Gymnázium

 

Navigácia

Oznamy

Prihlasovanie na obedy:

Na obedy je možné sa prihlásiť kedykoľvek u vedúcej ŠJ. Môžu sa prihlásiť aj stravníci, ktorí sa budú stravovať nepravidelne, len niektoré dni v týždni.

Odhlasovanie z obedov:

Z obedov je možné sa odhlásiť:

  • v prípade plánovanej akcie 24 hodín vopred v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.
  • v prípade choroby stravníka v čase od 7.30 hod. najneskôr do 8.00 hod. v deň návštevy lekára
  • osobne u vedúcej ŠJ
  • telefonicky na telefónnom čísle 056/652 10 20  
  • cez internet na webovej stránke školy www.gsobrance.edupage.sk

 

Úhrada stravného:

  • poštovou poukážkou (na pošte)
  • trvalým príkazom na účet IBAN: SK88 8180 0000 0070 0021 5054 
  • internetbankingom (do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu)

     Obedy sa uhrádzajú do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na jeden mesiac dopredu.

Cena obeda pre žiaka:

Trieda

Cena obeda

z toho príspevok na režijné náklady

vo výške 0,15 € za odobraný obed

Príma

 

1,16 €

 

1,01 € + 0,15 € = 1,16 €

Sekunda

Tercia

Kvarta

Kvinta

1,27 €

1,12 € + 0,15 € = 1,27 €

Sexta

Septima

Oktáva

I.A

II.A

III.A

IV.A

 

Finančné prostriedky získané ako príspevok na režijné náklady sú účelovo určené len na financovanie bežných výdavkov (mzdy a prevádzku) školskej jedálne.