• Novinky

     • Príhovor riaditeľa školy k ukončeniu školského roka 2019/2020

      Vážení kolegovia, milí naši žiaci.

      Prišiel posledný júnový deň. Deň, na ktorý sa všetci vždy tešíme.

      Dnešný deň prišiel, ale úplne ináč ako všetky predošlé. Prišiel po štyroch mesiacoch bez dochádzky do školy. Po štyroch mesiacoch, keď sme sa nestretávali na chodbách či v triedach našej školy, po týždňoch, počas ktorých sme všetci museli zmeniť veľa aktivít.

      Milí žiaci, možno by ste si pred polrokom nemysleli, že vám bude   škola chýbať, že sa do školy naozaj budete všetci tešiť. Som si istý, že väčšina z vás   tu dnes prichádza s radosťou nielen preto, že dostane vysvedčenie, ale aj preto, že to bude po dlhšom čase taký „normálny deň“, keď stretnete ľudí, ktorí vám už tak trochu aj chýbajú, svojich kamarátov a  učiteľov.

      Uplynulé štyri mesiace zmenili chod celého sveta, všetkých krajín, rodín, ale aj škôl. Museli sme si zvyknúť na isté obmedzenia v každodennom živote, ale aj na nové formy vzdelávania. Chcem sa touto cestou poďakovať svojim kolegom, ktorí zareagovali veľmi tvorivo a pokúsili sa vytvoriť čo najprijateľnejší formát nového vyučovania.

      Vám, milí naši žiaci,   ďakujem a teším sa, že ste aktívne pracovali nie iba počas normálneho vyučovania, ale aj počas „učenia sa na diaľku“. Mnohí ste bravúrne zvládali zadania, zdokonaľovali sa pri nových aktivitách a poctivo ste na sebe pracovali. Tí najlepší z vás budú dnes odmenení za reprezentáciu či prospech. Blahoželám vám a teším sa, že máme množstvo veľmi šikovných,  usilovných a tvorivých žiakov. Ak malý vírus zmenil chod spoločnosti, verím , že aj študent  z malého gymnázia môže v budúcnosti urobiť veľké veci.

      Prajem vám príjemné prázdniny a verím, že v septembri sa všetci v zdraví stretneme a rozbehneme nový školský rok.

     • Úspešné umiestnenie našich žiakov v súťaži EXPERT

      Študenti  nášho gymnázia z tried príma (5 súťažiacich), sekunda (4 súťažiaci), tercia (2. súťažiaci), kvinta (11 súťažiacich) , sexta (9 súťažiacich)  a II. A (6 súťažiacich)  sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT.  Súťaž prebehla   28. novembra 2019. Súťažiaci riešili 60 minút pripravené úlohy v testoch,  pričom žiaci  prímy mali jednotné  témy – Ako funguje svet a P(ť jazykov kultúry  a starší žiaci si mohli vybrať dve témy zo šiestich.             

      V konkurencii 13 828  žiakov zo 662 škôl z celého Slovenska  získali titul TOP EXPERT títo študenti:

      Tereza Stašková z prímy – v téme Päť jazykov kultúry

      Adam Jaško z prímy – v téme Päť jazykov kultúry

      Matej Soták zo sekundy – v téme SVETOBEŽNÍIK

      Vilma Oklamčáková  z kvinty v téme  DO YOU SPEAK ENGLISH

      Eduard Hvižďák z kvinty v téme  DO YOU SPEAK ENGLISH

      Lívia Hrešová z kvinty v téme  OD DUNAJA K TATRÁM

      Samuel Kovaľ zo sexty v téme DO YOU SPEAK ENGLISH

      Emma Hrunková zo sexty v téme MOZGOLAMY

      Alekszander Petruny zo sexty – v témach MOZGOLAMY a GÓLY, BODY, SEKUNDY.

      Najlepší výkon podala EMA SKLÁROVÁ z kvinty, ktorá sa umiestnila v téme SVETOBEŽNÍK NA  2. MIESTE NA SLOVENSKU  a v téme  TAJOMSTVÁ PRÍRODY  NA 47.  MIESTE NA SLOVENSKU . Za tieto umiestnenia získala diplomy a vecné ceny.

      Všetci  súťažiaci získali od organizátora súťaže  –  TALENTÍDY  -  diplom a pero „Súťažím s Talentídou“.

       

     • Ocenenie študentov v školskom roku 2019/2020

      Napriek tomu, že školský rok 2019/2020 sa v našich spomienkach nezaradí k tým obyčajným, naši žiaci dokázali aj v „skrátenom režime“ odviesť kvalitnú prácu a zviesť vedomostné súboje so svojimi rovesníkmi. A nebolo ich málo. Každá trieda má svojho reprezentanta, ktorý to na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni dotiahol na pekné, často medailové umiestnenie. Keďže každý úspech treba náležite oceniť, ani títo žiaci, ktorí sa postarali o to, že meno našej školy sa ocitlo na horných priečkach hodnotenia predmetových olympiád, recitačných  i talentových súťaží, neodídu bez uznania i zaslúženej  odmeny.

      PRÍMA

      Soňa Vaľková - študentka prímy, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach  a v recitačnej súťaži Šaliansky  Maťko.  

      SEKUNDA

      Emma Mihalčová – študentka sekundy, reprezentovala našu školu  v jazykových súťažiach, získala   2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo    v kategórii skupinový spev.

      Katarína Simčiková - študentka sekundy, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach a získala   3.miesto  v celoslovenskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Matej Soták - študent  sekundy, reprezentoval našu školu v  jazykových súťažiach, získal     3. miesto    v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Branislav Kica - študent  sekundy, reprezentoval našu školu   vo vedomostných  súťažiach, získal 1.miesto      v okresnom kole súťaže  Dejepisná olympiáda a v súťaží Ruské slovo.

      Tomáš Vaľko - študent  sekundy, reprezentoval našu školu   vo vedomostných  súťažiach, obsadil     1.miesto     v okresnom kole súťaže  Geografickej olympiády.

      TERCIA

      Karin Juhaščiková – študentka tercie, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach, umiestnila sa na 3.mieste v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku a reprezentovala školu v regionálnej dejepisnej súťaži  STOPY.

      Janka Fečíková - študentka tercie, reprezentovala našu školu v  jazykových súťažiach, obsadila   2. miesto   v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      KVARTA

      Kristína Janusiková - študentka kvarty, reprezentovala našu školu v speváckych  súťažiach, umiestnila sa na   2. mieste v celoslovenskom kole v skupinovom speve  Ruské slovo.

      Kristína Podoľaková - študentka kvarty, reprezentovala našu školu v okresnom kole Geografickej olympiády, ktorú vyhrala a postúpila do  krajské kola.

       KVINTA

      Patrik Handra – študent kvinty, obsadil 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Ladislav Maxim - študent kvinty,  sprevádzal na akordeóne súťažiacich  v celoslovenskom kole Ruské slovo a  aktívne sa podieľal na akciách organizovaných školou.

      SEXTA

      Daniela Vasiľová -  študentka sexty, reprezentovala našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

      Juliána Tomčová -  študentka sexty, reprezentovala našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

      Emma Hrunková - študentka sexty, reprezentovala našu školu v prírodovedných a  jazykových súťažiach, získala  3. miesto za prednes prózy v krajskom kole.

      SEPTIMA

      Adrián Habušta – študent septimy, reprezentoval našu školu v jazykových súťažiach, získal    3. miesto v krajskom  kole Olympiády v anglickom jazyku.

      I.A

      Jozef Fabišik - študent I.A, reprezentoval našu školu v speváckych  súťažiach, obsadil  3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo   v skupinovom speve.

      Lukáš Pasteľák - študent I.A, reprezentoval našu školu v speváckych  súťažiach, obsadil  3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo   v skupinovom speve.

      II.A

      Richard Šeleman - študent II.A, reprezentoval našu školu v  jazykových súťažiach, získal   2.miesto   v krajskom kole súťaže  Jazykový kvet v nemeckom jazyku.

      Ema Hudáková - študentka II.A, reprezentovala našu školu v jazykových  súťažiach, získala   1. miesto v regionálnom kole vlastnej tvorby Zemplínske pero.  

      Natália Nemcová - študentka II.A, reprezentovala našu školu v jazykových  súťažiach, získala   3. miesto v regionálnom kole vlastnej tvorby Zemplínske pero.  

      Kristína Kicová – študentka II.A, reprezentovala našu školu v speváckych súťažiach, získala  3.miesto v kategórii sólový spev SŠ v krajskom kole Ruské slovo.

      Stana Daniel  -  študent  II.A, reprezentoval  našu školu v  prírodovedných súťažiach a v súťaži Turnaj mladých fyzikov.

        III.A

      Mária Nebesníková - študentka III.A, reprezentovala našu školu v recitačnej jazykovej   súťaži. V celoslovenskom kole súťaže  Ruské slovo v kategórii próza získala 3. miesto.

      Študenti septimy a III.A 

      Katarína Kicová, Štefan Koreň, Valéria Rošková, Simona  Ivanišová, patrili k organizátorom tohtoročného Plesu gymnazistov, ako najaktívnejším členom organizačného tímu im patrí poďakovanie.

      Študenti sexty a III.A 

      V tomto školskom roku sa naša škola stala hosťujúcou školou medzinárodného projektu Erasmus+. Poďakovanie patrí všetkým študentom, nielen z tried sexta a III.A, ktorí aktívnou účasťou na projektových aktivitách a aj svojou pohostinnosťou prispeli k šíreniu dobrého mena nášho gymnázia i regiónu.

     • Ukončenie školského roka 2019/2020

      Oznamujeme žiakom, že ukončenie školského roka 2019/2020 a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční 30.06.2020 o 8:00 v jednotlivých triedach. 

      Prosíme žiakov, aby pri vstupe do budovy školy  dodržiavali hygienické predpisy a riadili sa pokynmi dozorkonajúcich pedagógov a triednych učiteľov. Každý žiak je povinný chrániť sa rúškom. 

     • OZNAM

      V zmysle pokynu Odboru školstva KSK zo dňa 12. 6. 2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa školy bude výchovno-vzdelávací proces pokračovať od 22. 6. 2020 do 29. 6. 2020 dištančnou formou.

      Do školy prídu žiaci až 30. 6. 2020, kde si preberú vysvedčenia za školský rok 2019/2020. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

     • Výsledky celoslovenského kola Jazykového kvetu 2020

      Celoslovenské kolo súťaže má svojich víťazov. Medzi nimi sú aj nemčinári z našej školy. Na peknom 2.  mieste sa v kategórii III. NJ P-P PT umiestnil Patrik Handra z kvinty s prozaickým textom a v kategórii II. NJ P-P PT 3. miesto obsadila Katka Simčíková zo sekundy s poéziou.

      Aj keď sa súťažiaci nemohli zúčastniť súťaže prezenčnou formou, výsledky vyhlásené porotou ich isto potešia. Sú napokon ocenením ich práce, vytrvalosti a záujmu o nemecký jazyk.

      Srdečne gratulujeme!

     • Rozlúčka s maturantmi 2020

      Ukončenie strednej školy, maturita, symbol prechodu z detstva do dospelosti. Nastal čas a ďalší maturanti Gymnázia v  Sobranciach opustili brány  svojej školy.  
      5. jún 2020 bude pre nich predstavovať medzník medzi tým, keď prvýkrát prekročili brány nášho gymnázia ako primáni alebo klasickí prváci a úspešným ukončením stredoškolského štúdia.  Bol čas štyroch alebo ôsmich rokov pridlhý alebo  prikrátky? Ťažko povedať, no bol veľmi dôležitý. Plný zážitkov, skúseností, vedomostí,  nových vzťahov, zakopnutí, ponaučení......
      Tohto roku sa konečne naplnilo študentské heslo: „Maturita – formalita“,  ale skutočné skúšky dospelosti našich tohtoročných maturantov  ešte len čakajú. Prajeme im do ďalšieho života, nielen toho študentského, veľa šťastia, zdravia a síl prekonávať prekážky každodenného života a plniť si svoje sny.

     • Matematický klokan online

                                                                             Naostro online súťažíme

      8. – 12. júna

      pripoj sa v svoj súťažný deň v čase medzi 8:00 – 19:00

      Harmonogram pripojenia do ONLINE SÚŤAŽE

      Deň súťaže                                                                        Ročník                                                                    

      pondelok 8. 6.                                                                        6. ročník ZŠ, príma OG

      streda 10. 6.                                                                           7. ročník ZŠ, sekunda OG

      streda 10. 6.                                                                           8. ročník ZŠ, tercia OG

      štvrtok 11. 6.                                                                          9. ročník ZŠ, kvarta OG

      štvrtok 11. 6.                                                                          1. a 2. ročník SŠ, kvinta a sexta OG

      pondelok 8. 6.                                                                        3. a 4. ročník SŠ, septima a oktáva OG

       

       

   • Kontakty

    • Gymnázium Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance Slovakia
    • 00161187
    • 2020740623
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje