Gymnázium

 

Navigácia

Prečo študovať na Gymnáziu v Sobranciach? Prihláška a zápisný lístok Termíny a kritériá prijímacích skúšok

Prečo študovať na Gymnáziu v Sobranciach?

 • najlepšia príprava na vysoké školy,
 • učebné osnovy predmetov sú totožné s učebnými osnovami základných škôl,
 • hlavným cudzím jazykom je anglický jazyk, druhým cudzím jazykom je nemecký jazyk alebo ruský jazyk,
 • cudzie jazyky vyučujú len kvalifikovaní učitelia, čo zabezpečuje vysokú kvalitu jazykových vedomostí žiaka,
 • žiak osemročného štúdia sa vyhne stresu z celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ,
 • blokové vyučovanie, študenti disponujú 14 hodinami a vyberajú si bloky:

humanitný         (dejepis, občianska náuka, cudzie jazyky),

ekonomický       (matematika, ekonomika, cudzie jazyky),

prírodovedecký  (biológia, chémia, geografia),

technický           (matematika, fyzika, informatika).

 • pri výučbe každého predmetu má žiak možnosť využívať prácu s internetom, interaktívnou tabuľou a tabletmi,
 • aj voľný čas mimo vyučovania môžu žiaci stráviť pri práci s internetom, v záujmových krúžkoch, súťažiach vlastnej tvorby, olympiádach a športovej činnosti, vďaka tomu získavajú naši žiaci popredné miesta na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach,
 • žiaci zo sociálne slabšieho prostredia poberajú sociálne štipendium vo výške od 23,41 € do 46,81 €,
 • úspešnosť prijatia na vysoké školy dosahuje 90% až 100%,
 • žiaci pracujú vo vyrovnanom kolektíve a sú vedení a motivovaní k lepším výsledkom, 
 • na hodinách prevláda priateľská atmosféra.