• Novinky

     • Prerušenie vyučovania

      V dňoch 23. 9. 2020 (streda)  16. 10. 2020 (piatok vrátane) bude pre všetkých žiakov školy prebiehať vyučovanie dištančnou formou podľa riadneho rozvrhu.

      Žiaci, ktorí boli testovaní na COVID-19 sa riadia pokynmi RÚVZ. Zároveň žiakov školy dôrazne žiadame o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí.

      V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Bližšie informácie podajú triedni učitelia. 

     • Začíname víťazstvom v súťaži Mladý Európan!

      15. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ vyhlasuje  Zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave,  pôvodný termín bol stanovený na marec 2020. Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan vyhlásenej centrom Europe Direct Košice sa napokon uskutočnilo 17. septembra 2020   vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

      Trojici študentov našej školy sa podarilo vybojovať prvé miesto na regionálnej úrovni a  získať postup na národnú úroveň.  Víťazmi regionálneho kola sa pod vedením vyučujúcej Mgr. Dedinovej stali:  Juliána Tomčová (septima), Samuel Šabák (III. A) a Richard Šeleman  (III. A).

                                                                                                                     Srdečne blahoželáme!

      Pred samotnou súťažou trojica študentov vytvorila projekt o Nemecku - krajine aktuálne predsedajúcej Rade EÚ vo forme prezentácie.

      Ako prebiehali jednotlivé kolá súťaže Mladý európan:

      Prvých dvoch kôl sa zúčastnilo každé zo súťažiacich družstiev. Do tretieho kola postúpili iba tri najlepšie družstvá z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže.

      Prvé kolo súťaže  písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených pre každé súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút.

      Druhé kolo je jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvoria jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Hodnotiacim kritériom je počet správne umiestnených jazykových výrazov alebo ich spojení vybraných z disponibilnej jazykovej pomôcky a vložených do jazykovej krížovky s tajničkou v čo najkratšom časovom limite.

      Tretie kolo súťaže je finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a sú z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

     • Naša pýcha – majstri Slovenska!

      V dňoch 4.- 6.9.2020 prebiehali Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v kajutových plachetniciach. V troch triedach súperilo 26 posádok, cca 80 jachtárov. V triede Micro Class sa stali majstrami SR naši pedagógovia Mgr. Juraj Potucký a Mgr. Michal Bodnár.

      K dosiahnutému výsledku našich pedagógov srdečne blahoželáme.

     • OZNAM pre žiakov školy

      V čase školského vyučovania vchádzajú do budovy školy:

      • predným vchodom do 7.30 hod. všetci žiaci (zadný vchod je do 7.30 hod. zamknutý); od 7.30 hod. žiaci tried: príma, sekunda, tercia, kvinta, sexta, septima
      • zadným vchodom od 7.30 hod. žiaci tried: kvarta, oktáva, I.A, II.A, III.A, IV.A.
   • Kontakty

    • Gymnázium Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
    • 00161187
    • 2020740623
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje