Gymnázium

 

Navigácia

Všeobecné informácie Prihláška na maturitnú skúšku Termíny MS 2019 Harmonogram maturitných skúšok

Všeobecné informácie

 

  • Do 30.septembra žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil.

 

  • Žiak, ktorý dobrovoľne koná MS oznámi predmet, ktorý si zvolil.

 

  • Žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky na základe žiadosti podľa § 14 ods.8 vyhlášky č.318/2008 Z.z. 

 

  • Do 15. októbra žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie

 

  • Najneskôr do 31. januára môže povoliť riaditeľ školy zmeny v osobitných prípadoch, najmä zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí