• Rada školy, Rada rodičov, Žiacka školská rada

    • RADA ŠKOLY

     Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov školy, rodičov žiakov školy a zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

     Štatút rady školy: Statut_RS_pri_Gymnaziu_v_Sobranciach.pdf

     Zloženie rady školy v školskom roku 2019/2020:  

     P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zástupca
     1.  Ing. Ján Sklár predseda  rodičov žiakov školy
     2.  Bc. Martin Hrunka člen  poslancov zastupiteľstva KSK
     3.  Ing. Štefan Staško člen  poslancov zastupiteľstva KSK
     4.  Ing. Henrieta Kubová člen  zriaďovateľa (KSK) 
     5.  Mgr. Ružena Hospodárová člen  zriaďovateľa (KSK) 
     6.   člen  pedagogických pracovníkov školy
     7.  Ing. Mgr. Monika Vargová člen  pedagogických pracovníkov školy
     8.  Anna Tušiková člen  nepedagogických pracovníkov školy
     9.  Ing. Matúš Cinkanič    člen  rodičov žiakov školy
     10.  PaedDr. Adela Hadvabová člen  rodičov žiakov školy
     11.  Valéria Rošková člen  žiakov školy

      

     RADA RODIČOV

     Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. Jeho najvyšším orgánom je Rada rodičov, zložená zo zástupcov rodičov žiakov jednotlivých tried. Tí boli riadene zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru ostatných rodičov.  

     Zloženie rady rodičov v školskom roku 2019/2020:  

     P. č. Meno a priezvisko  Funkcia Zástupca rodičov žiakov tried
     1.  PaedDr. Adela Hadvabová predseda -
     2.  Ing. Monika Doričová člen PRÍMA
     3.  Zuzana Birošová člen SEKUNDA
     4.  Mgr. Michal Baran člen TERCIA
     5.  Ing. Zuzana Kostičáková člen KVARTA
     6.  Mgr. Alfonz Sirák člen KVINTA
     7.  Bc. Martin Hrunka člen SEXTA
     8.  Radoslava Hadvabová člen SEPTIMA
     9.  Martin Onder člen OKTÁVA
     10.  Bc. Jana Šuchtová člen I.A
     11.  Gabriela Tokárová člen II.A
     12.  Ján Vanca člen III.A
     13.  Bc. Jana Kikucová člen IV.A

      

     ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

     Žiacka školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

     Štatút žiackej školskej rady: Statut_ZSR_pri_Gymnaziu_v_Sobranciach.pdf

     Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2019/2020:

     P. č. Meno a priezvisko žiaka Funkcia Zástupca žiakov triedy
     1.  Valéria Rošková predseda III.A
     2.  Zuzana Birošová člen SEKUNDA
     3.  Liana Podoľáková člen TERCIA
     4.  Kristína Janusiková člen KVARTA
     5.  Lívia Hrešová člen KVINTA
     6.  Daniela Vasiľová člen SEXTA
     7.  Dominika Mirdová člen SEPTIMA
     8.  Natália Kozáková člen OKTÁVA
     9.  Lívia Tabišová člen I.A
     10.  Richard Šeleman člen II.A
     11.  Karin Nováková člen IV.A

     Tajomník žiackej školskej rady: Mgr. Michal Bodnár

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni