Gymnázium

 

Navigácia

KA101 - Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania KA229 - Preserve and share folk traditions

ERASMUS+

KA101 - Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania

Projekt „Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania“ je zameraný na zavedenie nových metód a prístupov do vzdelávania v Gymnáziu v Sobranciach. Hlavným cieľom projektu prostredníctvom  podpory kariérneho  rozvoja učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a učiteľov cudzích jazykov cez  štruktúrované kurzov  v zahraničí  zvýšiť kvalitu vzdelávania v škole zavedením nových a inovatívnych metód do vyučovacieho procesu.

Štruktúrované kurzy učiteľov

Názov kurzu: Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht. GINCO AWARD als beispielhafte europäische Fortbildung 

Účastník kurzu: PaedDr. Radmila Beľanová

V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov ponúka Erasmus+ možnosti / Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania/, kde môžu učitelia rozvíjať svoje profesijné kompetencie /jazykové, počítačové, sociálne…/. V čase od 24.09.-28.09.2018 sa na štruktúrovanom kurze v nemeckom Düsseldorfe zúčastnila PaedDr. Radmila Beľanová.

Kurz s názvom Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht. GINCO AWARD als beispielhafte europäische Fortbildung ponúkol učiteľkám z viacerých európskych krajín možnosti využitia moderných technológií vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka. Účastníčky kurzu si vyskúšali viaceré web 2.0 technológie, pomocou ktorých vytvárali online cvičenia. Výsledky svojej práce zhromažďovali na vlastnej webstránke, ktorá môže slúžiť ako vyučovacie prostredie /nielen na sústreďovanie materiálov pre učiteľa, ale aj ako pracovné prostredie s cvičeniami pre žiakov/. Okrem získania nových poznatkov z oblasti IKT treba vyzdvihnúť aj výmenu skúseností účastníčok kurzu s  kolegyňami z iných európskych krajín a získanie skúseností z vyučovacích situácií v iných krajinách.