• Všeobecné informácie

     • Do 30. septembra žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil.
     • Žiak, ktorý dobrovoľne koná MS oznámi predmet, ktorý si zvolil.
     • Žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky na základe žiadosti podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. 
     • Do 15. októbra žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie
     • Najneskôr do 31. januára môže povoliť riaditeľ školy zmeny v osobitných prípadoch, najmä zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni