Gymnázium

 

Navigácia

Prečo študovať na Gymnáziu v Sobranciach? Prihláška a zápisný lístok Termíny a kritériá prijímacích skúšok

Prihláška a zápisný lístok

PRIHLÁŠKA na štúdium na SŠ:  Prihlaska_na_studium_SS_a_pokyny_na_jej_vyplnovanie.pdf

 • Žiak si môže podať dve prihlášky na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej strednej školy a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo stredných škôl, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.
 • Prihlášku vypĺňa výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi pre potvrdenie o zdravotnom stave žiaka.
 • Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom ako zákonný zástupca žiaka, tak aj samotný žiak.
 • K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.
 • Do 10. apríla podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku na štvorročné aj osemročné štúdium riaditeľovi základnej školy.
 • Do 20. apríla zašle riaditeľ záklandej školy prihlášky žiakov na štvorročné aj osemročné štúdium na strednú školu.

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK:  Zapisny_listok_na_studium_na_SS.pdf

 • Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.   
 • Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.   
 • V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok oproti podpisu.
 • Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo žiaka adresa trvalého bydliska meno a priezvisko zákonného zástupcu.
 • Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná stredná škola, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok.
 • V rozhodnutí o prijatí na štúdium určí riaditeľ strednej školy konkrétny deň zápisu na štúdium.
 • Na zápise je nutná účasť zákonného zástupcu! Účasť žiaka na zápise nie je povinná.
 • Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú strednú školu je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú strednú školu nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu
 • V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy, priniesť zápisný lístok a zápis zrušiť.