančného vzdelávania môže ohodnotiť prístup žiakov k práci počas dištančného vzdelávania známkou, 
      • odovzdanie cudzej práce sa bude hodnotiť známkou nedostatočný a bude považované za podvádzanie,
      • za nevhodné správanie alebo vyrušovanie počas online vzdelávania môže učiteľ takéhoto žiaka z vyučovania „odpojiť“. Takéto správanie vyučujúci zaznačí ako poznámku do elektronickej triednej knihy a bude prerokované v pedagogickej rade.

      3/ Dištančné vzdelávanie neprebieha  počas  jesenných prázdnin, ktoré budú v termínoch 30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok), 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).

       

       

       

       

     • Ďakovný list Gymnáziu v Sobranciach od MŠVVaŠ SR

      Sme školou spolupracujúcou už viac ako desať rokov  s európskymi školami. Spoluprácu rozvíjame  formou eTwinningových projektov, ktoré sú výborným príkladom inovatívnych postupov vo vyučovaní a popritom sa rozvíja európske občianstvo. Každý jeden z  uskutočnených projektov bol ocenený Národným a Európskym certifikátom kvality.

       Nielen tieto projekty, ale aj vzdelávania učiteľov nemeckého jazyka v Európskej škole internetu a prezentácie práce projektových skupín v posledných rokoch sa zaslúžili o získanie ocenenia Škola eTwinning pre roky 2020 – 2021. Je to už druhé obdobie, kedy sme nositeľmi tejto značky ako jedna z mála škôl na Slovensku. Samozrejme, k tomuto oceneniu prispeli aj dobré politiky školy, ako je ochrana osobných údajov, boj proti kyberšikane a ďalšie.

      Ministerstvo školstva nám udelilo Ďakovný list za aktívny prístup, snahu a tvrdú prácu, ktorú sme vynaložili, aby sme ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia  inštitúcia certifikát Škola eTwinning  2020 – 2021 získali.

      Ďakujeme za ocenenie našej práce.

   • Kontakty

    • Gymnázium Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
    • 00161187
    • 2020740623
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje