• Realizácia "zdravej školy"

    •  

     1. Podpora zdravej výživy
      Výber potravín a spôsob stravovania je jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňuje zdravie mladého človeka.
      1. Pitný režim - pripraviť jednoduchý osviežujúci nápoj počas veľkej prestávky.
      2. Deň bez sladkosti - nahradenie sladkostí ovocím a zeleninou.
     2. Starostlivosť a tvorba životného prostredia
      Žijem v dobe, kedy je už nevyhnutné a nanajvýš dôležité pôsobiť na ovplyvniteľné faktory, ktoré sú medzi životným prostredím a zdravím populácie. Je dôležité formovať, alebo posilniť ekologické myslenie žiakov.
      1. Zaradiť do časovo tematických plánov každého predmetu problematiku environmentálnej výchovy.
      2. Zabezpečiť zdravé hygienické prostredie - ochrana a tvorba pracovného prostredia. Kontrola čistoty a dodržiavanie hygienických zásad tried, resp. žiakov.
      3. Aktívna starostlivosť študentov o vonkajšie a vnútorné prostredie školy - environmentálnej výchove venovať časť triednych hodín.
      4. Príprava besied - Deň Zeme , Vtáky a zákon
      5. Spoznávať ekologické problémy školy a regionálne okolie, pokúsiť sa nájsť možnosti ich riešenia.
      6. Zachrániť les - zorganizovať besedu s lesníkom - apríl mesiac lesov.
      7. Urobiť účelové cvičenie s prvkami ochrany prírody, poskytnutie prvej pomoci.
     3. Starostlivosť o duševné a citové zdravie
      1. V rámci primárnej protidrogovej prevencie podporovať správny názor na škodlivosť návykových látok.
      2. Na hodinách prírodopisu sa preberá téma, ktorá vyplýva z obsahového zamerania učiva - sexuálna výchova.
      3. Výchova k sexuálnemu zdraviu - čas dospievania, ako som prišiel na svet - beseda s lekárom, kladenie anonymných otázok.
      4. Výchova k rodinnému životu. Pochopenie fungujúcej rodiny a vzťahu rodičia a deti. Beseda s psychológom.
      5. Drogy, alkohol, deti - besedy.
      6. Kriminalita mládeže - besedy.
      7. Šikanovanie ako forma intolerancie a diskriminácie - besedy.
     4. Zvýšenie pohybovej aktivity - fyzické zdravie
     5. Práve v dnešnej dobe plnej techniky je dôležité rozvíjať u detí ich telesnú zdatnosť a správne ich motivovať, aby nezabudli na šport.
      1. Zapájať sa do školských a mimoškolských športových súťaži.
      2. Zvyšovať telesnú zdatnosť a to prostredníctvom hodín povinnej a záujmovej telesnej výchovy.
      3. Organizovať rôzne športové súťaže medzi triedami a ročníkmi.
      4. Využívať telocvičňu, ihrisko
     6. Zdravý životný štýl
     7. Úlohou je vytvárať u žiakov pocit zodpovednosti za svoje zdravie.
      1. Sprístupňovať študentom význam a princípy zdravej výživy v každodennom živote.
      2. Základná hygiena - dodržiavanie hygienických návikov, dermatídy, hepatída, alergie, chrípky, očkovanie. Beseda s lekárom.
      3. Nebezpečenstvo AIDS - beseda s lekárom.
      4. Meranie krvného tlaku - spolupráca s ŠZÚ Vranov nad Topľou.
     8. Humanizácia výchovno - vzdelávacieho procesu
     9. Žiak sústredený na prácu bez strachu a stresov potrebuje psychickú pohodu, pokojné prostredie.
      1. Snažiť sa o dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.
      2. Vytvárať dobré vzťahy medzi rodičmi a školou.
      3. Vychovávať deti a mládež v duchu ideálov, humanity, demokracie, ľudskej náklonnosti, spolunažívania, dobrej vôle žiť s ľuďmi.
      4. Triednické hodiny venovať téme Práva a povinnosti žiaka.
      5. Charta ľudských práv, adaptačný proces prváka.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni