Gymnázium

 

Navigácia

RADA ŠKOLY RADA RODIČOV ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA PREDMETOVÉ KOMISIE

Poradné orgány školy

RADA RODIČOV

       Zloženie rady rodičov v školskom roku 2018/2019:     

P. č.

 Meno a priezvisko žiaka

Funkcia

Zástupca rodičov žiakov tried

1.

  PaedDr. Adela Hadvabová  

predseda

-

2.

  Zuzana Birošová

podpredseda

PRÍMA

3.

  Mgr. Michal Baran

člen

SEKUNDA

4.

  Ing. Zuzana Kostičáková

člen

TERCIA

5.

  Mgr. Alfonz Sirák 

člen

KVARTA

6.

  Bc. Martin Hrunka

člen

KVINTA

7.

  Beáta Kačurová

člen

SEXTA

8.

  Martin Onder

člen

SEPTIMA

9.

  Mgr. Michal Hlivák

člen

OKTÁVA

10.

  Gabriela Tokárová

člen

I.A

11.

  Ján Vanca

člen

II.A

12.

  Bc. Jana Kikucová  

člen

III.A

13.   Ing. Matúš Cinkanič člen IV.A