• Prihláška a zápisný lístok

    • PRIHLÁŠKA na štúdium na SŠ:  Prihlaska_na_studium_na_strednej_skole.pdf

     • Žiak si môže podať dve prihlášky na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej strednej školy a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak nebol v prvom kole prijatý ani na jednu zo stredných škôl, a to v druhom kole (júnový termín) prijímacieho konania.
     • Prihlášku vypĺňa výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi pre potvrdenie o zdravotnom stave žiaka.
     • Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom ako zákonný zástupca žiaka, tak aj samotný žiak.
     • K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.
     • Prihlášky na stredné školy na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
     • Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na stredné školy pre školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.

      

     ZÁPISNÝ LÍSTOK:  Zapisny_listok_na_studium_na_SS.pdf

     • Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.   
     • Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.   
     • V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok oproti podpisu.
     • Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo žiaka adresa trvalého bydliska meno a priezvisko zákonného zástupcu.
     • Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná stredná škola, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok.
     • V rozhodnutí o prijatí na štúdium určí riaditeľ strednej školy konkrétny deň zápisu na štúdium.
     • Na zápise je nutná účasť zákonného zástupcu! Účasť žiaka na zápise nie je povinná.
     • Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú strednú školu je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú strednú školu nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.
     • V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy, priniesť zápisný lístok a zápis zrušiť.
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni